Македоника Литера

The Creation of the Modern Macedonian State

  Владо Поповски, Ванчо Ѓорѓиев 

  Зоран Тодоровски, Виолета Ачкоска

  500 мкд

  252 стр. / Б5 (240 х 170), 2016

 

    Оваа историграфска книга е историја на македонската државност.

    Со посебен осврт на: борбата за создавање македонска држава во периодот на Источната криза, односно во периодот од Разловечкото и Кресненското востание, појавата на организираното македонско револуционерно движење, борбата за автономија на Македонија и за создавање македонска држава од 1893 до 1912 година (до Првата балканска војна и поделбата на Македонија), борбата за автономна, независна и обединета македонска држава во периодот од 1912 до 1941 година, создавањето и развојот на современата македонска држава во периодот од 1941 до 1991 година, односно до конституирањето на Република Македонија во самостојна и суверена држава.

   Книгата содржи и стотина фотографии на најзначајни личности кои дале свој придонес во борбата за создавање на современа македонска држава, како и на позначајни настани во тој историски процес на македонската државност.

                        *  * *

    A history of Macedonian statehood.

    It pays special attention to: the struggle to create a Macedonian state during the Great Eastern Crisis period, i.e. the period of the Razlovci insurrection and the Kresna uprising, the emergence of the organised Macedonian revolutionary movement, the struggle for Macedonia's autonomy and for the creation of a Macedonian state from 1893 to 1912 (up until the First Balkan War and the partition of...

Соочувања

 

   Зоран Тодоровски

   400 мкд

   347 стр. /240х170

         Оваа книга на проф. д-р Зоран Тодоровски (1950-2015), кој беше еден од најпродуктивните македонски истражувачи и автор и приредувач на голем број научни (историографски) публикации, содржи статии, пригодни текстови, научни реферати, промотивни текстови, предговори за публикации, сценарија за исто­риски документарни филмови, интервјуа и слични прилози, кои не беа објавени во посебна книга. Во некои од овие научни и...

Историја на Македонија

  Јан Рихлик

  Мирослав Коуба

  700 мкд

   610 стр. / А5 (200 х 143) / 2009 г.

 

   Интегрална историја на Македонија - од антиката до 2003 година. Чешки историчари - македонска историја. Како немакедонски историчари ја интерперетираат историјата на Македонија?

   „Историја на Македонија“ од д-р Јан Рихлик, редовен професор на Филозофскиот факултет на Карловиот Универзитет во Прага (автор на главниот текст) и д-р Мирослав Коуба, доцент на истиот факултет (автор на делот за историјата на...

Моите спомени

Георги Баждаров

300 мкд

     252 стр., А5 (200 х 140), 2017 г.

Георги Баждаров (1881 – 1929) бил новинар, учител, истакнат македонски револуционер, задграничен претставник на ВМРО и теоретичар на македонската револуционерна борба. Автор е на повеќе книги за македонското револуционерно движење од илинденскиот и постилинденскиот период, а како најзначајна се издвојува книгата со неговите сеќавања, размислувања и расудувања насловена „Моите спомени“.

...

Македонија - живот и предели

Група германски автори

400 мкд

267 стр. / Б5 (240 х 170), 2016      

   Оваа книга содржи текстови за Македонија од германски автори кои неа ја истражувале за време на Првата светска војна или по разни поводи потоа пишувале за Македонија. Трудовите се однесуваат на Македонија и на нејзиното население, обичаите, етно­графијата, земјата, историјата...

   Во овој зборник, меѓу другото, делумно е објавена „Етногра­фи­ја на Македонија“ (1924) на...