Македоника Литера

Македонска судбина

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА

Том 5: „Македонска судбина“

400 мкд

     Петтиот том „Македонска судбина“ се однесува на судбината на едно семејство во текот на Втората светска војна, од 1941 до 1945 година, а дејството се случува во истото село во Кумановско, како и во претходниот роман.

 

Македонска трагедија – втор дел

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА

Том 4: „Македонска трагедија – втор дел“

400 мкд

     Овој том го содржи вториот дел на историско-документарниот роман на Драган Богдановски, со наслов „Македонска трагедија“.

Погледи кон историјата на Македонија

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 1: Погледи кон историјата на Македонија

500 мкд

Драган Богдановски (1949-1998) е еден од најистакнатите личности и најмаркантна фигура на македон­ската политичка емиграција и најпознатиот македонски дисидент. Тој е и публи­цист и новинар. Во неговото политичко досие се зачувани и неколку ракописи за историјата на македонскиот народ и два историографски романа. Ракописната оставина на Богдановски се објавува со заеднички наслов „Мојата борба...

Осврти за македонската историја и политичката емиграција

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 2: Осврти за македонската историја и политичката емиграција

 500 мкд

Вториот том содржи неколку историски текстови: „Историја на бугарскиот врхо­визам“, „Врховизмот вчера и денес“, „Кому­нистичката партија на Грција и македонското национално прашање“, „Македонскиот народ во Егејска Македонија во антифашистичката борба (1941-1944)“, „Народноослободителниот фронт“, „Основи на идеологијата и на политичката платформа на...

Македонска трагедија – прв дел

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 3: Македонска трагедија – прв дел

400 мкд

Третиот том го содржи првиот од двата дела на обемниот историски роман на Драган Богдановски, со наслов „Македонска трагедија“. Во овој роман или белетризирана историја, е прикажана судбината на едно македонско семејство од едно кумановско село во периодот од 80-тите години на 19 век до забраната на ВМРО (Обединета) во 1936 година, растргнато меѓу бугарската и српската пропаганда и нивните...