Македоника Литера

Изневера

Биргита Тротциг
Изневера
150.00 ден.
         РВо „Изневера“ е проткаена љубов која никогаш не добива шанса да се развива слободно и која постепено се претвора во уништување, страдање и болка.

Ова е длабоко сугестивна драма испреплетена за сложените услови на човековото опстојување – драматика исполнета со силно разбудени и невозвратени копнежи, болка и љубомора, сомнежи и исчекувања на несреќните луѓе. Од приказната за начинот на кој се спојуваат индивидуалните судбини извира негирање: тоа не ни се случува нам и не околу нас, тоа не сме ние, доколку такво нешто се случило тогаш мора да било во темниците на средниот век. Биргита Тротциг раскажува колку е присутно насилството во човекот, а тој пак колку може да биде суров спрема најблиските.