Македоника Литера

Осврти за македонската историја и политичката емиграција

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 2: Осврти за македонската историја и политичката емиграција

 450 мкд

Вториот том содржи неколку историски текстови: „Историја на бугарскиот врхо­визам“, „Врховизмот вчера и денес“, „Кому­нистичката партија на Грција и македонското национално прашање“, „Македонскиот народ во Егејска Македонија во антифашистичката борба (1941-1944)“, „Народноослободителниот фронт“, „Основи на идеологијата и на политичката платформа на ДООМ“

 „Проблемите на македонската обединителна рево­луција“, „Меморандум до европската конфе­ренција“, „Должностите на македонската емиграција“, „Експозе на ДООМ по македонското прашање“, „Апел од Централниот комитет на ДООМ до владите на НР Бугарија и на Советскиот Сојуз“, „ДООМ пред проблемите на македонската национална политика“.

Македонска трагедија – прв дел

Драган Богдановски

МОЈАТА БОРБА ЗА МАКЕДОНИЈА, том 3: Македонска трагедија – прв дел

450 мкд

Третиот том го содржи првиот од двата дела на обемниот историски роман на Драган Богдановски, со наслов „Македонска трагедија“. Во овој роман или белетризирана историја, е прикажана судбината на едно македонско семејство од едно кумановско село во периодот од 80-тите години на 19 век до забраната на ВМРО (Обединета) во 1936 година, растргнато меѓу бугарската и српската пропаганда и нивните...

Македонија - Незгасната љубов во време без надеж

Оливера Тренчева
МАКЕДОНИЈА – НЕЗГАСНАТА ЉУБОВ ВО ВРЕМЕ БЕЗ НАДЕЖ
(Животот и делото на Константин Тренчев) 
300,00 ден.

Книгата на Оливера Тренчева „Македонија – незгасната желба во време без надеж“, со поднаслов: „Животот и делото на д-р Константин Тренчев“, му е посветена на еден од првите македонски доктори, хуманист, патриот и национален деец, доследен до фанатизам на идејата за остварување на македонската државност, создавање на слободна и обединета, самостојна и независна македонска држава...

Создавањето на современата македонска држава

Владо Поповски, Ванчо Ѓорѓиев

Зоран Тодоровски, Виолета Ачкоска

 

300 мкд

      Проф. д-р Владо Поповски пишува за борбата за создавање македонска држава во периодот на Источната криза, односно во периодот од Разловечкото и Кресненското востание па до појавата на организираното македонско револуционерно движење, проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев пишува за борбата за автономија на Македонија и за создавање македонска држава од 1893 до 1912 година (до Првата балканска војна), проф. д-р Зоран Тодоровски...

Правната положба на Македонците во Југославија

Карл Штруп

300 мкд

Карл Штруп е еден од неколкутемина германски научници што во првите децении на 20 век ја проучувале Македонија и напишале значајни книги за Македонија. Тој ја објавил најинтересната книга за политичките случувања во Македонија пред и по Првата светска војна.Во оваа книга зборува за поделбата на Македонија и за бесправната позиција на Македонците во Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и сугерира на Македонија да ѝ биде дадена барем регионална автономија во...