Македоника Литера

Политичкото досие на Драган Богдановски, том. 6

 Драган Богдановски 

500 ден.

424 стр. / формат Б5 (240 х 170), 2021

   Во „Политичкото досие на Драган Богдановски“ (том 6 од серијата „Мојата борба за Македонија“) се објавени 132 документи од македонската служба за јавна безбедност (УДБ-а), која за него водела досие од 1952 година па до неговата смрт во 1988 година.
   Подредени по хронолошки ред според датумот на нивното настанување, избрани се само најзначајните полициски документи (службени белешки, извештаи, информации, депеши и др.), потоа два обвинителни документа и неколку позначајни изјави на Драган Богдановски додека бил во притвор – изолација во резерватот „Јасен“, а на крајот на зборникот се објавени и 13 факсимили на документи и 15 фотографии направени од македонските полициски служби.

  Драган Богдановски е најпознатиот македонски дисидент во втората половина на минатиот век, кој сиот свој живот го исполнил со активности за осамостојување и обединување на Македонија. За време на емигрантскиот живот, Богдановски постојано бил следен од тајните служби, како на Југославија, Бугарија и Грција, така и на земјите каде што престојувал.
   Обемното досие на македонските полициски служби, кое е филтрирано и недостигаат многу значајни документи, денес се наоѓа во Државниот архив на Македонија. Од илјадниците страници документи селектирани и објавени се само позначајните, кои даваат пресек на неговата дејност.

Албанскиот проблем во Југославија по Тито (1980-1990)

 Маријана Стамова

400 мкд.

256 стр. / Б5 (200 х 170), 2020

Прочитај извадок

    Во оваа книга се разгледува и се оценува турбулентниот период меѓу два важни историски настана: смртта на Тито и почетокот на посттитовскиот период кога се појавија сериозни знаци на распаѓање на Југославија (растечки економски тешкотии; ослабена политичка будност итн.), и XIV вонреден конгрес на СКЈ, кога се создаваат објективни услови за реално распаѓање на државата. Во овој контекст, албанскиот фактор зазема...

ПОДЕМОТ И ПАДОТ НА КИНЕСКИТЕ ДИНАСТИИ

                                                                              Ма Сиаондонг

  Подемот и падот на кинеските династии

 150 ден.

           КНИГА СО ПРИКАЗНИ ЗА КИНЕСКИТЕ КРАЛЕВИ, ЦАРЕВИ, ПРИНЦОВИ И ПРИНЦЕЗИ
   Пет илјади години кинеска историја раскажана во сто приказни. Книгата содржи сто вистински приказни за древните кинески владетели. Таа, всушност, претставува куса историја на Кина и на кинеската цивилизација, од почетоците на оваа најстара жива цивилизација па до...

Книга за Македонија

 

  Лудвик Куба

  400 ден.

  242 стр. / A5 формат (200 x 140)

  Прочитај извадок

   Како славниот Чех Лудвик Куба ја запознал, истражил, нацртал, насликал и ја опишал Македонија во 1925 и 1927 година?

   Извонредни патописни и ликовни сведоштва за Скопје, Скопска Црна Гора, Охрид, Струга, Прилеп, Битола, Преспа, Галичник, Смилево, Трескавец...

   Книгата „Kнига за Македонија" содржи и 20 репродукции во...

The Creation of the Modern Macedonian State

  Владо Поповски, Ванчо Ѓорѓиев 

  Зоран Тодоровски, Виолета Ачкоска

  400 мкд

  250 стр. / Б5 (240 х 170), 2016

    Оваа историграфска книга е историја на македонската државност.

    Со посебен осврт на: борбата за создавање македонска држава во периодот на Источната криза, односно во периодот од Разловечкото и Кресненското востание, појавата на организираното македонско револуционерно движење, борбата за автономија на Македонија и за создавање македонска држава од 1893 до 1912 година (до...