Македоника Литера

Македонија под ропство

Павел Шатев

МАКЕДОНИЈА ПОД РОПСТВО 

500 мкд 

Мемоарскиот труд на Павел Шатев „Македонија под ропство – Солунскиот заговор (1903)“ (том 7), веќе објавен во Софија во 1934 година, првпат се објавува во Република Македонија.

Тој е изворен мемоарски запис за подвигот на македонските гемиџии во солунските атентати во 1903 година, односно, како што пишува Шатев во спомените, за „македонскиот идеализам“, кој во лицето на „солунските атентатори ја достигна својата кулминација, што ретко, па дури и никогаш не се среќава во историјата“. Оваа книга на Шатев, всушност, претставува дополнување на негова прва публицистичко-мемоарска книга „Заточението во Сахара – Фезан“, објавена во Софија во 1910 година.

Павел Шатев е единствениот жив гемиџија од солунските атентати во 1903 година, па во оваа книга автентично ја раскажува приказната за вистината на големиот подвиг и за смртта на македонските гемиџии. Централното место во своите спомени им го посветува на младите македонски гемиџии – солунските атентатори, кои под влијание на руските анархисти цврсто решиле да се борат за слободата на својата татковина Македонија. Спомените на Шатев, покрај неизбежната историска фактографија, се одликуваат со спокојно и ладнокрвно прикажување на настаните, збогатени со една раскошна белетристичка дарба. Дијалозите меѓу младите гемиџии се интимни и емоционални, полни со драматизам и поетика. Неговите описи за затворите и животот во нив се вистински прикази, полни со психолошки и драматични моменти. За македонската историска наука вредни се историските портрети со богати карактеристики за личностите што Шатев ги среќавал и соработувал со нив. Во прв ред, неговите другари од тунелот во Цариград: Петар Манџуков, Славе Мерџанов и Петар Соколов...

Документи

Павел Шатев

ДОКУМЕНТИ 

500 мкд 

Осмиот том „Документи“ претставува зборник со досега необјавени документи и материјали за Павел Шатев. Зборникот претставува прв досега објавен зборник на документи низ кој се открива животот и револуционерниот пат на овој истакнат револуционерен деец, на неговите идејни и политичко-програмски погледи и залагања во однос на слободата, државноста и националноста на Македонија и на македонскиот народ.

Всушност, Зборникот претставува расветлување и...

Британски документи за историјата на Македонија

БРИТАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА (1901-1904)
Вовед и редакција: д-р Александар Трајановски
500,00 ден.

Во зборникот „Британски документи за историјата на Македонија“ (1901-1904), коиздание со Државниот архив на Република Македонија, на околу 560 страници се објавени 233 документи кои се однесуваат на илинденскиот период, односно избрани архивски материјали за најзначајните и најбурни настани од поновата историја на Македонија и македонскиот народ и воопшто од историјата на...

Заточението во Сахара – Фезан

Павел Шатев

ЗАТОЧЕНИЕТО ВО САХАРА – ФЕЗАН 

400 мкд 

Книгата „Заточението во Сахара – Фезан“ (том 9), првпат објавена во 1910 година, во Софија, е првиот мемоарско-историографски труд на Павел Шатев, со кој тој го најавува својот обемен научен и публицистички потенцијал.

Само по две години по неговото ослободување најплодниот регистратор на македонското револуционерно движење, штипјанецот проф. д-р Љубомир Милетич, ќе ги објави неговите искажувања дадени во 1908 година, преточени во...

МПЦ-ОА и другите помесни православни цркви

Александар Трајановски

350 мкд.

348 стр./ 270x140

      Овој труд има монографски карактер и ја обработува историјата на Македонската православна црква – Охридска архиепископија, но истовремено тоа е труд и за историјата на православјето, односно на сите православни цркви, на кои, повеќе или помалку, авторот им посветува посебно внимание.

      Книгата, всушност, е резултат на скоро дведецениски предавања на авторот на предметот: Историја на православните помесни цркви на...