Македоника Литера

Во длабока ноќ зората се раѓа

Павле Раковски
Во длабока ноќ зората се раѓа

(прв том од необјавените историографски дела на авторот со наслов „Македонците и Граѓанската војна во Грција“)
300.00 ден.
           Павле Раковски е еден од најистакнатите и клучните личности од македонското ослободително движење во Егејска Македонија, односно од периодот на Граѓанската војна во Грција, во која беа вклучени и Македонците и врз нивниот грб се случија најголемите преломи и катастрофи во тие воени пресметки.

Иако е еден од клучните личности во организирањето на македонската борба во тој дел на Македонија и во тој период, Раковски беше неправедно запоставен, игнориран и ограничен во своите права и слободи, а ниту му беше дадено праведно и објективно неговото место во тие процеси од страна на македонската историографија.

Во оставината на Павле Раковски има дваесетина ракописи, подготвени од него за објавување, но ниеден од нив и по повеќе години од неговата смрт, сè уште не беше објавен. Во сите нив, од повеќе аспекти, и документарно и мемоарски, се опфатени многу настани пред војната, за време војната и после војната во Република Македонија и надвор од неа. МАКЕДОНИКА има намера да ги објавува сукцесивно, во неколку тома.

Во оваа книга, која со поднаслов е дообјаснета „сеќавања, размислувања, сознанија“, а напишана од авторот уште во 1972 година, Раковски запишал сеќавања за настаните од своите најмладите години, наведени се хронолошки сите периоди од неговото учество во сите настани за време Првата светска војна и Граѓанската војна во Егејска Македонија (од 1941-1949) – неговото активно вклучување во раководните органи во разни организации, директно и индиректно. Записите содржат единаесет глави каде се наведени сите позначајни настани од тој период...

Македонија

Франц Дофлајн
Македонија
600 мкд

Извонредна патописна, научна и документарна книга за Македонија од Германецот Франц Дофлјан, кој во 1917 и 1918 г. ја истражувал Македонија.

Овој труд е еден од најобемните, најбогатите со фактографија и најубавите трудови напишани од странски автор за Македонија. Првпат е објавен во 1921 година во Германија, а во Македонија сега е првпат публикуван и досега беше непознат за пошироката читателска, па дури и за научната јавност.

 Франц Теодор Дофлајн...

Протестирам и обвинувам

Павле Раковски

300 мкд 

360 стр./ A5 формат (200x140)

Полемичкиот дух на Павле Раковски доаѓа до израз и во овој том од неговите мемоарски записи и анализи, залагајќи се за праведноста и вистината и борејќи се со силата на аргументите.

Неговиот полемичен тон е преминува во глас на протест, при што отворено посочува и обвинува – и за лагите и за манипулациите со историските факти и за штетите што му се направени на македонското народноослободително движење од страна на грчките комунисти...

Ид его сум

Зоран Тодоровски
Ид его сум
(Македонски историски рефлексии)
300.00 ден.
          Книгата претставува зборник на написи, колумни, ставови, коментари, реагирања, полемики и интервјуа, по одделни историски теми и современи политички состојби, главно, објавени во периодот од осамостојувањето на Република Македонија во 1991 до 2007 година.

Тоа се размислувања и ламентирања за минатите и сегашниве македонски политички состојби во еден мошне сложен и драматичен транзиционен период на...

Павле Раковски НЕВИСТИНИТЕ И ВИСТИНИТЕ

Павле Раковски

НЕВИСТИНИТЕ И ВИСТИНИТЕ

300 мкд

Полемичен и критичен. На лагите им се спротивставува со фактите. Аргументите ги изнесува отворено и документирано, како непосреден сведок и еден од главните организатори на македонското народноослободително движење во Егејска Македонија во Втората светска војна и за време на Граѓанската војна во Грција.

Раководителите на тоа движење подоцна се поделени и спротивставени, честопати и непријателски насочени, а во таквата ситуација...