Македоника Литера

ГерМакедонија

Волф Ошлис

ГЕРМАКЕДОНИЈА

300 мкд

      Книгата на проф. д-р Волф Ошлис од Германија – „Гермакедонија“, со поднаслов „Студии за македонско-германската заемност низ вековите“, содржи четириесетина студии, статии и други прилози за Македонија, првенствено за нејзината културна историја, кои се тематски поделени во неколку циклуси: „Историја“, „Јазик и култура“, „Личности“, „Политика“ и „Разговори“.

      Како воведен текст е објавена неговата реч по повод доделувањето почесен докторат на науки на скопскиот универзитет во октомври 2003 година.

      Во книгата е објавен и предговор на проф. д-р Науме Радически со наслов „Истражувачко-аналитичката широчина и длабочината на човечката возбуда во `Гермакедонија` на Волф Ошлис“, во кој се осврнува на неговата неколкудецениска плодна македонистичка активност и приврзаност кон Македонија.

      – „Гермакедонија“ на Волф Ошлис претставува раскошна презентација, афирмација, а најмногу реанимација на некогашните и на денешните германски проучувања и запознавања на Македонија. Покрај нејзината комплексност, покрај богатството и широчината на тематските проучувања и опсесии, на овој вистински возбудлив корпус од научни сознанија и нивна презентација, вистински печат му дава креативноста и интелектуалниот активитет на нејзиниот автор.

      „Гермакедонија“ претставува вистински зборник на трудови, нешто повеќе од афирмативно претставување на неколкудецениската македонистичка актива на авторот. Преку неа тој се потврдува како најплоден репрезент на современата германска македонистика. Во оваа книга Ошлис воодушевува со својата нескриена, човечка искреност и приврзаност кон македонската земја и народ. Тој овде не се претставува целосно ниту како лингвист, ниту како...

За македонцките работи

Крсте П. Мисирков

ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ / 

Über Makedonische Angelegenheiten

(на германски јазик)

Превод и предговор: проф. д-р Волф Ошлис  

150 мкд

      Книгата на Крсте Петков Мисирков „За македонцките работи“ на германски јазик ја преведе проф. д-р Волф Ошлис од Германија, кој е автор и на обемниот аналитичен и студиозен предговор.

      Делото на Крсте Петков Мисирков „За македонските работи“ е едно од темелните дела за македонската литература, култура, национална...

Речник на древни зборови од творештвото на Светлана Христова Јоциќ

Љубинка Донева

Речник на древни зборови од творештвото на Светлана Христова Јоциќ

150 мкд

      Како ретко кој македонски автор во македонската литература, Светлана Христова Јоциќ употребува ретка, архаична, односно древна лексика и на тој начин, како ретко кој автор, таа го возобновува значењето на старите и подзаборавени зборови, им дава лирско значење и лирска боја. 

      Ги негува и ги применува во уметничката литература, но истовремено во духот на таа лексика создава...

Тао Те Кинг

Лао Це

ТАО ТЕ КИНГ

150 мкд

      Стар мистичен кинески текст во кој се содржат практични мудрости за обичниот човек но и за владетелот и кој претставува толкување на кинеската филозофија и религија. Се смета за базичната книга на таоистичката школа на кинеската филозофија.

      Ова фундаментално дело за кинеската филозофија, религија и традиција, освен во таоистичката школа, силно влијание извршило и врз други школи, а првенствено врз неоконфучијанизмот. Оваа древна книга е централна...

Театарот во Македонија од почетоците до ослободувањето

Ристо Стефановски
Teaтарот на Македонија (од почетоците до ослободувањето)
(второ дополнето издание)
900.00 ден.
           Овој историографско-театролошки труд е, всушност, дополнето издание на првата книга од 1990 година на Ристо Стефановски од неговата повеќетомна едиција за историјата на македонскиот театар.

Ова второ издание е значително пообемно и збогатено со повеќе сознанија за личностите и за другите празнини во огромниот период кој е обработен, од антиката до крајот на Втората...