Македоника Литера

Македонија и балканскиот проблем

Павел Шатев

МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНСКИОТ ПРОБЛЕМ 

400 мкд 

Во „Маке­донија и балканскиот проблем“ се содржани три брошури на Шатев – историографски трудови, што првпат ѝ се понудени на македонската јавност, преведени од бугарски на македонски јазик.

Два од нив се пишувани во Бугарија меѓу двете светски војни и за време на Втора­та светска војна, вториот за време на Втората светска војна, а третиот, според којшто е парафразиран насло­вот на овој том, е пишуван веднаш по ослободувањето на Македо­нија. Неговите историографски брошури се полни со анализи, раз­мис­лувања и констатации за македонските револуционерни и поли­тички состојби, за состојбите и политиките на балканските држави кон Македонија и на политиките на големите сили кон Балканот и Македонија. Богатството на податоци, опсервации, информации, статистики и цитирани светски, европски и балкански научници од сите области, импресивно сведочи за интелектот на авторот и за неговите познавања за вкупните економски, историски и политички состојби во светот, Европа и на Балканот.

Во првиот историографски труд: „Националните малцинства и самоопределувањето на народите – Трагедијата на Балканот“, пишуван во 1936 година, Павел Шатев ги опсервира политичките, економските и стопанските состојбите во Европа и на Балканот по Првата светска војна, со особена нагласка на националното праша­ње на малцинствата и на нивното право на самоопределување.

Во брошурата „Колонијалното прашање и сегашната војна“ Павел Шатев го разработува колонијалното прашање, што според него, покрај националното прашање е од првостепено значење, а неговото разрешување постепено се усложнува бидејќи негов сопатник е империјализмот.

Третата брошура „Балканскиот проблем и...

Македонија под ропство

Павел Шатев

МАКЕДОНИЈА ПОД РОПСТВО 

500 мкд 

Мемоарскиот труд на Павел Шатев „Македонија под ропство – Солунскиот заговор (1903)“ (том 7), веќе објавен во Софија во 1934 година, првпат се објавува во Република Македонија.

Тој е изворен мемоарски запис за подвигот на македонските гемиџии во солунските атентати во 1903 година, односно, како што пишува Шатев во спомените, за „македонскиот идеализам“, кој во лицето на „солунските атентатори ја достигна својата кулминација, што ретко, па дури...

Документи

Павел Шатев

ДОКУМЕНТИ 

500 мкд 

Осмиот том „Документи“ претставува зборник со досега необјавени документи и материјали за Павел Шатев. Зборникот претставува прв досега објавен зборник на документи низ кој се открива животот и револуционерниот пат на овој истакнат револуционерен деец, на неговите идејни и политичко-програмски погледи и залагања во однос на слободата, државноста и националноста на Македонија и на македонскиот народ.

Всушност, Зборникот претставува расветлување и...

Британски документи за историјата на Македонија

БРИТАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА (1901-1904)
Вовед и редакција: д-р Александар Трајановски
500,00 ден.

Во зборникот „Британски документи за историјата на Македонија“ (1901-1904), коиздание со Државниот архив на Република Македонија, на околу 560 страници се објавени 233 документи кои се однесуваат на илинденскиот период, односно избрани архивски материјали за најзначајните и најбурни настани од поновата историја на Македонија и македонскиот народ и воопшто од историјата на...

Заточението во Сахара – Фезан

Павел Шатев

ЗАТОЧЕНИЕТО ВО САХАРА – ФЕЗАН 

400 мкд 

Книгата „Заточението во Сахара – Фезан“ (том 9), првпат објавена во 1910 година, во Софија, е првиот мемоарско-историографски труд на Павел Шатев, со кој тој го најавува својот обемен научен и публицистички потенцијал.

Само по две години по неговото ослободување најплодниот регистратор на македонското револуционерно движење, штипјанецот проф. д-р Љубомир Милетич, ќе ги објави неговите искажувања дадени во 1908 година, преточени во...