Македоника Литера

Соочувања

 

   Зоран Тодоровски

   300 мкд

   347 стр. /240х170

         Оваа книга на проф. д-р Зоран Тодоровски (1950-2015), кој беше еден од најпродуктивните македонски истражувачи и автор и приредувач на голем број научни (историографски) публикации, содржи статии, пригодни текстови, научни реферати, промотивни текстови, предговори за публикации, сценарија за исто­риски документарни филмови, интервјуа и слични прилози, кои не беа објавени во посебна книга. Во некои од овие научни и афирмативни, историографски и културолошки прилози тој изнесува дотогаш помалку познати податоци и созна­ни­ја за македонската национална историја, ставови и гледања за одредени исто­риски прашања и личности, а во други пак нуди сублимирани текстови од негови научни студии (работени за сценарија и слични потреби и пригоди), кои се извон­редни историографски четива за поширок круг читатели.

     Вредноста и важноста на овие текстови се поголеми ако се има предвид фактот дека Тодоровски беше најактивниот македонски истражувач во балканските архиви во последните три децении и своите текстови ги базираше врз автентични архивски документи, односно во своите научни историографски трудови тој ја изнесуваше историската вистина, потпирајќи се првенствено и исклучиво врз фактографијата, односно врз податоците и сознанијата кои произлегуваа од архивската граѓа до која доаѓаше. Тој беше упорен и темелен истражувач, а темелен и педантен беше и во своите пишани трудови.

         Иако тематски, жанровски и методолошки оваа книга е хетерогена, таа прет­ста­вува една хомогена публицистичко-историографска и научна целина и дава една посеопфатна слика за плодниот научноистражувачки ангажман, односно за научниот профил на авторот.

Историја на Македонија

  Јан Рихлик

  500 мкд

 

Интегрална историја на Македонија - од антиката до 2003 година. Чешки историчари - македонска историја. Како немакедонски историчари ја интерперетираат историјата на Македонија?

Моите спомени

Георги Баждаров

300 мкд

      Георги Баждаров (1881 – 1929) бил новинар, учител, истакнат македонски револуционер, задграничен претставник на ВМРО и теоретичар на македонската револуционерна борба. Автор е на повеќе книги за македонското револуционерно движење од илинденскиот и постилинденскиот период, а како најзначајна се издвојува книгата со неговите сеќавања, размислувања и расудувања насловена „Моите спомени“.

      Во неа Баждаров изнесува низа податоци за образованието...

Македонија - живот и предели

Група германски автори

350 мкд

      Оваа книга содржи текстови за Македонија од германски автори кои неа ја истражувале за време на Првата светска војна или по разни поводи потоа пишувале за Македонија. Трудовите се однесуваат на Македонија и на нејзиното население, обичаите, етно­графијата, земјата, историјата...

      Во овој зборник, меѓу другото, делумно е објавена „Етногра­фи­ја на Македонија“ (1924) на Густав Вајганд (1860-1930, раководител на Македонската земска комисија) и...

Христо Матов

Владо Поповски

500 мкд

300 стр./ 22 см.

      Монографијата за Христо Матов (1869-1922), кој е еден од најзначајните раководители на Внатрешната македонска револуционерна организација, е објавена во рамките на едицијата „Македонски дејци“.

      Матов заземал истакнато место во највисоките раководства на Македонската револуционерна организација. Бил првиот претседател на Скопскиот револуционерен комитет. Во Скопје ги поставил основите на М.Р.О., каде што бил и директор на Педагошкото...