Македоника Литера

Лиричност од Шекспирова

Ѓоре Ѓелев

200 ден.

76 стр. / A5 формат (200x140)

   „Лиричност од Шекспирова“ е дебитантска збирка поезија на Ѓоре Ѓелев. 

   Книгата содржи над четириесет песни. Поезијата е лирска, емотивна, искрена, има песни што потсетуваат на најдобрата традиција во македонската лирика, но и песни со свеж, смел и младешки израз и сензибилитет и авторска автентичност.

 

Постои ли допир на твојата душа

  Ненад Шапоња

  100 мкд

  114 стр. /A5 формат (200x140)

 

    „Постои ли допир на твојата душа“ е звирка поезија на  српскиот поет Ненад Шапоња. Книгата, која има поднаслов „Позиционирање на привидот“, содржи 49 песни и поеми, од кои еден дел се веќе објавени во негови книги и претставуваат своевиден тематско-мотивски збор, а на крајот е објавен и еден есеј во кој авторот го објаснува својот поетички дискурс во својата лирика.

    Ненад Шапоња...

Белутрак

Јордан Јорданоски

100 мкд

      „Белутрак“ е втора поетска книга на Јордан Јорданоски (1947 – 2017), писател и филолог, постхумно објавена од „Македоника“. Содржи 120-тина песни, поделени во седум тематски циклуси.

      Карактеристично за оваа поетска книга е што покрај лирското, нуди големо лексичко богатство, првенствено црпено од архаичната и локалната (дијалектната) лексика. Лексичкиот раскош на книгата произлегува од неговиот однос спрема македонскиот јазик, но и од научната и...

Еверест

Драго Гламузина

100 мкд

      Гламузина во оваа книга пишува за луѓето кои сè уште чувствуваат, кои сакаат да го живеат задоволството а секое задоволство скапо го плаќаат, но и живеат и копнеат за Другиот. Еросот, неверствата, љубовните триаголници, интригите и партнерските односи се доминанти мотиви, како и во сите досегашни книги на овој автор.

 

      Драго Гламузина (1967, Вргорац) дипломирал ком­па­ративна книжевност и филозофија на Фило­зоф­скиот факултет во Загреб...

Времепрашина

Науме Радически

100 мкд

      Ова е шеста поетска книга на Радически (1953-2014), кој зад себе остави богат творечки и научен опус од областа на книжевноста и книжевната историја.

      Книгата содржи повеќе од седумдесет песни кои се поделени во три циклуси, од кои најобемниот е насловен како „Песни во настанување“, односно ги содржи последните напишани песни на авторот.

      Во книгата е објавен и поговор на Владимир Мартиновски, кој, меѓу другото, пишува:

     ...