Македоника Литера

Либерализмот во Македонија

Невен Радически

ЛИБЕРАЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА 

200 мкд 

Пресметките на македонската политичка сцена кон крајот на 60-тите и во почетокот на 70-тите години на ХХ век претставувалe дел од политичките пресметки во југословенската федерација и биле рефлексија на сè поизразените национални, економски и политички разлики меѓу републиките и покраините.

За да не му бидат загрозени позициите во СКЈ, со поддршка на конзервативните кругови во Партијата, Тито ги отстранил од политиката либерално ориентираните функционери. „Гревот“ на македонските либерали бил што сè повеќе се залагале за демократизација, за развојот на Македонија и за македонските национални интереси. Судирот преминал во борба за власт, но и во лични дискредитации.

Мементо

Зоран Тодоровски
Мементо
(Македонски историски реминисценции)
400.00 ден.
          „Мементо (македонски историски реминисценции)“ содржи дваесет историографски труда кои се резултат на архивските истражувања на авторот, а претходно се објавени како фељтони во дневниот и периодичниот печат.

Оваа обемна публикација претставува историографски екстракт на новооткриените документи и сознанија од истражувања на авторот во последниве две децении во балканските, а пред сè во бугарските архиви...

Великаните на македонскиот среден век

Милан Бошкоски

Великаните на македонскиот среден век

250 мкд

      Првпат во македонската историографија поединечно се претставени најпознатите средновековни владетели.

      Книгата им е посветена на кнезовите Хацон, Пребонд и Акамир и на царевите Самоил, Гаврил Радомир и Јован Владислав. Ликовите на последните тројца првпат се идентификувани на средновековни минијатури.

Тахсин Беј ја објаснува Македонија

Тахсин Узер 

350 мкд.

381 стр./ A5 формат (200x140) 

Тахсин Узер бил висок османлиски управник од крајот на 19 и почетокот на 20 век, а најголем дел од својата служба ја минал во Македонија. Бил цивилен управник во Разлог, Гевгелија, Драма, Ениџе Вардар, Лерин, Солун и во многу други места.

 

Мемоарите нудат интересен опис на значајни настани во Македонија, пред сё во текот и по Илинденското востание, а во некои непосредно учествувал и дава детален опис на пошироката...

Скопје и скопската област од VI до крајот на XIV век

Милан Бошкоски

Скопје и скопската област од VI до крајот на XIV век

- брош 400 мкд
- тврд повез  500 мкд

      Монографијата за Скопје во средниот век претставува најкомплетниот и најкомплексниот монографски труд за средновековниот период на Скопје, во кој се изнесени голем број досега необјавени податоци и сознанија за историјата на Скопје и на Македонија.

      Постојат неколку историографски трудови кои опфаќаат одредени аспекти од историјата на Скопје и неколку луксузни...