Македоника Литера

Македонија - живот и предели

Група германски автори

400 мкд

267 стр. / Б5 (240 х 170), 2016      

   Оваа книга содржи текстови за Македонија од германски автори кои неа ја истражувале за време на Првата светска војна или по разни поводи потоа пишувале за Македонија. Трудовите се однесуваат на Македонија и на нејзиното население, обичаите, етно­графијата, земјата, историјата...

   Во овој зборник, меѓу другото, делумно е објавена „Етногра­фи­ја на Македонија“ (1924) на Густав Вајганд (1860-1930, раководител на Македонската земска комисија) и дел од зборникот „Македонија – животот и сликата на пределот“, подготвен од Херберт Ертел, а од кој, освен негов текст, преземени се текстови на Герхард Геземан, Јозеф Берге, Јозеф Мерц, Алојз Шмаус и Ханс Ерке.

    Овде се објавени и 137 фотографии од германски војници или истражувачи, снимени во Македонија за време на Првата светска војна и во периодот меѓу двете светски војни.

      Нарачај