Македоника Литера

Христо Матов

Владо Поповски

500 мкд

300 стр./ 22 см.

      Монографијата за Христо Матов (1869-1922), кој е еден од најзначајните раководители на Внатрешната македонска револуционерна организација, е објавена во рамките на едицијата „Македонски дејци“.

      Матов заземал истакнато место во највисоките раководства на Македонската револуционерна организација. Бил првиот претседател на Скопскиот револуционерен комитет. Во Скопје ги поставил основите на М.Р.О., каде што бил и директор на Педагошкото училиште до летото 1898 година. Од есента 1898 година па до пролетта 1901 година Матов е член на ЦК на ТМОРО, а од ноември 1902 до 31 декември 1904 бил член на Задграничното претставништво на ТМОРО во Софија. На таа положба бил и во 1907-1908 до Младотурската револуција.

      Христо Матов бил вклучен и во изградбата на системот на МРО: ги поставил и ги дефинирал, речиси, сите прашања поврзани со програмските цели, со основите, принципите и формите на револуционерната дејност на Внатрешната македонска револуционерна организација, како и со устројството, со политиката и со односите кон внатрешните и надворешните фактори. Христо Матов бил и еден од водечките личности во Македонската револуционерна организација вклучен во идејните расправи и во идејното и политичкото насочување на ВМОРО по Илинденското востание, особено по општиот Рилски конгрес од 1905 година. Тој бил еден од најзаслужните личности кои ја додржале Револуционерната организација да не се распадне и да не се претвори во одмаздничка групација, по тешките потреси во 1907-1908 сврзани со крвавата саморасправа во ВМРО и со конечниот раскол во неа.

Македонската лустрација

Предраг Димитровски

200 мкд     

      Книгата е поделена во два дела – првиот насловен „Горчлива вистина“, а вториот „Лица без маски“.

      Во првиот дел авторот се осврнува на правниот, општествено-политичкиот и етичкиот аспект на македонската лустрација. Вториот дел, кој е пообемен, содржи историски документи, коментари и делови од дваесетина досиеја, кои ја потврдуваат соработката со поранешните тајни служби на поединци, кои отворено настапија против процесот на лустрација, а со тоа...

Македонска судбина

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА

Том 5: „Македонска судбина“

450 мкд

Б5 (200 х 170 мм), 386 стр., 2015 г.

     Петтиот том „Македонска судбина“ се однесува на судбината на едно семејство во текот на Втората светска војна, од 1941 до 1945 година, а дејството се случува во истото село во Кумановско, како и во претходниот роман (т. 3 и т. 4).

 

Македонска трагедија – втор дел

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА

Том 4: „Македонска трагедија – втор дел“

450 мкд

  Б5 (240 х 170), 470 стр., 2015 г.

 

Овој том го содржи вториот дел на историско-документарниот роман на Драган Богдановски, со наслов „Македонска трагедија“.

Погледи кон историјата на Македонија

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 1: Погледи кон историјата на Македонија

600 мкд

 402 стр., Б5 (240 х 170)

Драган Богдановски (1949-1998) е еден од најистакнатите личности и најмаркантна фигура на македон­ската политичка емиграција и најпознатиот македонски дисидент. Тој е и публи­цист и новинар. Во неговото политичко досие се зачувани и неколку ракописи за историјата на македонскиот народ и два историографски романа. Ракописната оставина на Богдановски се објавува со...