Македоника Литера

Литературното дело и реципиентот

Виолета Димова

250 мкд

278 стр. /A5 формат (200x140)

Во овој труд вниманието е насочено кон методолошките и методичките постапки за проучување и аплицирање на литературното дело во наставата во средното и во високото образование, но и неговата рецепција од страна на пошироката читателска публика.

Врз примери од повеќе литературни дела од македонската и од светската литература (Б. Конески, С. Јаневски, П. М. Андреевски, С. Попов, Р. Крле, И. Андриќ, М. Крлежа, А. Ками, Кафка, М. Енде и др.), служејќи се со современи методолошки постапки и имајќи ја предвид теоријата на рецепцијата, авторката укажува на влијанието на литературата врз естетската свест на реципиентот.