Македоника Литера

Британски документи за историјата на Македонија

БРИТАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА (1901-1904)
Вовед и редакција: д-р Александар Трајановски
500,00 ден.

Во зборникот „Британски документи за историјата на Македонија“ (1901-1904), коиздание со Државниот архив на Република Македонија, на околу 560 страници се објавени 233 документи кои се однесуваат на илинденскиот период, односно избрани архивски материјали за најзначајните и најбурни настани од поновата историја на Македонија и македонскиот народ и воопшто од историјата на Османлиската Империја (главно европскиот дел на Турција), која и во почетокот на ХХ век с# уште се простирала на Балканскиот Полуостров.

 Селектираниот избор на дипломатските документи е направен од обемната документација донесена од Државниот архив на Велика Британија во Лондон, од фондот - Министерство за надворешни работи, која се чува во Државниот архив на Република Македонија во Скопје (ДАРМ) во микрофилмови. Со овој шести том британски документи, всушност, продолжува едицијата на архивски материјали „Британски документи за историјата на Македонија“, кои порано беа подготвувани под редакција на Христо Андонов-Полјански, во поново време на Драги Ѓоргиев, а ги објавуваше ДАРМ.

Во овој зборник на документи е опфатен периодот кога Османлиската Империја преживувала длабока општествено-економска и политичка криза како резултат на продирањето на европскиот капитал. Тоа било времето кога во Империјата владеел т. н. „крвав султан“ Абдул Хамид (1876-1909).

Во почетокот на зборникот „Британски документи за историјата на Македонија“ (1901- 1904) е сместен незначителен број избрани документи посветени на економската историја, поткрепени со статистички и табеларни показатели.

Во првиот дел од Зборникот на документи се...

Заточението во Сахара – Фезан

Павел Шатев

ЗАТОЧЕНИЕТО ВО САХАРА – ФЕЗАН 

400 мкд 

Книгата „Заточението во Сахара – Фезан“ (том 9), првпат објавена во 1910 година, во Софија, е првиот мемоарско-историографски труд на Павел Шатев, со кој тој го најавува својот обемен научен и публицистички потенцијал.

Само по две години по неговото ослободување најплодниот регистратор на македонското револуционерно движење, штипјанецот проф. д-р Љубомир Милетич, ќе ги објави неговите искажувања дадени во 1908 година, преточени во...

МПЦ-ОА и другите помесни православни цркви

Александар Трајановски

350 мкд.

348 стр./ 270x140

      Овој труд има монографски карактер и ја обработува историјата на Македонската православна црква – Охридска архиепископија, но истовремено тоа е труд и за историјата на православјето, односно на сите православни цркви, на кои, повеќе или помалку, авторот им посветува посебно внимание.

      Книгата, всушност, е резултат на скоро дведецениски предавања на авторот на предметот: Историја на православните помесни цркви на...

Документи и материјали

Методија Шаторов Шарло
ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ
500,00 ден.

Книгата, која е заедничко издание на МАКЕДОНИКА и Државниот архив на Република Македонија, претставува зборник со документи и материјали создадени од Методија Шаторов – Шарло, а изборот, предговорот и редакцијата се на проф. д-р Зоран Тодоровски.

  Зборникот во обем од близу 500 страници опфаќа 105 документи, 45 материјали (реферати, прогласи и статии) и други прилози (фотографии, факсимили, полициско...

Во длабока ноќ зората се раѓа

Павле Раковски
Во длабока ноќ зората се раѓа

(прв том од необјавените историографски дела на авторот со наслов „Македонците и Граѓанската војна во Грција“)
300.00 ден.
           Павле Раковски е еден од најистакнатите и клучните личности од македонското ослободително движење во Егејска Македонија, односно од периодот на Граѓанската војна во Грција, во која беа вклучени и Македонците и врз нивниот грб се случија најголемите преломи и катастрофи во тие воени пресметки.

Иако е еден од...