Македоника Литера

Создавањето на современата македонска држава

Владо Поповски, Ванчо Ѓорѓиев

Зоран Тодоровски, Виолета Ачкоска

 

300 мкд

      Проф. д-р Владо Поповски пишува за борбата за создавање македонска држава во периодот на Источната криза, односно во периодот од Разловечкото и Кресненското востание па до појавата на организираното македонско револуционерно движење, проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев пишува за борбата за автономија на Македонија и за создавање македонска држава од 1893 до 1912 година (до Првата балканска војна), проф. д-р Зоран Тодоровски за борбата за автономна, независна и обединета македонска држава во периодот од 1912 до 1941 година, додека пак проф. д-р Виолета Ачкоска пишува за создавањето и развојот на современата македонска држава во периодот од 1941 до 1991 година, односно до конституирањето на Република Македонија во самостојна и суверена држава.

      Книгата е збогатена и со стотина фотографии на најзначајни личности кои дале свој придонес во борбата за создавање на современа македонска држава, како и на позначајни настани во тој историски процес на македонската државност.