Македоника Литера

Приказни од скопскиот парк

Ана Багрјана

200 мкд

      Книгата „Приказни од скопскиот парк“ е илустрирана од самата авторка, а содржи раскази за деца инспирирани од Скопје и напишани за време на неодамнешниот неколкугодишен престој во Скопје. Преводот е на Ленче Тосева.

      Книгата содржи осум раскази за деца од помала возраст во кои се раскажуваат доживувања од секојдневјето на децата во коишто дидактиката доаѓа од втор план, а приказната на крајот носи своја порака. Авторката во овие раскази раскажува за светот на градскиот парк, односно за птиците и животните чиј дом е природата, но живат и во градот. Преку приказните за нив доаѓа до израз луцидниот, наивен и занимлив свет на децата и на живиот свет во паркот. А за тоа, авторката пишува:

      „Како може да им подариш на верверичките новогодишен празник? Кој може да се нарекува вистински приjател? Зошто на жабите подобро им е да живеат во езерото во паркот? Дали е можно да го видиш целиот свет од врвот на стариот багрем? Што е тоа мудрост и каде се чува таа?

      Одговорите на овие и многу други прашања ќе ги кажат хероите на нашите приказни. Тие живеат во обичен градски парк. Но овоj парк е необичен. Тој е волшебен свет полн со доживувања и тајни. Животни, луѓе, птици, инсекти, дрвја, облаци... Сите тие умеат да се радуваат, да тагуваат, да сонуваат. Исто така, веруваат во чуда. Затоа што чудата се наоѓаат наоколу нас.“

      Ана Багрјана (1981) е поет, прозаист, драматург и преведувач. Завршила украински jазик и литература во Киев.

      Автор е на поетските книги „Соцветие од зборови“ (2000), „Сред виолетовите соништа“ (2002), „Меѓу бого­ви­те и нас“ (2005), „Прошетка по jаже“ (2008), „Другите ли­нии“ (2009), „Баење од љубов“ (2011); романите „Етимоло­ги­jа на крвта“ (2008), „Толку необична љубов“ (2010), „Дош­куља­ка“ (2012); книгите со проза за деца „Животи на истакнати деца“ (2010), „Приказни од градскиот парк“ (2014), „Генја“ (2015), „Остварени мечти“ (2015); повеќе драмски дела, раскази и критички статии, обjавени во антологии, алманаси и литературни списаниjа. Изведени се претстави со пиеси и либрето на Ана Багрjана во Украина, САД и Македониjа.

      Преведува од словенски jазици. Превела и неколку дела од македонски на украински јазик од Киро Донев („Весел зоо парк“, „Збркана сказна“, „Јамболија што лае“), Натали Спасова („Прва љубов во Розевата улица“ и „Запалка“), Ристо Васи­левски („Храм, сепак храм“), Фросина Пармаковска („Виш­но­ва хроника“), Трајче Кацаров..., а во украински книжевни весници, списаниjа и саjтови обjа­ви­ла голем број преводи на песни, раскази и драми од маке­донски автори, како и статии за современата македон­ска книжевност. Составувач и преведувач е на „Антологиjата на совре­ме­ната поезиjа на Република Македониjа“ (2012) на украин­ски jазик.

      Наградена е со повеќе украински и меѓународни кни­жев­­ни награди.

      Неjзини дела се преведени на полски, азербеjџански, бугарски, руски, македонски, фран­цуски, англиски, латвис­ки, ерменски, албански, српски, хрватски и на други jазици. Книгите на Ана Багрjана се обjавени во Белгиjа, Полска, Азербаjџан, Бугариjа, Србија, а во Македо­ниjа се објавени: „Толку необична љубов“ (2010) , „Пиеси“ (2011), „Ѓерѓеф“ (поезиjа, 2012).

      Учествувала на сите поголеми и позначајни книжевни манифестации што се одржуваат во Република Македониjа, а трипати учествувала и на Летната школа на Меѓународниот семинар за македон­ски јазик, литература и култура во Охрид. Од 2009 до 2015 година привремено живееше во Скопје.