Македоника Литера

Мементо

Зоран Тодоровски
Мементо
(Македонски историски реминисценции)
400.00 ден.
          „Мементо (македонски историски реминисценции)“ содржи дваесет историографски труда кои се резултат на архивските истражувања на авторот, а претходно се објавени како фељтони во дневниот и периодичниот печат.

Оваа обемна публикација претставува историографски екстракт на новооткриените документи и сознанија од истражувања на авторот во последниве две децении во балканските, а пред сè во бугарските архиви. Како активен истражувач во странските архиви, пронајде архивска граѓа за значајни историски настани и спомени на истакнати револуционери, соопштувајќи ја преку весници и списанија, најчесто во форма на фељтони, во периодот од 1992 до 2003 година. Со нивното објавување не само што се презентираат како необјавени материјали и спомени, туку и се расветлуваат и се реконструираат некои значајни настани, моменти и личности од македонското револуционерно движење, кои досега беа недоволно познати и недоволно обработени, па дури и погрешно толкувани и интерпретирани во македонската историографија.

Текстовите во книгата припаѓаат на четири тематски целини:

Првата опфаќа необјавени спомени на истакнати македонски револуционери и припадници на македонското револуционерно движење (Петар Шанданов, Крсто Лазаров-Коњушки, Христо Калајџиев, Константин Поп Атанасов, Атанас Џолев и Мирчо Кикиритков), како и текстот за поетската збирка „Песни за Македонија“ на Владимир Ковачев).

Втората целина се однесува на необјавени ракописи и материјали на истакнати македонски револуционери и активисти на македонската емиграција во Бугарија (Благој Видов – за лидерската врвица на Иван Михајлов, Христо Ампов – за врховизмот во македонското...

Великаните на македонскиот среден век

Милан Бошкоски

Великаните на македонскиот среден век

250 мкд

      Првпат во македонската историографија поединечно се претставени најпознатите средновековни владетели.

      Книгата им е посветена на кнезовите Хацон, Пребонд и Акамир и на царевите Самоил, Гаврил Радомир и Јован Владислав. Ликовите на последните тројца првпат се идентификувани на средновековни минијатури.

Тахсин Беј ја објаснува Македонија

Тахсин Узер 

350 мкд.

381 стр./ A5 формат (200x140) 

Тахсин Узер бил висок османлиски управник од крајот на 19 и почетокот на 20 век, а најголем дел од својата служба ја минал во Македонија. Бил цивилен управник во Разлог, Гевгелија, Драма, Ениџе Вардар, Лерин, Солун и во многу други места.

 

Мемоарите нудат интересен опис на значајни настани во Македонија, пред сё во текот и по Илинденското востание, а во некои непосредно учествувал и дава детален опис на пошироката...

Скопје и скопската област од VI до крајот на XIV век

Милан Бошкоски

Скопје и скопската област од VI до крајот на XIV век

- брош 400 мкд
- тврд повез  500 мкд

      Монографијата за Скопје во средниот век претставува најкомплетниот и најкомплексниот монографски труд за средновековниот период на Скопје, во кој се изнесени голем број досега необјавени податоци и сознанија за историјата на Скопје и на Македонија.

      Постојат неколку историографски трудови кои опфаќаат одредени аспекти од историјата на Скопје и неколку луксузни...