Македоника Литера

Цветен пазар

  Атанас Крлевки

  

 

    „Цветен пазар“ на македонскиот афористичар Атанас Крлевски содржи близу 400 афоризми посветени на жената, а поделени во два циклуса: „Една жена – цвет, две жени – букет“, три жени – цветен пазар!“ и „ Бракот е последната глупост на ергенлакот“, а на крајот се објавени осврти за афоризмите на Крлевски од Ана Витанова-Рингачева, Душко Кралевски и Сашо Бетоски.

   

„Жената, љубовта и бракот се трите жаришта врз кои тлеат и искрат афоризмите на Крлевски. Во творечкиот опус на Крлевски, трите жаришта се само три распрснати искри од еден пламен. И во претходните свои книжевни остварувања, авторот не ја заобиколуваше жената, напротив, таа беше неодминлива инспирација за препознатливите „крлевизми“, единствени, оригинални и умерени. Луцидно, со внимателно одбрани зборови, жената се внесува како метафора, но истовремено таа е и муза на творечкото око на авторот: Постојат жени што лесно се сакаат, но до нив тешко се стигнува“, пишува Витанова-Рингачева во поговорот.

Миладиновци

 

  Науме Радически

  100 мкд

    Научниот труд „Миладиновци (три аналитички ретроспекции)“ на проф. д-р Науме Радически е првата објавена публикација на Здружението за наука, уметност и култура „Хоризонти 12“ од Мешеишта – Охридско, кое е формирано во 2012 година, кое има триесетина членови од охридско-струшкиот регион, и кое, меѓу другото, планира да развива издавачка дејност. 

   

     Како...

Библиотека

Аполодор
Библиотека
 (хеленска митологија)
250.00 ден.

Овој митолошки прирачник претставува опширен приказ на приказните за боговите и за хероите од богатата традиција на грчката митологија. Драгоценоста на делото се должи на неговата огромна документарна вредност.

Имено, делата, кои биле користени како извори за материјалот на ова митографско дело во голема мера се изгубени, па во таа смисла Аполодоровата „Библиотека“, како единственото во целост зачувано дело од долгата хеленска митографска...

Менциј

   

 

300 мкд.

301 стр./ A5 формат (200x140)

   

    Менциј е еден од четворицата најголеми кинески класици, покрај Лао Це, Чуанг Це и Конфучиј, односно најпознатиот конфучијанец по Конфучиј. „Менциј првпат интегрално се објавувана македонски јазик, со предговор, коментари и во превод од старокинески на д-р Игор Радев. Предговорот, всушност, претставува обемна и пристапна студија, во која се обработени мислата на Менциј и историскиот контекст на настанокот на делото на...

Реторички лексикон на поими и дефиниции

 

 Трајко Огненовски

 600 мкд

Прочитај извадок

     „Реторички лексикон на поими и дефиниции“, напишан од проф.др. Трајко Огненовски,  претставува прв ваков лексикографски труд за македонскиот јазик.

     „Реторичкиот лексикон“ е во обем од над 4.000 единици и може да се смета за капитален проект за македонскиот јазик и за македонската лексикографија. Го зафаќа стандардниот македонски јазик, македонските дијалекти, македонската фразеологија и лексиката, третирани од реторички...