Македоника Литера

Астрални проекции

Науме Радически


(второ издание – поезија и есеи, тврд повез)


200.00 ден.

140 стр./ 200x125

 

         Спроти Меѓународен саем на книгата во Скопје, „Македонска реч“ објави второ дополнето издание на поетската книга на Науме Радически „Астрални проекции“, која се распродаде уште пред две години и која е прв случај во издавачката практика на „Македонска реч“ да се распродаде една поетска книга.

Првото издание беше објавеново 2008 година. Кон песните од оваа книга како поговор е приложен критичкиот текст „Возвишен пев“ на Светлана Христова Јоциќ, а ова второ издание е дополнето со уште еден дел со медитации, лирски есеи и проекции со наслов „Пресоздавање на времето“.

За „Астрални проекции“ може да се констатира дека станува збор за поезија која, очекувано, се препознава, особено ако се имаат предвид претходни поетски дела на Радически – „Контрасти“ и поемата „Преображение Човеково“. Во „Астрални проекции“ станува збор за еден подалекусежен поетско-истражувачки исчекор на авторот, а во однос на претходните книги авторот продлабочува некои поетски идеи и на некои мотивско-тематски рамништа се дорекува. Низ педесетината песни, поделени во неколку целини, поетот Науме Радически ги дорекува, всушност, своите мисловни, а уште повеќе емотивни проникнувања во заумните сфери на животот, на човековото битие и на неговото битисување со умот, односно, несфатливите кругови на просторот и на времето.