Македоника Литера

Конфучиј - ЛУН ЈИ (Мислења и беседи)

Конфучиј

200 мкд

205 стр./ 170x120

      „На петнаесет години кај мене се појави желбата за учење, на триесет јас веќе сам стоев, на четириесет немав никакви сомнежи, на педесет ја познавав Небесната волја, на шеесет знаев да раз­ли­кувам прав­да од неправда, на седумдесет можев да ги следам желбите на срцето без да отстапувам од правилата.“

      Вака го опишал својот живот еден од најголемите мисли­тели и мудреци на човечката цивилизација – Конфучиј. Неговото најпознато дело е „Лун Ји (мислења и беседи)“ – една од најголемите книги на мудриот ум.

      Нарачај

Атанас Крлевски КРЛУК (афоризми)

Атанас Крлевски

150 мкд

68 стр./ 120*170

„Во Крлук Атанас Крлевски грубо без формалности и нежности го допира сензибилитетот на епохата во која битисуваме, сакајќи да ги долови сите човечки малодушности и паѓања во мoментите кога желбата за бегство од реалноста е најсилна.

Она што воодушевува во Крлук е силната симбиоза на текстот и контекстот, на она што авторот сака да го каже, но и одгласот на кажаното. Афоризмите на Крлевски ја цитираат стварноста, читателот има чувство дека тоа се...

ГерМакедонија

Волф Ошлис

ГЕРМАКЕДОНИЈА

300 мкд

      Книгата на проф. д-р Волф Ошлис од Германија – „Гермакедонија“, со поднаслов „Студии за македонско-германската заемност низ вековите“, содржи четириесетина студии, статии и други прилози за Македонија, првенствено за нејзината културна историја, кои се тематски поделени во неколку циклуси: „Историја“, „Јазик и култура“, „Личности“, „Политика“ и „Разговори“.

      Како воведен текст е објавена неговата реч по повод доделувањето почесен...

За македонцките работи

Крсте П. Мисирков

ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ / 

Über Makedonische Angelegenheiten

(на германски јазик)

Превод: проф. д-р Волф Ошлис  

150 мкд

      Книгата на Крсте Петков Мисирков „За македонцките работи“ на германски јазик ја преведе проф. д-р Волф Ошлис од Германија, кој е автор и на обемниот аналитичен и студиозен предговор.

      Делото на Крсте Петков Мисирков „За македонските работи“ е едно од темелните дела за македонската литература, култура, национална самобитност и...

Речник на древни зборови од творештвото на Светлана Христова Јоциќ

Љубинка Донева

Речник на древни зборови од творештвото на Светлана Христова Јоциќ

150 мкд

      Како ретко кој македонски автор во македонската литература, Светлана Христова Јоциќ употребува ретка, архаична, односно древна лексика и на тој начин, како ретко кој автор, таа го возобновува значењето на старите и подзаборавени зборови, им дава лирско значење и лирска боја. 

      Ги негува и ги применува во уметничката литература, но истовремено во духот на таа лексика создава...