Праг и огледало

Ивица Челиковиќ

100.00 ден.

66 стр./ 200x130

Пораките во песните на Ивица Челиковиќ ни ги доближуваат состојбите на едно специфично искуство, се размножуваат во откривањето на феномените на животот и неговата разнородност, станувајќи едновремено достапни онолку колку што е достапен и разбирлив светот што не опкружува. Поетот е соучесник, замешан во убавините и ужасите на светот, упорно трагајќи по духовна слобода и светлина во просторите меѓу хаосот и воспоставената хармонија.