Македоника Литера

МАКЕДОНИКА бр.23-24

  Македоника бр.23-24

  Група автори

  150 ден.

    Во најновото издание на списанието „Македоника“, двобројот 23-24, што го издава Друштвото за издавачка дејност „Македоника литера“ од Скопје, меѓу другото, се објавени петнаесетина текстови тематски поврзани со Македонија. Владимир Јанев
пишува за демографската состојба во Македонија од 18 до почетокот на 20 век, во кој се изнесени голем број демографски податоци за населението на Македонија од различни
извори. Во овој број се објавени и неколку текстови за значајни личности од македонската книжевна и културна историја на Македонија од 19 и 20 век, и тоа Славчо Ковилоски објавува
запис, односно прави своевиден портрет на Марко Цепенков, Дарин Ангеловски пишува за Григор Прличев, со посебен акцент на Прличевите препеви на Хомеровата Одисеја, Васил
Тоциновски пишува за Кочо Рацин и изнесува некои нови и досега непознати податоци за Рацин, додека пак Мирче Нешовски пишува за Никола Јонков Вапцаров и за неговото поетско вознесение спрема Македонија.


    Александар Симоновски прави анализа на паралелите меѓу АВНОЈ, Светосавскиот
конгрес и АСНОМ во контекстот на прашањето на борбата за македонска државност, а
Марјан Ивановски за македонското национално малцинство во Бугарија, осврнувајќи се на
анализите на комисијата за меѓународни врски на ЦК на Сојузот на комунистите на
Југославија и на СО на ССРНЈ во 1957 година.
   Предраг Димитровски пишува за „тајната...

Македоника бр.22

   Група автори

   150 мкд

     Во најновиот број на списанието „Македоника“, број 22, што го издава Друштвото за
издавачка дејност „Македоника литера“ од Скопје, меѓу другото, е објавен обемен документ на
УДБ-а од средината на 50-те години на минатиот век, именуван како Елаборат за групата
     Венко Марковски, Кирил Македонски и Душко Наневски, во кој всушност се дадени
подготовките и деталните инструкции...

Македоника бр. 21

 Група автори

 150 мкд

    Во списанието бр. 21 се публикувани повеке текстови за Македоника од различни автори. 

    Во бројот 21 познатиот славист и македонист од Германија проф. д-р Волф Ошлис пишува
за културната историја на Македонија, со посебен осврт на медиумската култура. Драган Ѓалевски пишува за византиската дипломатија на Балканот, односно за христијанството како средство на таа дипломатија....

Македоника 19-20

 Група автори

 150 мкд

 

    Во овој двоброј Ана Витанова Рингачева пишува за феноменот на шаманизмот и неговите одблесоци во македонската народна традиција, а Славчо Ковилоски пишува за Димитра или Митра Миладинова – сопругата на Димитар Миладинов.

 

     

      Невен Радически пишува за гледиштата на Јован Драгашевиќ за националниот карактер на населението во Македонија, додека пак Владимир Јанев за финансиската дејност на Евреите во Македонија (од средината на 19 век до 1912...

Македоника 18

150 мкд

      Волф Ошлис од Германија, кој е и главен уредник на списанието, во овој број пишува за германската македонистика во периодот на Првата светска војна. Тој потенцира дека првите посериозни и потемелни германски научни прилози за Македонија датираат од 18 век, но дека кулминацијата на германските истражувања е во годините на Првата светска војна и тие се најголемите и најдеталните дотогашни проучувања воопшто извршени во Македонија.

      Пишувајќи за тогашниот интерес...