Македоника Литера

Историја на Македонија

  Јан Рихлик

  500 мкд

 

Интегрална историја на Македонија - од антиката до 2003 година. Чешки историчари - македонска историја. Како немакедонски историчари ја интерперетираат историјата на Македонија?

Моите спомени

Георги Баждаров

300 мкд

      Георги Баждаров (1881 – 1929) бил новинар, учител, истакнат македонски револуционер, задграничен претставник на ВМРО и теоретичар на македонската револуционерна борба. Автор е на повеќе книги за македонското револуционерно движење од илинденскиот и постилинденскиот период, а како најзначајна се издвојува книгата со неговите сеќавања, размислувања и расудувања насловена „Моите спомени“.

      Во неа Баждаров изнесува низа податоци за образованието...

Македонија - живот и предели

Група германски автори

350 мкд

      Оваа книга содржи текстови за Македонија од германски автори кои неа ја истражувале за време на Првата светска војна или по разни поводи потоа пишувале за Македонија. Трудовите се однесуваат на Македонија и на нејзиното население, обичаите, етно­графијата, земјата, историјата...

      Во овој зборник, меѓу другото, делумно е објавена „Етногра­фи­ја на Македонија“ (1924) на Густав Вајганд (1860-1930, раководител на Македонската земска комисија) и...

Христо Матов

Владо Поповски

500 мкд

300 стр./ 22 см.

      Монографијата за Христо Матов (1869-1922), кој е еден од најзначајните раководители на Внатрешната македонска револуционерна организација, е објавена во рамките на едицијата „Македонски дејци“.

      Матов заземал истакнато место во највисоките раководства на Македонската револуционерна организација. Бил првиот претседател на Скопскиот револуционерен комитет. Во Скопје ги поставил основите на М.Р.О., каде што бил и директор на Педагошкото...

Македонската лустрација

Предраг Димитровски

200 мкд     

      Книгата е поделена во два дела – првиот насловен „Горчлива вистина“, а вториот „Лица без маски“.

      Во првиот дел авторот се осврнува на правниот, општествено-политичкиот и етичкиот аспект на македонската лустрација. Вториот дел, кој е пообемен, содржи историски документи, коментари и делови од дваесетина досиеја, кои ја потврдуваат соработката со поранешните тајни служби на поединци, кои отворено настапија против процесот на лустрација, а со тоа...