Македоника Литера

Корејски народни приказни

   150 ден.

   154 стр. / A5 формат (200x140)

   Прочитај извадок

   Книгата содржи триесет народни приказни, преданија и легенди, во избор, превод од јужнословенски јазици, прераскажување и со предговор на Киро Донев.
   Приредувачот Киро Донев во предговорот, меѓу другото, пишува:
„Корејската народна книжевност ја претставуваат неколку познати епови и безброј сказни и легенди изникнати во народот во текот на столетијата.

Легендите, всушност, ја сочинуваат основата не само на корејската книжевност, туку и на корејската национална историја, бидејќи ги бележат сите настани, сите патила, сите настојувања на историскиот народ кон што подобар и посреќен живот, симнувајќи го од врат ропскиот синџир на освојувачите од север, исток и запад. Тоа е прикажано во сказните и легендите, во ликовите на луѓето – јунаците од народот, кои се подготвени во секој миг да си го жртвуваат животот за својата татковина.
   Корејските легенди и митови имаат тесна врска со бајките, понекогаш дури е тешко да се утврди каде завршува легендата а каде започнува бајката. Во многу од нив е присутна и реалната историја на земјата. Затоа во корејскиот фолклор има многу приказни за првите познати предци, основачите на древните корејски држави. Митските ликови се претставени како полуисториски, полулегендарни владетели или херои на Кореја... Во книгава е опфатен само мал дел од народното книжевно творештво од корејската култура и уметност – само народните сказни, приказни и преданија. Ова книга ни го отвора светот на древната корејска традиција. Таа е книга за сите возрасти – како за децата, така и за нивните родители, баби и дедовци.