Македоника Литера

Библиотека

Аполодор
Библиотека
 (хеленска митологија)
250.00 ден.

Овој митолошки прирачник претставува опширен приказ на приказните за боговите и за хероите од богатата традиција на грчката митологија. Драгоценоста на делото се должи на неговата огромна документарна вредност.

Имено, делата, кои биле користени како извори за материјалот на ова митографско дело во голема мера се изгубени, па во таа смисла Аполодоровата „Библиотека“, како единственото во целост зачувано дело од долгата хеленска митографска традиција, е еден вид конзерватор на бројни автентични ракописи од архајскиот и класичниот период и нивно скапоцено сведоштво. Во овој текст се зачувани бројни митолошки варијанти за кои лесно може да се претпостави дека биле извори на епската и лирската грчка поезија, а кои не се конкретно спомнати, што овозможува да се добие претстава за состојбата на митската граѓа пред да стане предмет на авторска книжевна обработка. Овој текст има и книжевни вредности и доблести. Митовите не се раскажуваат со редуциран и елиптичен израз на здодевно информативно четиво, туку со суптилна стилизација на врвно наративно мајсторство.

„Библиотека“ на Аполодор е извор кој не може да се заобиколи при проучувањето на грчката митологија, а преку неа како основа, и на европската митологија. Овој текст со непроценлива документарна вредност е основен прирачник, книгата sine qua non, за секој оној кој ја изучува и толкува античката литература, а тоа повторно значи и европската, или кој било нејзин засебен дел. Предзнаењата од класичната, старогрчка митологија му се неопходна основа и на оној кој ќе се зафати со истражување на античката философија, историја, археологија. Познавањето на грчката митологија како неопходност го чувствуваат и...

Менциј

   

 

300 мкд.

301 стр./ A5 формат (200x140)

   

    Менциј е еден од четворицата најголеми кинески класици, покрај Лао Це, Чуанг Це и Конфучиј, односно најпознатиот конфучијанец по Конфучиј. „Менциј првпат интегрално се објавувана македонски јазик, со предговор, коментари и во превод од старокинески на д-р Игор Радев. Предговорот, всушност, претставува обемна и пристапна студија, во која се обработени мислата на Менциј и историскиот контекст на настанокот на делото на...

Реторички лексикон на поими и дефиниции

 

 Трајко Огненовски

 700 мкд

464 стр., Б5 (240 х 170)

Прочитај извадок

   

    „Реторички лексикон на поими и дефиниции“, напишан од проф.др. Трајко Огненовски,  претставува прв ваков лексикографски труд за македонскиот јазик.

     „Реторичкиот лексикон“ е во обем од над 4.000 единици и може да се смета за капитален проект за македонскиот јазик и за македонската лексикографија. Го зафаќа стандардниот македонски јазик, македонските дијалекти, македонската фразеологија и лексиката...

Сонце на дирек

Илинденка Петрушева
150.00 ден.

139 стр. / 240x170

Во оваа книга се раскажани животните приказни на дел од првите македонски филмски дејци, односно за македонските филмски сонувачи од првата половина на 20 век: Пане Напески, Михаил Пема, Ристо Зердески – Зерде, Кирил Миноски – Мината, Благоја Поп Стефанија, Лазар Кртев, Матеа Ристоски, Илија Џонов и Благоја Дрнков. Овие приказни, кои се раскажани со сиот раскош за духот на времето, за душата на тие мали – големи луѓе и за нивниот сон наречен...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 6

 

  Група автори

  150 мкд

    Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик

    Целите на проектот се да ги одберат концептите во кинеската мисла и култура кои ги одразуваат карактеристиките на традиционалната култура на земјата и начинот на размислување на кинескиот народ и кои ги отелотворуваат основните вредности на Кина; објективно и прецизно дефинирање на концептите во концизен, лесен за разбирање јазик; и да ги поттикнат владините канцеларии, општествените организации и...