Македоника Литера

ВРЕМЕПРАШИНА

Науме Радически

ВРЕМЕПРАШИНА

100 мкд

      Ова е шеста поетска книга на Радически (1953-2014), кој зад себе остави богат творечки и научен опус од областа на книжевноста и книжевната историја.

      Книгата содржи повеќе од седумдесет песни кои се поделени во три циклуси, од кои најобемниот е насловен како „Песни во настанување“, односно ги содржи последните напишани песни на авторот.

      Во книгата е објавен и поговор на Владимир Мартиновски, кој, меѓу другото, пишува:

      „Воведувајќи заумен поетски неологизам, македонскиот поет, теоретичар, есеист и преведувач Науме Радически (1953-2014) со постхумно објавениот поетски ракопис Времепрашина нè води кон една друга загадочна геопоетичка врска, онаа меѓу времето и земјениот елемент, симболизиран преку прашината која плови во воздухот. За овој поет, прашината прераснува во симбол на поминатото време, на наталоженото историско искуство...

      ...Неговата песна е истовремено и „ослободена“ и „заумна“ и „обредна“ песна! Во поезијата на Науме Радически песната е „семирска сонда“! Таа е „времеплов“ што може да го однесе (или да го врати) поетот во секое време, но и да го насочи и кон некои немерливи страни на времето.

      Песните на овој поет се еден вид патувања до бескрајните длабочини на вселената:промислувајќи ги загатките на времето, поетот нè соочува и со тајните на вечните закони на просторот.

      Натопена во мистичните и ониричните искуства, поезијата на Науме Радически, како видовита и лековита реч, ни ги отвора портите кон вечното и универзалното, водејќи нè кон наслушнувања на ѕвездената тишина и кон простори распеани во сон.

      Науме Радически беше редовен професор по...

ЕВЕРЕСТ

Драго Гламузина

ЕВЕРЕСТ

100 мкд

      Гламузина во оваа книга пишува за луѓето кои сè уште чувствуваат, кои сакаат да го живеат задоволството а секое задоволство скапо го плаќаат, но и живеат и копнеат за Другиот. Еросот, неверствата, љубовните триаголници, интригите и партнерските односи се доминанти мотиви, како и во сите досегашни книги на овој автор.

 

      Драго Гламузина (1967, Вргорац) дипломирал ком­па­ративна книжевност и филозофија на Фило­зоф­скиот факултет во...

Белутрак

Јордан Јорданоски

100 мкд

      „Белутрак“ е втора поетска книга на Јордан Јорданоски (1947 – 2017), писател и филолог, постхумно објавена од „Македоника“. Содржи 120-тина песни, поделени во седум тематски циклуси.

      Карактеристично за оваа поетска книга е што покрај лирското, нуди големо лексичко богатство, првенствено црпено од архаичната и локалната (дијалектната) лексика. Лексичкиот раскош на книгата произлегува од неговиот однос спрема македонскиот јазик, но и од научната и...

Постои ли допир на твојата душа

  Ненад Шапоња

  100 мкд

 

    „Постои ли допир на твојата душа“ е звирка поезија на  српскиот поет Ненад Шапоња. Книгата, која има поднаслов „Позиционирање на привидот“, содржи 49 песни и поеми, од кои еден дел се веќе објавени во негови книги и претставуваат своевиден тематско-мотивски збор, а на крајот е објавен и еден есеј во кој авторот го објаснува својот поетички дискурс во својата лирика.

    Ненад Шапоња (1964, Нови Сад) е поет, есеист...

СУРОВОСТ

  Ивица Пртењача
  Суровост
  100 ден.
 

    „Пишувањето на Пртењача сака отворено, со широко отворени очи, да комуницира со времето во кое живее, но во никој случај не сака да се додворува на упростените правила на денешното хрватско книжевно допаѓање од прво читање...

   Се надевам дека во тоа ќе се увери секој што ќе ја земе в раце `Суровост` – книга што со секој свој збор и болно и духовито, сака миговите на нечие можно читање да ги оддалечи од сите видови вакви или онакви суровости на...