Македоника Литера

Записи за нацијата и државата

Павел Шатев

ЗАПИСИ ЗА НАЦИЈАТА И ДРЖАВАТА 

500 мкд 

Овој том содржи над педесет текстови на Шатев, кои тематски се поврзани со суштински прашања за Македонија и состојбите со неа во периодот на дваесеттите, триесеттите и четириесеттите години на 20 век.

Една третина од статиите досега воопшто не се публикувани, а другите се објавувани во весници и во списанија во Бугарија (пред 1944 година) и во Македонија (во 1944 и 1945 година, во весникот „Нова Македонија“). Еден дел од статиите на Шатев се однесуваат и на историјата на Македонија и на македонското револуционерно движење.

Во првиот дел на зборникот се содржани необјавените ракописни материјали на Шатев, што ги пишувал веднаш по ослободувањето на Македонија, односно во последните години од неговиот живот. Текстовите може да се поделат на неколку теми: историски (од историјата Македонија и на југословенските народи и за актуелните аспекти на Федеративна Југославија), културни (за настани и личности од македонската културна историја), политичко-теориски (за теоријата на „ленинизмот“), економски (за актуелните економски состојби и за природните богатства на Федерална Македонија).

Во вториот дел на зборникот се содржани објавените статии и написи на Павел Шатев во весниците на македонската емиграција во Бугарија, „Независна Македонија“, во органот на Илинденската организација, „Илустрација Илинден“, во органот на ВМРО (Обединета), „Македонско дело“, и во весникот „Нова Македонија“, веднаш по ослободувањето на Македонија.

Неговите објавени статии може да се поделат на два дела. Во првиот се статиите пишувани од 1923 година до 1939 година, за време на неговото дејствување во редовите на македонските легални револуционерни организации во Софија и во...

Полициско досие

Павел Шатев

ПОЛИЦИСКО ДОСИЕ 

400 МКД

 

Полициското досие на Павел Шатев е водено од Управата за државна безбедност на Македонија, позната како УДБА, објавено интегрално и автентично – со неговиот јазик и стил на изразување. Досието е богато со нови податоци и моменти од револуционерната, политичка и разузнавачка дејност. `Досието УДБА` опфаќа осум записници од неговите сослушувања пред иследниците на УДБА, од 7 јули 1948 до 2 август 1950 година. Во досието се вклучени уште една негова...

Македонија и балканскиот проблем

Павел Шатев

МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНСКИОТ ПРОБЛЕМ 

400 мкд 

Во „Маке­донија и балканскиот проблем“ се содржани три брошури на Шатев – историографски трудови, што првпат ѝ се понудени на македонската јавност, преведени од бугарски на македонски јазик.

Два од нив се пишувани во Бугарија меѓу двете светски војни и за време на Втора­та светска војна, вториот за време на Втората светска војна, а третиот, според којшто е парафразиран насло­вот на овој том, е пишуван веднаш по ослободувањето на...

Македонија под ропство

Павел Шатев

МАКЕДОНИЈА ПОД РОПСТВО 

500 мкд 

Мемоарскиот труд на Павел Шатев „Македонија под ропство – Солунскиот заговор (1903)“ (том 7), веќе објавен во Софија во 1934 година, првпат се објавува во Република Македонија.

Тој е изворен мемоарски запис за подвигот на македонските гемиџии во солунските атентати во 1903 година, односно, како што пишува Шатев во спомените, за „македонскиот идеализам“, кој во лицето на „солунските атентатори ја достигна својата кулминација, што ретко, па дури...

Документи

Павел Шатев

ДОКУМЕНТИ 

500 мкд 

Осмиот том „Документи“ претставува зборник со досега необјавени документи и материјали за Павел Шатев. Зборникот претставува прв досега објавен зборник на документи низ кој се открива животот и револуционерниот пат на овој истакнат револуционерен деец, на неговите идејни и политичко-програмски погледи и залагања во однос на слободата, државноста и националноста на Македонија и на македонскиот народ.

Всушност, Зборникот претставува расветлување и...