Македоника Литера

Историја на Македонија

Павел Шатев
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
(Материјали – том 1) 


600,00 ден.

402 стр., Б5 (240 х 170)

МАКЕДОНИКА, во копродукција со Државниот архив на Република Македонија, ја објави книгата „Историја на Македонија“ од Павел Шатев, како прв том од оставината на Шатев, чии трудови досега речиси воопшто не се објавувани во Република Македонија. Изборот и преводот е на Предраг Димитровски, кој е автор и на воведот, а стручната редакција, коментарите и предговорот се на проф. д-р Зоран Тодоровски.

Со досега необјавената „Историја на Македонија“ Павел Шатев се легитимира за првиот македонски интелектуалец историограф кој ја користи научната методологија и кој пишува историја на Македонија. Во богатата оставина во ракопис на една од најзначајните личности од македонската историја – Павел Шатев, меѓу другото, се зачувани и повеќе трудови за историјата на Македонија, кои според опфатот на историските периоди, ја зафаќаат речиси интегралната историја на Македонија. На историјата на Македонија Шатев ѝ се посветил последните години од својот живот, користејќи и цитирајќи релевантна светска литература.

Трите пообемни труда на Шатев кои ја опфаќаат речиси интегралната историја на Македонија и претставуваат првата покомплетна Историја на Македонија, напишана од еден македонски интелектуалец се: 1) Македонија низ вековите. Македонија во древноста, средниот и новиот век; 2) Доаѓањето на Турците на Балканскиот Полуостров. Ропство под владеењето на турските султани (пишуван во 1944 година во затворот во Ќустендил) и 3) Врховизам и централизам-федерализам. Два светогледа, два концепта.

На крајот на книгата, како прилог, е објавена и македонска...

Борис Сарафов - биографија

Павел Шатев
Борис Сарафов – биографија
(Материјали – том 2)
350 ден.
 

152 стр., Б5 (240 х 170)

 

Личноста на Борис Сарафов во македонското револуционерно движење досега не е целосно научно проучена и валоризирана.

До Втората светска војна македонските интелектуални дејци во Бугарија, па и неговите соборци и учесници во македонското револуционерно движење, не објавија посериозен труд за улогата на Борис Сарафов во македонското дело. По Втората светска војна и македонската историографија, па...

Спомени

Павел Шатев

600 мкд

368 стр., Б5 (240 х 170)

 

Павел Шатев своите спомени, под работен наслов „Од поуките во минатото учиме за чекорите во иднината“, ги напишал во затворот во Ќустендил, Бугарија, во периодот од 22 ноември 1943 до 7 мај 1944 година, во ракописен обем од 931 страница. По завршувањето на Втората светска војна се вклучува во политичкиот живот на новата македонска власт и тие остануваат без довршена авторска редакција. Тие првпат се објавени по 70 години откако се напишани и...

Записи за нацијата и државата

Павел Шатев

ЗАПИСИ ЗА НАЦИЈАТА И ДРЖАВАТА 

500 мкд 

Овој том содржи над педесет текстови на Шатев, кои тематски се поврзани со суштински прашања за Македонија и состојбите со неа во периодот на дваесеттите, триесеттите и четириесеттите години на 20 век.

Една третина од статиите досега воопшто не се публикувани, а другите се објавувани во весници и во списанија во Бугарија (пред 1944 година) и во Македонија (во 1944 и 1945 година, во весникот „Нова Македонија“). Еден дел од статиите на...

Полициско досие

Павел Шатев

450 мкд

226 стр., Б5 (240 х 170)

 

Полициското досие на Павел Шатев е водено од Управата за државна безбедност на Македонија, позната како УДБА, објавено интегрално и автентично – со неговиот јазик и стил на изразување. Досието е богато со нови податоци и моменти од револуционерната, политичка и разузнавачка дејност. `Досието УДБА` опфаќа осум записници од неговите сослушувања пред иследниците на УДБА, од 7 јули 1948 до 2 август 1950 година. Во досието се вклучени уште една...