Македоника Литера

Зоран Тодоровски ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ (монографија)

Зоран Тодоровски

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ (монографија)

500 мкд

Монографијата „Тодор Александров“ од Зоран Тодоровски е дел од едицијата „Македонски дејци“. Тодоровски го претставува како личност која оставила длабоки траги во македонското револуционерно движење, а уште повеќе во колективната меморија на македонскиот народ и на

македонските емигранти и бегалци во Бугарија. Монографијата е богата и со фотографии, од кои еден дел првпат се публикувани. Користени се и досега необјавени и малку познати архивски документи за Александров.

„Револуционерното дело на Тодор Александров беше загатка за повеќе историографии и историчари – пишува Зоран Тодоровски во предговорот. Неговата контроверзност беше продукт на епитетите и на квалификациите што доаѓаа, пред сѐ, од непријателите на Македонија... Тодор Александров е еден од ретките македонски револуционери кој, без да биде објективно и документарно истражен и валоризиран, беше бесрамно анатемисан и свесно идеолошки распнат и долго време беше држен под ембаргото на повоените балкански комунистички историографии. Неговата улога во македонското револуционерно движење во македонската историографија одамна беше оцрнета. Македонските `ангажирани` историчари, кои го држеа монополот на историската вистина, не дозволуваа да се изврши преоценување на нивните партиски и идеолошки сознанија и оцени за личноста и делото на Александров, и покрај тоа што неговото политичко поведение по Првата светска војна беше на македонски државни и политички позиции. Ним, сѐ уште им се примарни документите од `втора рака`, или поточно на неговите идејни противници, што пишувале или изјавувале за неговата личност и поведение.“

ПЕРЕ ТОШЕВ (монографија)

Михајло Миноски

500 мкд

332 стр./ 240x170

Монографијата за Пере Тошев има поднаслов „Совеста за револуционерна Македонија“ и е првата монографска публикација за него. Миноски во предговорот пишува дека „Големиот револуционер – конспиратор, еден од водачите раководители – апостолите на Македонската револуционерна организација, и по едно столетие од неговото загинување остана недоволно проучен и афирмиран онака како што заслужува“.

Меѓу основните причини за тоа тој го наведува...

МАКЕДОНИЈА – предел и култура на живеење

Леонард Шулце Јена 

600 мкд 

368 стр./ 240x170

Германскиот научник Леонард Шулце Јена (1872-1955) е најтемелниот истражувач на Македонија во првите децении на 20 век, а неговата книга претставува најдеталната книга досега напишана од странец за Македонија. Таа е првата вистинска научна монографија за Македонија, која пак е проучена од повеќе аспекти во својата географска и национална целина.

Иако ја истражувал по нејзината поделба (во 1917, 1918 и во 1922 година), Шулце Јена ја...

АПОСТОЛ ПЕТКОВ (монографија)

Ванчо Ѓорѓиев

500 мкд

315 стр./ 240*170

Монографијата за Апостол Петков авторот Ванчо Ѓорѓиев ја поднасловува со „Кралот на блатото“ и овој македонски војвода го претставува како бестрашен и горделив, кој иако бил неграмотен, со своите подвизи станал вистинска легенда уште за време на својот живот.

Населението во Ениџевардарско го нарекло „Ениџевардарско сонце“, а по своите епитети на автентичен и необично храбар и принципиелен војвода бил познат и во светот. „Тоа е човек за...

Историја на Македонија

Павел Шатев
ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА
(Материјали – том 1) 
500,00 ден.

МАКЕДОНИКА, во копродукција со Државниот архив на Република Македонија, ја објави книгата „Историја на Македонија“ од Павел Шатев, како прв том од оставината на Шатев, чии трудови досега речиси воопшто не се објавувани во Република Македонија. Изборот и преводот е на Предраг Димитровски, кој е автор и на воведот, а стручната редакција, коментарите и предговорот се на проф. д-р Зоран Тодоровски.

Со досега необјавената...