Македоника Литера

Тоа ли е сè

Драго Гламузина

100.00 ден.

82 стр./ 200x135

 Карактеристично за оваа книга е тоа што во неа не се користи метафората, како вообичаено средство во поетскиот исказ. ,Во „Тоа ли е сё“ Гламузина само ги потстивнува жуборите на љубовните трептежи (и специфичната љубовна лирика во „Месари“), зашто во преден план ја изнесува продуховената стварност и внатрешниот свет на лирските протагонисти. Ги бележи драматичните и дури и вообичаените фрагменти од семејното секојдневје, надоврзувајќи ги дневното и одуховеното.