Македоника Литера

Тао Те Кинг

Лао Це

ТАО ТЕ КИНГ

150 мкд

      Стар мистичен кинески текст во кој се содржат практични мудрости за обичниот човек но и за владетелот и кој претставува толкување на кинеската филозофија и религија. Се смета за базичната книга на таоистичката школа на кинеската филозофија.

      Ова фундаментално дело за кинеската филозофија, религија и традиција, освен во таоистичката школа, силно влијание извршило и врз други школи, а првенствено врз неоконфучијанизмот. Оваа древна книга е централна и за кинеската религија, па и за кинескиот будизам. Многу кинески уметници, поети, сликари, калиграфи, интелектуалци, па дури и обични луѓе, го користат „Тао Те Кинг“ како инспирација и појдовно сознание за светот. Влијанието на оваа книга е проширено и надвор од Источна Азија, постојат стотици преводи на други јазици и е меѓу најпреведуваните и најобјавуваните дела во светот. Се смета за една од највредните пишани цивилизациски траги на човештвото и има големо влијание врз духовниот и културниот живот повеќе од две илјади години.

      Нарачај

Театарот во Македонија од почетоците до ослободувањето

Ристо Стефановски
Teaтарот на Македонија (од почетоците до ослободувањето)
(второ дополнето издание)
900.00 ден.
           Овој историографско-театролошки труд е, всушност, дополнето издание на првата книга од 1990 година на Ристо Стефановски од неговата повеќетомна едиција за историјата на македонскиот театар.

Ова второ издание е значително пообемно и збогатено со повеќе сознанија за личностите и за другите празнини во огромниот период кој е обработен, од антиката до крајот на Втората...