Сеништа

Хенрик Ибзен

150 мкд.

94 стр./ A5 формат (200x140)

      „Сеништа“ е една од најзначајните драми на Ибзен, со критичен однос спрема општествените и индивидуалните морални норми, но истовремено е драма за темните места во менталната фигура на индивидуата.

      Ибзен воспоставува специфични односи и соодноси меѓу ликовите кои се движат во крајности – од конзервативните сфаќања до моралната ерозија.

      „Сеништа“ е драма за личните несреќи, ерозијата на моралот, гревовите, пороците, душевните состојби, копнежите, сеништата од минатото...

      Нарачај