Македоника Литера

Моите спомени

Георги Баждаров

300 мкд

      Георги Баждаров (1881 – 1929) бил новинар, учител, истакнат македонски револуционер, задграничен претставник на ВМРО и теоретичар на македонската револуционерна борба. Автор е на повеќе книги за македонското револуционерно движење од илинденскиот и постилинденскиот период, а како најзначајна се издвојува книгата со неговите сеќавања, размислувања и расудувања насловена „Моите спомени“.

      Во неа Баждаров изнесува низа податоци за образованието, ученичките бунтови во Солунската гимназија, за првите македонски револуционерни кружоци, за основањето на Македонската револуционерна организација, како и животот како член на четите на Јане Сандански, Илија Крчовалијата и други. Баждаров пишува за организациската работа пред Илинденското востание, за препреките со кои се соочувале македонските револуционери, изнесува и низа биографски податоци за нивните животни врвици – Гоце Делчев, Михаил Попето, Атанас Тешовалијата итн., а пишува и за Тодор Александров, Димитар Влахов, Иван Михајлов, Арсени Јовков, Петар Чаулев, Јане Сандански, Александар Протогеров, Димо Хаџи Димов и др.

      Како мошне значајни се оценети неговите спомени кои се однесуваат на периодот по Првата светска војна, односно по 1918 година. Тука Баждаров изнесува и документи кои ги поткрепуваат неговите ставови со барањата за формирање на независна македонска држава. Спомените на Георги Баждаров претставуваат важно сведоштво за еден значаен период од македонската историја од крајот на 19 и првите децении на 20 век.

      Ракописот на „Моите спомени“ од Георги Баждаров се чува во Регионалниот историски музеј „Академик Јордан Иванов“ во Ќустендил, а првпат е објавен од Институтот „Бугарија – Македонија“ во 2001...

Македонија - живот и предели

Група германски автори

350 мкд

      Оваа книга содржи текстови за Македонија од германски автори кои неа ја истражувале за време на Првата светска војна или по разни поводи потоа пишувале за Македонија. Трудовите се однесуваат на Македонија и на нејзиното население, обичаите, етно­графијата, земјата, историјата...

      Во овој зборник, меѓу другото, делумно е објавена „Етногра­фи­ја на Македонија“ (1924) на Густав Вајганд (1860-1930, раководител на Македонската земска комисија) и...

Христо Матов

Владо Поповски

500 мкд

300 стр./ 22 см.

      Монографијата за Христо Матов (1869-1922), кој е еден од најзначајните раководители на Внатрешната македонска револуционерна организација, е објавена во рамките на едицијата „Македонски дејци“.

      Матов заземал истакнато место во највисоките раководства на Македонската револуционерна организација. Бил првиот претседател на Скопскиот револуционерен комитет. Во Скопје ги поставил основите на М.Р.О., каде што бил и директор на Педагошкото...

Македонската лустрација

Предраг Димитровски

200 мкд     

      Книгата е поделена во два дела – првиот насловен „Горчлива вистина“, а вториот „Лица без маски“.

      Во првиот дел авторот се осврнува на правниот, општествено-политичкиот и етичкиот аспект на македонската лустрација. Вториот дел, кој е пообемен, содржи историски документи, коментари и делови од дваесетина досиеја, кои ја потврдуваат соработката со поранешните тајни служби на поединци, кои отворено настапија против процесот на лустрација, а со тоа...

Македонска судбина

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА

Том 5: „Македонска судбина“

400 мкд

     Петтиот том „Македонска судбина“ се однесува на судбината на едно семејство во текот на Втората светска војна, од 1941 до 1945 година, а дејството се случува во истото село во Кумановско, како и во претходниот роман.