Македоника Литера

ПЕРЕ ТОШЕВ (монографија)

Михајло Миноски

500 мкд

332 стр./ 240x170

Монографијата за Пере Тошев има поднаслов „Совеста за револуционерна Македонија“ и е првата монографска публикација за него. Миноски во предговорот пишува дека „Големиот револуционер – конспиратор, еден од водачите раководители – апостолите на Македонската револуционерна организација, и по едно столетие од неговото загинување остана недоволно проучен и афирмиран онака како што заслужува“.

Меѓу основните причини за тоа тој го наведува фактот што Тошев не остави свои спомени и што нема изворна документација, односно ме е зачувана неговата кореспонденција. „Петар Тошев беше и остана до крајот на својот живот голем македонски национален револуционер, кој ѝ даде свој белег на целата македонска илинденска епоха и го зазеде своето заслужено место меѓу четворицата великани со Гоце Делчев, Дамјан Груев и Ѓорче Петров – пишува Михајло Миноски. Ако Делчев беше апостолот на македонското револуционерно движење (кој го обедини народот, му всади свест и го подготви за самостојна оружена борба за ослободување и создавање своја држава), ако Ѓорче беше креаторот на надворешната политика на Организацијата, ако Дамјан Груев беше предводникот на Илинденската оружена борба, Петар Тошев беше креатор на внатрешната (економска-развојна, просветно-културна, здравствена и социјална) политика и на државното уредување на револуционерна Македонија, како демократска парламентарна држава во создавање.“

МАКЕДОНИЈА – предел и култура на живеење

Леонард Шулце Јена 

600 мкд 

368 стр./ 240x170

Германскиот научник Леонард Шулце Јена (1872-1955) е најтемелниот истражувач на Македонија во првите децении на 20 век, а неговата книга претставува најдеталната книга досега напишана од странец за Македонија. Таа е првата вистинска научна монографија за Македонија, која пак е проучена од повеќе аспекти во својата географска и национална целина.

Иако ја истражувал по нејзината поделба (во 1917, 1918 и во 1922 година), Шулце Јена ја...

АПОСТОЛ ПЕТКОВ (монографија)

Ванчо Ѓорѓиев

500 мкд

315 стр./ 240*170

Монографијата за Апостол Петков авторот Ванчо Ѓорѓиев ја поднасловува со „Кралот на блатото“ и овој македонски војвода го претставува како бестрашен и горделив, кој иако бил неграмотен, со своите подвизи станал вистинска легенда уште за време на својот живот.

Населението во Ениџевардарско го нарекло „Ениџевардарско сонце“, а по своите епитети на автентичен и необично храбар и принципиелен војвода бил познат и во светот. „Тоа е човек за...

Историја на Македонија

Павел Шатев
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
(Материјали – том 1) 
500,00 ден.

МАКЕДОНИКА, во копродукција со Државниот архив на Република Македонија, ја објави книгата „Историја на Македонија“ од Павел Шатев, како прв том од оставината на Шатев, чии трудови досега речиси воопшто не се објавувани во Република Македонија. Изборот и преводот е на Предраг Димитровски, кој е автор и на воведот, а стручната редакција, коментарите и предговорот се на проф. д-р Зоран Тодоровски.

Со досега необјавената...

Борис Сарафов - биографија

Павел Шатев
Борис Сарафов – биографија
(Материјали – том 2)
300 ден.
 

Личноста на Борис Сарафов во македонското револуционерно движење досега не е целосно научно проучена и валоризирана.

До Втората светска војна македонските интелектуални дејци во Бугарија, па и неговите соборци и учесници во македонското револуционерно движење, не објавија посериозен труд за улогата на Борис Сарафов во македонското дело. По Втората светска војна и македонската историографија, па и бугарската, кои со години...