Македоника Литера

Спомени

Павел Шатев

500 мкд

 

Павел Шатев своите спомени, под работен наслов „Од поуките во минатото учиме за чекорите во иднината“, ги напишал во затворот во Ќустендил, Бугарија, во периодот од 22 ноември 1943 до 7 мај 1944 година, во ракописен обем од 931 страница. По завршувањето на Втората светска војна се вклучува во политичкиот живот на новата македонска власт и тие остануваат без довршена авторска редакција. Тие првпат се објавени по 70 години откако се напишани и по 62 години по смртта на Шатев.

Спомените на Павел Шатев, за разлика од многубројните спомени на македонските револуционерни дејци, не се само спомени и реминисценции за неговата богата револуционерна дејност, туку претставуваат историографска студија, полна со анализи, размислувања, идеи, констатации и реконструкции на македонските револуционерни и политички состојби, на состојбите и политиката на балканските држави кон Македонија и на политиките на големите сили кон Балканот и Македонија.

Спомените на Павел Шатев претставуваат не само негова животна исповед, туку и своевиден преглед и анализа на најглавните манифестации и политичките состојби на Балканот и Европа од крајот на 19 и првата половина на 20 век, што покрај Димитар Влахов, едвај ќе се најде во македонската историографија таква изградена револуционерна и политичка личност со такви продлабочени размислувања, констатации и анализи. Во спомените Шатев дава оценки за големите пресврти во македонскиот историски развој, такви како што биле и такви како што тој ги видел, водејќи се од големата историска одговорност при нивното презентирање.

Записи за нацијата и државата

Павел Шатев

ЗАПИСИ ЗА НАЦИЈАТА И ДРЖАВАТА 

500 мкд 

Овој том содржи над педесет текстови на Шатев, кои тематски се поврзани со суштински прашања за Македонија и состојбите со неа во периодот на дваесеттите, триесеттите и четириесеттите години на 20 век.

Една третина од статиите досега воопшто не се публикувани, а другите се објавувани во весници и во списанија во Бугарија (пред 1944 година) и во Македонија (во 1944 и 1945 година, во весникот „Нова Македонија“). Еден дел од статиите на...

Полициско досие

Павел Шатев

400 МКД

 

Полициското досие на Павел Шатев е водено од Управата за државна безбедност на Македонија, позната како УДБА, објавено интегрално и автентично – со неговиот јазик и стил на изразување. Досието е богато со нови податоци и моменти од револуционерната, политичка и разузнавачка дејност. `Досието УДБА` опфаќа осум записници од неговите сослушувања пред иследниците на УДБА, од 7 јули 1948 до 2 август 1950 година. Во досието се вклучени уште една негова изјава за д-р Филип...

Македонија и балканскиот проблем

Павел Шатев

МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНСКИОТ ПРОБЛЕМ 

400 мкд 

Во „Маке­донија и балканскиот проблем“ се содржани три брошури на Шатев – историографски трудови, што првпат ѝ се понудени на македонската јавност, преведени од бугарски на македонски јазик.

Два од нив се пишувани во Бугарија меѓу двете светски војни и за време на Втора­та светска војна, вториот за време на Втората светска војна, а третиот, според којшто е парафразиран насло­вот на овој том, е пишуван веднаш по ослободувањето на...

Македонија под ропство

Павел Шатев

МАКЕДОНИЈА ПОД РОПСТВО 

500 мкд 

Мемоарскиот труд на Павел Шатев „Македонија под ропство – Солунскиот заговор (1903)“ (том 7), веќе објавен во Софија во 1934 година, првпат се објавува во Република Македонија.

Тој е изворен мемоарски запис за подвигот на македонските гемиџии во солунските атентати во 1903 година, односно, како што пишува Шатев во спомените, за „македонскиот идеализам“, кој во лицето на „солунските атентатори ја достигна својата кулминација, што ретко, па дури...