Пред вратата на сонот

Сузана Ѓорушевска

200 мкд

      Во „Пред вратата на сонот“, Сузана Ѓорушевска пишува со искрен и исповеден тон, повремено роман­ти­чен и со уверлив исказ. Во нејзината поезија има чувства, има лирика, има метафора, но има и порака.

      Тематскиот опсег на нејзините творби се движи од интимните и љубов­ни исповеди до патриотските, историските и родно­крајните лирски дискурси. Својот поетски исказ го надополнува и со ликовниот „јазик“ – со своите цртежи, преку кои исто така ги пренесува своите чувства и свои­те пораки.