Македоника Литера

Разбирање на Кина: 100 клучни термини

 

 

200 ден.

128 стр., 200 х 140 мм, 2023

 

Толкување на кинеската мудрост во сто термини од аспект на „филозофската, историската и животната мудрост“. Содржи 21 термини филозофска мудрост, 34 историска мудрост и 45 термини од традиционалната кинеска медицина.

За полесно да се разбере „современа Кина“ треба продлабочено да се познава „традиционална Кина“, односно кинеските филозофски мисли, хуманистичкиот дух, начините на размислување и вредностите. Кинескиот народ се потпира на мудроста на своите предци и учи од нивниот дискурс, а странските читатели може да ја разберат современата Кина од аспект на кинеската мудрост.

 Сите термини доаѓаат од проектот „Собирање и комуникација на клучните концепти во кинеската мисла и култура со изградба на бази на податоци“ и од серијата книги „Клучните концепти во традиционалната медицина“ составена од Ли Џаогуо, Ву Ќинг и Синг Јуруи. Опфаќајќи ги филозофијата, историјата и животот, секој термин е претставен со неговото основно значење и конотација.

Книгата е поделена во три дела: филозофска мудрост, историска мудрост и животна мудрост.

Клучните концепти во кинеската традиционална медицина, т. 2

Ли Џаогуо, Ву Ќинг, Синг Јуруи
 
250 ден.
195 стр., 200 х 140, 2022
 
Двата тома даваат сеопфатен преглед на терминологијата во кинеската традиционална медицина. Дефинирани се и објаснети најзначајните концепти во кинеската традиционална медицина. Основните термини се однесуваат на мислата и културата на кинеската традиционална медицина, главно поврзана со есенцијата, ќи, теоријата на јин и јанг, петте елементи, висцералното манифестирање, меридијаните, етиологијата, патогенезата и...

Клучните концепти во кинеската традиционална медицина, т. 1

Ли Џаогуо, Ву Ќинг, Синг Јуруи
 
250 ден.
158 стр., 200 х 140, 2022
 
Сеопфатен преглед на терминологијата во кинеската традиционална медицина. Дефинирани се и објаснети најзначајните концепти во кинеската традиционална медицина. Основните термини се однесуваат на мислата и културата на кинеската традиционална медицина, главно поврзана со есенцијата, ќи, теоријата на јин и јанг, петте елементи, висцералното манифестирање, меридијаните, етиологијата, патогенезата и терапевтските принципи...

Типологија на писмото

Игор Радев

350 ден.

Формат: 240 х 170, Обем: 134 стр., Година: 2022

 

Оваа книга е компаративно и научно изведена студија за видовите писма во светот, историјата и развојот на писмата, но и за писмата како фактор на влијание во развојот на културните системи низ историјата на човештвото. Врз основа на прецизни методолошки рамки авторот нуди нова типологизација на системите на пишување што се користат во светот.

...

Клучните концепти во кинеската мисла и култура, том 9

   150 ден.

   220 стр. / А5 (200 х 140) / 2021

   Двојазично издание - на македонски и на англиски јазик.

   Последен том од серијата.

   Оваа серија ги содржи најсуштинските мисли, концепти и фрази кои во период од неколку милениуми ги создал кинескиот народ и кои и денес се од суштинско значење за кинеската филозофија, хуманистичкиот дух, начинот на размислување и вредностите. Овие концепти и изрази се одраз на мудроста на кинескиот народ, на неговата длабока духовна потрага, како и на...