Македоника Литера

Албанскиот проблем во Југославија по Тито (1980-1990)

 Маријана Стамова

400 мкд.

256 стр./ 26см.

Прочитај извадок

    Во оваа книга се разгледува и се оценува турбулентниот период меѓу два важни историски настана: смртта на Тито и почетокот на посттитовскиот период кога се појавија сериозни знаци на распаѓање на Југославија (растечки економски тешкотии; ослабена политичка будност итн.), и XIV вонреден конгрес на СКЈ, кога се создаваат објективни услови за реално распаѓање на државата. Во овој контекст, албанскиот фактор зазема особено важно место за иднината на југословенската федерација во судбоносните 80-ти години на минатиот век. Научноистражувачкиот интерес на авторката за албанскиот проблем во Југославија по смртта на Јосип Броз Тито во 1980 година е мотивиран од бурните настани од тоа време согледани од историска временска дистанција.
   Маријана Стамова разгледувањето на темата на книгата го започнува со состојбите и општествениот контекст во 70-тите години на минатиот век кога почнува да се изострува албанското прашање во југословенската федерација, анализирајќи ги историските корени на овој проблем и пред сè уставното уредување на југословенската федерација. Таа детално ги согледува сите позначајни судири и манифестации на албанскиот и на српскиот национализам, дејствувањето на партиските и државните структури во Србија, покраината, федерацијата, но и нивното влијание во еден поширок контекст – во другите републики во федерацијата. Согледан и е албанскиот проблем во Македонија во тој период. Оваа студија на Стамова се потпира на богата фактографија, користена од голем број библиографски и архивски извори. Бидејќи во неа е темелно елаборирана политичката состојба на тогашна Југославија во период од една деценија во која всушност се менуваат, заоструваат и...

ПОДЕМОТ И ПАДОТ НА КИНЕСКИТЕ ДИНАСТИИ

                                                                              Ма Сиаондонг

  Подемот и падот на кинеските династии

 150 ден.

           КНИГА СО ПРИКАЗНИ ЗА КИНЕСКИТЕ КРАЛЕВИ, ЦАРЕВИ, ПРИНЦОВИ И ПРИНЦЕЗИ
   Пет илјади години кинеска историја раскажана во сто приказни. Книгата содржи сто вистински приказни за древните кинески владетели. Таа, всушност, претставува куса историја на Кина и на кинеската цивилизација, од почетоците на оваа најстара жива цивилизација па до...

Книга за Македонија

 

  Лудвик Куба

  350 ден.

  242 стр. / A5 формат (200x140)

  Прочитај извадок

   Како славниот Чех Лудвик Куба ја запознал, истражил, нацртал, насликал и ја опишал Македонија во 1925 и 1927 година? Извонредни патописни и ликовни сведоштва за Скопје, Скопска Црна Гора, Охрид, Струга, Прилеп, Битола, Преспа, Галичник, Смилево, Трескавец...

   Книгата „Kнига за Македонија" содржи и 20 репродукции во боја на слики создадени од Куба во...

The Creation of the Modern Macedonian State

  Владо Поповски, Ванчо Ѓорѓиев Зоран     Тодоровски, Виолета Ачкоска

350 мкд

 

     Оваа историграфска книга е историја на македонската државност.

     Со посебен осврт на: борбата за создавање македонска држава во периодот на Источната криза, односно во периодот од Разловечкото и Кресненското востание, појавата на организираното македонско револуционерно движење, борбата за автономија на Македонија и за создавање македонска држава од 1893 до 1912 година (до Првата балканска војна и...

Соочувања

 

   Зоран Тодоровски

   300 мкд

   347 стр. /240х170

         Оваа книга на проф. д-р Зоран Тодоровски (1950-2015), кој беше еден од најпродуктивните македонски истражувачи и автор и приредувач на голем број научни (историографски) публикации, содржи статии, пригодни текстови, научни реферати, промотивни текстови, предговори за публикации, сценарија за исто­риски документарни филмови, интервјуа и слични прилози, кои не беа објавени во посебна книга. Во некои од овие научни и...