Македоника Литера

Македонија

Франц Дофлајн
Македонија
600 мкд

Извонредна патописна, научна и документарна книга за Македонија од Германецот Франц Дофлјан, кој во 1917 и 1918 г. ја истражувал Македонија.

Овој труд е еден од најобемните, најбогатите со фактографија и најубавите трудови напишани од странски автор за Македонија. Првпат е објавен во 1921 година во Германија, а во Македонија сега е првпат публикуван и досега беше непознат за пошироката читателска, па дури и за научната јавност.

 Франц Теодор Дофлајн (1873-1924) е еден од најголемите германски зоолози во почетокот на 20 век, кој во 1917 и 1918 година ја истражувал Македонија и за неа оставил извонредна патеписна, научно описна и документарна книга. Книгата содржи и 296 фотографии, цртежи и други графички прилози, во најголем дел снимени и изработени од авторот.

Франц Дофлајн, за време на Првата светска војна, бил еден од најзначајните членови на т.н. 'Македонска земска комисија', составена од 30 Германци и шестмина Бугари, која имала задача за време на војната да ја истражува и проучува Македонија, која за Германија, па и за Европа, дотогаш била најмалку позната европска територија. Комисијата била составена од научници од различни области – археолози, географи, геолози, етнолози итн. Формирана била по налог на германското министерство за надворешни работи и било планирано од собраните материјали да се публикува енциклопедија, која изостанала поради поразот на Германија, но е добиен овој извонреден историски, научен и патописен труд.

Овој исклучително интересен историографски труд за Македонија е придружен и со предговор на проф. д-р Волф Ошлис, кој меѓу другото, пишува:

„Дали Македонците сега знаат какви орли тогаш летале на македонското небо? Какви риби имало во...

Протестирам и обвинувам

Павле Раковски

ПРОТЕСТИРАМ И ОБВИНУВАМ

300 мкд 

Полемичкиот дух на Павле Раковски доаѓа до израз и во овој том од неговите мемоарски записи и анализи, залагајќи се за праведноста и вистината и борејќи се со силата на аргументите.

Неговиот полемичен тон е преминува во глас на протест, при што отворено посочува и обвинува – и за лагите и за манипулациите со историските факти и за штетите што му се направени на македонското народноослободително движење од страна на грчките комунисти, но и...

Ид его сум

Зоран Тодоровски
Ид его сум
(Македонски историски рефлексии)
300.00 ден.
          Книгата претставува зборник на написи, колумни, ставови, коментари, реагирања, полемики и интервјуа, по одделни историски теми и современи политички состојби, главно, објавени во периодот од осамостојувањето на Република Македонија во 1991 до 2007 година.

Тоа се размислувања и ламентирања за минатите и сегашниве македонски политички состојби во еден мошне сложен и драматичен транзиционен период на...

Павле Раковски НЕВИСТИНИТЕ И ВИСТИНИТЕ

Павле Раковски

НЕВИСТИНИТЕ И ВИСТИНИТЕ

300 мкд

Полемичен и критичен. На лагите им се спротивставува со фактите. Аргументите ги изнесува отворено и документирано, како непосреден сведок и еден од главните организатори на македонското народноослободително движење во Егејска Македонија во Втората светска војна и за време на Граѓанската војна во Грција.

Раководителите на тоа движење подоцна се поделени и спротивставени, честопати и непријателски насочени, а во таквата ситуација...

Либерализмот во Македонија

Невен Радически

ЛИБЕРАЛИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА 

200 мкд 

Пресметките на македонската политичка сцена кон крајот на 60-тите и во почетокот на 70-тите години на ХХ век претставувалe дел од политичките пресметки во југословенската федерација и биле рефлексија на сè поизразените национални, економски и политички разлики меѓу републиките и покраините.

За да не му бидат загрозени позициите во СКЈ, со поддршка на конзервативните кругови во Партијата, Тито ги отстранил од политиката либерално...