Македоника Литера

МАКЕДОНИКА 9-10

МАКЕДОНИКА 9-10

Преземи

      „Македоника“ бр. 9-10 содржи дваесетина текстови кои тематски се поврзани со Македонија, а кои ги афирмираат современите македонски културни вредности, македонската културна историја, културно наследство, историја, етнологија, литература, јазик...

      Меѓу другото, објавен е извадок од полициското досие на Павел Шатев, а по повод објавувањето на деветте тома со пишана оставина на Шатев и документи поврзани со неговата дејност, објавени се текстови на Зоран Тодоровски и Јордан Плевнеш. Од германскиот истражувач на Македонија во првите децении на минатиот век Карл Штруп е објавен извадок од студија за правната положба на Македонците во тогашна Југославија (Кралството СХС), а Македонска Митрова пишува за мировните договори за Балканските војни и активноста на идеолозите на српската надворешна политика спрема Македонија. Стефан Влахов – Мицов го објавува текстот „ Од историја на Балканот кон филозофија на балканската историја“, додека Драган Зајковски пишува за статусот на Охридската архиепископија во првите децении по освојувањето на Самоиловата држава од Византија. Од Круме Кепески е објавена досега непубликуваната статија „Македонскиот јазик и литературата“. Науме Радически и Весна Мојсова – Чепишевска објавуваат студии за македонската литература создавана од писатели кои потекнуваат од егејскиот дел на Македонија. Васил Тоциновски се осврнува на досега необјавеното литературно творештво Константин Тренчев, од кое се објавени фрагменти. Во двобројот 9-10 објавен е и извадок од досега необјавениот роман на македонски јазик на руската писателка Нелја Гулчук „Тајната на Александар Македонски“, како и песната „Солунските браќа“ на словачкиот поет Франтишек Липка. Славчо Ковиловски...

Македоника 7-8

МАКЕДОНИКА 7-8 

Преземи

      Двобројот 7-8 на списанието „Македоника“, меѓу другото, објавува обемен извадок од досега необјавените спомени на Павел Шатев. Освен извадокот од спомените на Шатев, во списанието е објавен и текст на Предраг Димитровски за оставината на Шатев, но и за некои контроверзи поврзани со него.

      Во овој број, првпат на македонски јазик, е објавен и дел од најобемната и најбогатата книга досега напишана од странец за Македонија – книгата „Македонија –...

Македоника 5-6

МАКЕДОНИКА 5-6

Преземи

      Двобројот 5-6 (за 2012) на списанието МАКЕДОНИКА содржи близу дваесет текстови кои тематски се поврзани со Македонија, Меѓу другото, е објавен извадок од досега необјавената Историја на Македонија на Павел Шатев, со која тој се легитимира за првиот македонски интелектуалец историограф кој ја користи научната методологија и кој пишува историја на Македонија. Во богатата оставина во ракопис на една од најзначајните личности од македонската историја – Павел Шатев...

Македоника бр. 1

МАКЕДОНИКА 1

      Преземи

      Првиот број на списанието содржи петнаесетина текстови кои тематски се поврзани со Македонија.

      Објавени се текстови на Волф Ошлис, Науме Радически, Валентина Миронска Христовска, Бранка Калоѓера, Васил Тоциновски, Петре Бакевски, Нове Цветаноски, Душко Крстевски, извадоци од дела за Македонија на Артур Лундквист, Франц Дофлајн и Далибор Шимпрага, по една песна за Македонија од Сретен Перовиќ („Македонија екумена“) и Монтагју Ломакс („Македонија...

Македоника бр. 2

МАКЕДОНИКА 2

       Преземи

 

 

       Во вториот број се објавени статии од Симона Груевска – Маџоска (која пишува за идентитетот, границите и македонскиот јазик), Зоран Спасовски (за историскиот контекст на создавањето на кирилицата), Горан Калоѓера (сличностите меѓу македонската и хрватската преродба), Васил Тоциновски (хрватскиот илиризам и Македонија), Науме Радически (за 150-годишнината од објавувањето на Зборникот на Миладиновци), Волф Ошлис за германскиот “придонес кон...