Македоника Литера

Македонската лустрација

Предраг Димитровски

200 мкд     

      Книгата е поделена во два дела – првиот насловен „Горчлива вистина“, а вториот „Лица без маски“.

      Во првиот дел авторот се осврнува на правниот, општествено-политичкиот и етичкиот аспект на македонската лустрација. Вториот дел, кој е пообемен, содржи историски документи, коментари и делови од дваесетина досиеја, кои ја потврдуваат соработката со поранешните тајни служби на поединци, кои отворено настапија против процесот на лустрација, а со тоа и против натамошната демократизација на македонското општество, како и на „угледни и видни“ личности од претходниот систем. На овој начин пред јавноста аргументирано се укажува на дејствувањето на тајните служби, кои во улога на господари на животот и смртта биле темел и основа за изградба и функционирање на комунистичкиот режим. Ставени во функција на заштита на комунистичките лидери, илустративно е претставено нивното дејствување во елиминирањето на „идеолошки неподобната“ интелигенција, групи и поединци и во формирањето на строго контролирана интелектуална „елита“...

Македонска судбина

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА

Том 5: „Македонска судбина“

450 мкд

     Петтиот том „Македонска судбина“ се однесува на судбината на едно семејство во текот на Втората светска војна, од 1941 до 1945 година, а дејството се случува во истото село во Кумановско, како и во претходниот роман.

 

Македонска трагедија – втор дел

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА

Том 4: „Македонска трагедија – втор дел“

450 мкд

     Овој том го содржи вториот дел на историско-документарниот роман на Драган Богдановски, со наслов „Македонска трагедија“.

Погледи кон историјата на Македонија

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 1: Погледи кон историјата на Македонија

450 мкд

Драган Богдановски (1949-1998) е еден од најистакнатите личности и најмаркантна фигура на македон­ската политичка емиграција и најпознатиот македонски дисидент. Тој е и публи­цист и новинар. Во неговото политичко досие се зачувани и неколку ракописи за историјата на македонскиот народ и два историографски романа. Ракописната оставина на Богдановски се објавува со заеднички наслов „Мојата борба...

Осврти за македонската историја и политичката емиграција

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 2: Осврти за македонската историја и политичката емиграција

 450 мкд

Вториот том содржи неколку историски текстови: „Историја на бугарскиот врхо­визам“, „Врховизмот вчера и денес“, „Кому­нистичката партија на Грција и македонското национално прашање“, „Македонскиот народ во Егејска Македонија во антифашистичката борба (1941-1944)“, „Народноослободителниот фронт“, „Основи на идеологијата и на политичката платформа на...