Македоника Литера

Пред алфа и пред делта

Науме Радически

Пред алфа и пред делта
Прилози за македонската другојазична литература

250 мкд

      Науме Радически во оваа книга ја проследува богатата и разнородна литературна продукција, што во минатото, поради разни општествено-политички, културни, социјални, миграциски и други причини, ја создаваа Македонците на јазиците на соседните, но и на други подалечни народи.

      Во неговите истражувачки резултати се содржани сите позначајни дела и автори во 19 и 20 век. Во аналитичкиот пристап Радически ги користи пошироко применуваните методи на проучување и вреднување во науката на т.н. дводомни литературни творци. Овој обемен труд носи многу нови сознанија, анализи и синтези и за македонската литература и за македонската културна историја.

      „И во минатото и денес – пишува Радически – во светот не е ретка појавата некои литературни творци да пишуваат на јазиците на други народи или, пак, освен на својот јазик, паралелно или повремено да пишуваат и на друг. Но, не е ни толку честа појавата така голем број автори, под одредени историски, општествено-политички и други околности, своите дела да ги создаваат на други јазици, како што е во случајот со најголемиот број од оние Македонци кои своите творечки вдахновенија и идеи мораа да ги изразуваат на јазиците на соседните и на други народи – најмногу од втората половина на 19 век, кога македонскиот народ ја доживуваше својата национална и културна преродба и посебно во првата половина од 20 век, кога ги доживеа најтешките моменти во својата историја, кога беше распарчен и поделен меѓу соседните балкански држави. Заради тоа, со полно право можеме да речеме дека темата за 'литературата меѓу две татковини' е проблем кој над македонскиот географски и...

Тeoрија на книжевноста во (интер)акција

Марија Ѓорѓиева Димова

350 мкд

      Авторката актуализира неколку клучни книжевнотеоретски и херменевтички теми и категории, елаборирани и во теоретски и во интерпретативен контекст.

      Интертекстуалноста, метафикцијата, авторот, читателот, влијанието, биографската метафикција, иронијата, интерпретацијата се само дел од прашањата коишто се разгледуваат во компаративниот пресек на современите концепции и коишто интерпретативно се промислуваат преку романите на А. Бајат, З. Лешиќ, У...

Естетика

Јуриј Борев

500 мкд.

572 стр. /A5 формат (200x140)

      Рускиот научник академик Јуриј Борев е водечки руски естетичар и еден од најавторитетните и најпознатите естетичари во светот. Автор е на повеќе дела од областа на естетиката, теоријата на литературата и на уметноста. Неговото најпознато дело е „Естетика“.

      Неговото најново издание се смета за најопфатното дело од овој вид во овој момент во светската естетичка литература, односно според својот обем и комплексноста се...

Историските корени на волшебната приказна

Владимир Јаковлевич Проп

Историските корени на волшебната приказна

400 мкд

      Од морфолошкиот опис на сказните во Морфологија на сказната, во оваа книга Проп преминува кон објаснување на историските причини за нивната појава, кои треба да се побараат во раната историја или праисторијата, на стадиумот на развиток на човековото општество којшто го проучуваат етнографијата, етнологијата, антропологијата и други дисциплини.

      Во Историските корени на волшебната приказна, со...

Музиката и неискажливото

Владимир Јанкелевич

МУЗИКАТА И НЕИСКАЖЛИВОТО 

150 мкд 

      „Што е музиката? Се прашува Габриел Форе во потрага на ’непреведливото‘, од премногу нереалната химера која нè издига ’над сè што е таа...‘ Тоа е времето кога ја планираше и ја најави својата прва изведба на неговиот прв Квинтет, и не знае што е музиката, ни тоа дали таа е нешто!

      Во музиката има една двојна компликација, генератор, придвижувач на проблемите на метафизиката и моралните проблеми за да може...