Македоника Литера

Клучните концепти во кинеската традиционална медицина, т. 2

Ли Џаогуо, Ву Ќинг, Синг Јуруи
 
250 ден.
195 стр., 200 х 140, 2022
 
Двата тома даваат сеопфатен преглед на терминологијата во кинеската традиционална медицина. Дефинирани се и објаснети најзначајните концепти во кинеската традиционална медицина. Основните термини се однесуваат на мислата и културата на кинеската традиционална медицина, главно поврзана со есенцијата, ќи, теоријата на јин и јанг, петте елементи, висцералното манифестирање, меридијаните, етиологијата, патогенезата и терапевтските принципи и методи.
Денес кинеската традиционална медицина е најсеопфатниот и најшироко користениот традиционален медицински систем во светот, со најдолга историја, најширока култура, најпрепознатливи ефекти и најбрз развој.
Кинеска традиционална медицина, е класичен медицински систем со кинески карактеристики кои се непосредно интегрирани со астрономијата, географијата и хуманистичките науки. Според традиционалната кинеска култура, класична филозофија и хуманистичка мисла, кинеската традиционална медицина, во комбинација со различните филозофски школи и нивните претставници во периодот од времето пред династијата Ќин, па сè до првите години од династијата Хан, како и теориите и практиките на природните и општествените науки, го сочинува уникатниот теоретски систем, начин на мислење, како и методите на дијагноза и третман.
Како што пишува во предговорот, кинеската традиционална медицина многу ја почитува хармоничната коегзистенција на човекот и природата. Го истакнува трајното културно наследство, се залага за хармоничен развој меѓу човекот и општеството и отвора широки перспективи за развој на локалната медицина, за културна дисеминација и за напредок на...

Клучните концепти во кинеската традиционална медицина, т. 1

Ли Џаогуо, Ву Ќинг, Синг Јуруи
 
250 ден.
158 стр., 200 х 140, 2022
 
Сеопфатен преглед на терминологијата во кинеската традиционална медицина. Дефинирани се и објаснети најзначајните концепти во кинеската традиционална медицина. Основните термини се однесуваат на мислата и културата на кинеската традиционална медицина, главно поврзана со есенцијата, ќи, теоријата на јин и јанг, петте елементи, висцералното манифестирање, меридијаните, етиологијата, патогенезата и терапевтските принципи...

Типологија на писмото

Игор Радев

350 ден.

Формат: 240 х 170, Обем: 134 стр., Година: 2022

 

Оваа книга е компаративно и научно изведена студија за видовите писма во светот, историјата и развојот на писмата, но и за писмата како фактор на влијание во развојот на културните системи низ историјата на човештвото. Врз основа на прецизни методолошки рамки авторот нуди нова типологизација на системите на пишување што се користат во светот.

...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 9

   150 ден.

   220 стр. / А5 (200 х 140) / 2021

   Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

   Последен том од серијата.

   Оваа серија ги содржи најсуштинските мисли, концепти и фрази кои во период од неколку милениуми ги создал кинескиот народ и кои и денес се од суштинско значење за кинеската филозофија, хуманистичкиот дух, начинот на размислување и вредностите. Овие концепти и изрази се одраз на мудроста на кинескиот народ, на неговата длабока духовна потрага, како и на...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 8

    150 ден.

    2016 стр. / А5 (200 х 140) / 2021

    Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

   Целите на проектот се да објаснат концептите во кинеската мисла и култура кои ги одразуваат карактеристиките на традиционалната култура на земјата и начинот на размислување на кинескиот народ и кои ги отелотворуваат основните вредности на Кина; објективно и прецизно дефинирање на концептите во концизен, лесен за разбирање јазик; и да се овозможи да се раскаже кинеската приказна...