Македоника Литера

Морфологија на сказната

Владимир Ј. Проп

Морфологија на сказната

300 мкд

      „Морфологија на сказната“ е мала според обемот, но велелепна книга според влијанието што го имаше врз светската научна мисла. Таа е со статус на една од најпопуларните книги во светската фолклористика, а Е. М. Мелетински рекол дека е книга која одела пред своето време и книга на која времето не ѝ одзело ништо од нејзиниот сјај и значење.

      Го носи и квалификативот „револуционерна“ – се јавува како предвесник на структурално-типолошките истражувања, коишто во западните земји се појавија дури три децении по појавата на овој фундаментален труд на Проп. Оттогаш станува незаобиколна појдовна точка за сите натамошни истражувања во фолклористиката и едно од клучните фолклористички дела на 20 век.

      Нарачај

Структурата на уметничкиот текст

Јуриј М. Лотман

СТРУКТУРАТА НА УМЕТНИЧКИОТ ТЕКСТ

- Брош 300 мкд
- Тврд повез 350 мкд

      „Структурата на уметничкиот текст“ е најзначајното дело на Јуриј М. Лотман, во кое тој маестрално ја изложува основната идеја за уметничкото дело кое содржи сознајба (уметничкото дело е „модел на стварноста“) и комуникативна функција (уметничкото дело е „знак“). Книжевно-научните трудови на Лотман, а посебно ова дело, ги урнаа спекулациите дека естетскиот ефект е недофатлива појава која не може да биде...

Принципите на современата реторика

Јуриј В. Рождественски
Принципите на современата реторика
200.00 ден.

        „Принципите на современата реторика“ од рускиот научник – лингвистот и културолог Јуриј В. Рождественски, е респектабилно дело создадено како резултат на истражувањата на теоријата на културата и на современата научна реторика, што ги вршел еминентниот професор Рождественски последните две децении на минатиот век на Катедрата по споредбено-историска и општа лингвистика на Московскиот државен универзитет „М. В...

Триножникот на Цепенков и каучот на Фројд

Нина Анастасова Шкрињариќ
Триножникоте на Цепенков и каучот на Фројд
(психоаналитички концепти во сказните)
300.00 ден. 
          „Триножникот на Цепенков и каучот на Фројд (психоаналитички концепти во сказните)“ е книга која нуди еден поинаков „клуч“ за читање и разбирање на сказните.

Во прашање е базичен осврт кон психоаналитичката интерпретација на сказните и нивното длабинско-психолошко (архетипско) толкување. Трудот е изведен како своевидна психоаналитичка дискусија во која...

Митски координати

Нина Анастасова Шкрињариќ
Митски координати
200.00 ден.

Митски координати претставува сумиран толковник и прирачник за читање, поимање, толкување и дешифрирање на митот. Се работи за студија која има амбиции да го понуди клучот за одгатнување на универзалниот митски и религиски код; дело кое ја разгатнува шифрата за влез во сите светски митологии, бидејќи сите митологии и митови следат еден ист модел.

Книгата Митски координати, којашто претставува „екстракт” на едно поопширно...