Македоника Литера

Македонски црковни псалти од 19 век

Михајло Георгиевски

200 мкд

160 стр./ A5 формат (200x140)

 

Во „Македонски црковни псалти од 19 век – автори на музички книги и ракописи“, е презентирана црковно-музичката дејност на близу 30 црковни пејачи од Македонија коишто, покрај својата псалтирска музичка дејност, напишале и нотирани музички ракописи со невматска нотација на источното црковно пеење.

Македонските црковни псалти и музичките рако­писи составени од нив, по кои се пеело во маке­донските цркви и манастири во 19 век, се осно­вата на македонската црковна музичка култура. Во Македонија црковното пеење има долга традиција. Уште св. Климент Охридски, во рамките на Охридската книжевна школа му прида­вал особено значење. Во 14 век од Македонија произ­легол еден од најголемите христијански псалти и композитори – Св. Јоан Кукузел. Во 19 век, во македонските цркви и манастири, се истакнале повеќе псалти, коишто оставиле длабоки траги во македон­ското црковно пеење, како што се: Иван Стојков од Кочани, Михаил Васиљев од Берово, Димитар Зла­та­нов Градоборски, Јоан Хармосин Охридски, Кали­страт Зографски од Струга, Васил Иванов Бојаџиев и др.

– Црковното пеење во Македонија, пишува д-р Михајло Георгиевски, се развило под влијание на византиската музика којашто имала црковен карактер, но со текот на времето таа придо­би­ла самостојна форма на музичко изразување што денес се нарекува македонска варијанта на визан­тискиот октоих, како што е впрочем и случајот со црковните книжевни текстови напишани во Македо­нија во кои е изразена македонската јазична редак­ци­ја (варијанта) на црковнословенскиот јазик и се нарекуваат македонски книжевни споменици.

Црковните музички дејци во овој труд се претставени според подрачјата каде што дејствувале.