Македоника Литера

Историја на Македонија

  Јан Рихлик

  Мирослав Коуба

  700 мкд

   610 стр. / А5 (200 х 143) / 2009 г.

 

   Интегрална историја на Македонија - од антиката до 2003 година. Чешки историчари - македонска историја. Како немакедонски историчари ја интерперетираат историјата на Македонија?

   „Историја на Македонија“ од д-р Јан Рихлик, редовен професор на Филозофскиот факултет на Карловиот Универзитет во Прага (автор на главниот текст) и д-р Мирослав Коуба, доцент на истиот факултет (автор на делот за историјата на културата), првично е објавена во рамките на едицијата „Историја на државите“ која ја реализира реномираната издавачка куќа Lidové noviny (Народен весник) од Прага. Taa беше објавена меѓу првите истории на државите говори за интересот на чешката јавност за нејзината историја. Пет години по нејзиното објавување тиражот беше целосно продаден.

   Во овој историографски труд се објавени и фотографии и други илустрации, а покрај основниот текст, во него, како прилози, се објавени хронолошки преглед, преглед на македонските владетели (кралеви), претседатели на држава и на влади на Р. Македонија, преглед на користената литература и извори и обемен индекс на имиња.