Македоника Литера

Македоника бр. 3 и 4

МАКЕДОНИКА 3-4

Преземи

 

 

 

       Во двобројот 3-4 се објавени статии од Стефан Мицов Влахов, Горан Калоѓера (Хрватска), Мирослав Коуба (Чешка), Волф Ошлис  (Германија), Ангелина Бановиќ – Марковска, Танас Вражиновски, Катерина Мирчевска, Павле Раковски, Науме Радически, Љубица Јанчева, Катерина Тодоровска, Невен Радически, Стево Павловски и Олга Панкина. Објавените текстови се однесуваат на македонската еманципација кај Филип Втори и Александар Македонски; невклучувањето на македонската книжевност во "Југословенска книжевност" на Антун Барац во 1954 година; односот на Рајко Жинзифов спрема Полјаците; мемоарската литература на  германските војници како македонистички извори; националниот идентитет и македонската интелигенција во почетокот на 20 век; Јозеф Обрембски – истражувач на македонската народна култура; положбата на бегалците од егејскиот дел на Македонија; "Македонија екумена" на Сретен Перовиќ како ода на македонскиот национален идентитет; религијата и државата; Крсте Црвенковски, ЈНА и македонските национални интереси; балканските стереотипи во македонската драматургија..., а се објавени и германски и македонски документи за Македонија. И во овој број е објавена рубриката со библиографски описи на петнаесетина изданија посветени на македонски теми.