Од дневникот на Васко Пикаско и Зорка Сештозборка

Киро Донев
Од дневникот на Васко Пикаско и Зорка Сештозборка
150.00 ден.
         „Од дневникот на Васко Пикаско и Зорка Сештозборка“ е прозна книга, напишана во форма на дневник, во кој централните личности се Зорка и Васко – братче и сестриче.

И во ова дело Киро Донев е доследен на својот препознатлив стилско-лексички исказ, духовит и со динамичен ритам и рима во прозата. И со ова дело го потврдува своето реноме на искусен и добар мајстор на литературата за деца.

Киро Донев
ВЕСЕЛ ЗОО ПАРК
(илустрирано издание) 150.00 ден.