Македоника Литера

По трагите на древните цивилизации

Искра Тасевска Хаџи-Бошков

300 мкд.

289 стр./ A5 формат (200x140)

Прочитај извадок

     Во книгата се синтетизирани разновидните проучувања кои се однесуваат на најдревните културни традиции, писма и литератури. Книгата овозможува детален увид во специфичностите на одделните цивилизации, а посебно на древните литератури кои им припаѓаат на тие цивилизации. Во неа се опфатени месопотамската, египетската, индиската и хеленската цивилизација. Посебно се обработени најрепрезентативните книжевни дела кои им припаѓаат на тие цивилизации. 

     Во рецензијата на проф. д-р Венко Андоновски, која е објавена како поговор, пишува дека „книгата на Тасевска Хаџи-Бошкова е идеална хармонија на два пристапи: енциклопедискиот (кој подразбира акумулација и систематизација на научно проверени податоци, синхрониски и дијахрониски) и херменевтичкиот (интерпретација, односно толкување на книжевниот текст)“. – Тасевска Хаџи-Бошкова овде направила научен подвиг... Импресионираат нејзините познавања од десетици научни дисциплини, кои се нужни за да се говори за првите цивилизациски жаришта. Археологија, историја на писмата, религија, филозофија, антропологија, етнологија, митологија – сè е тука, во оваа книга, уредно систематизирано и подредено во систем кој се помни.                                                                    

     Ова е книга по чие читање многу малку нешта се забораваат, зашто се подредени во мнемотехнички систем на идеален учебник. Од друга страна, интерпретациите се доближуваат до идеална книга на херменевтички аналогии, асоцијации и метафори. И уште – во книгава, на еден...

Мудроста на Конфучиј: Научете да бидете врвен лидер

Каспер Ших

300 мкд.

188 стр./ A5 формат (200 x 140)

Прочитај извадок

   „МУДРОСТА НА КОНФУЧИЈ. Научете да бидете врвен лидер“ од Каспер Ших е врвна книга за врвно лидерство, заснована на доблестите на конфучијанската мудра мисла.  Станува збор за поучна книга заснована на доблестите на конфучијанската мудра мисла. На едноставен јазик книгата ги објаснува длабоките теории за развој и за управување, засновани на вредностите на „Аналектите“ на Конфучиј, поставувајќи го патот до успехот за...

Шаманизмот во македонската народна традиција

За нас  Ана Витанова-Рингачева

  450 мкд

  Прочитај извадок

    „Шаманизмот во македонската народна традиција“ е научен труд со повеќеслојна структура и содржина. На крајот се објавени и фолклорисички и етнографскии прилози. 
Овој труд го претставува шаманизмот како културен и религиозен феномен, во неговите основни историски и културни видови, почнувајќи од неговата генеза, па сè до неговата рефлексија врз животот...

Цветен пазар

  Атанас Крлевки

  

 

    „Цветен пазар“ на македонскиот афористичар Атанас Крлевски содржи близу 400 афоризми посветени на жената, а поделени во два циклуса: „Една жена – цвет, две жени – букет“, три жени – цветен пазар!“ и „ Бракот е последната глупост на ергенлакот“, а на крајот се објавени осврти за афоризмите на Крлевски од Ана Витанова-Рингачева, Душко Кралевски и Сашо Бетоски.

   

„Жената...

Миладиновци

 

  Науме Радически

  100 мкд

    Научниот труд „Миладиновци (три аналитички ретроспекции)“ на проф. д-р Науме Радически е првата објавена публикација на Здружението за наука, уметност и култура „Хоризонти 12“ од Мешеишта – Охридско, кое е формирано во 2012 година, кое има триесетина членови од охридско-струшкиот регион, и кое, меѓу другото, планира да развива издавачка дејност. 

   

     Како...