Македонски писмовници (епистолари) од 16 и од 19 век

Михајло Георгиевски

250 мкд

     Со транслитериран текст и истовремено во факсимили во книгата се објавени четири стари македонски писмовници: Слепченскиот, кој потекнува од 16 век, писмовниците на Христе Хаџи Константинович од Прилеп, Арсениј Поп Стефанович и на проигуменот Леонтиј Хиландарски – трите од 19 век.

     Писмовниците претставуваат книги – зборници со обрасци за пишување писма по разни поводи, создадени од црковни или световни лица. Познати се и под името епистолари. Епистоларната литература има долга и стара традиција. Таа се зародува во Византија, а од таму се проширува и во словенските земји.

     Засега како најстар и најзначаен македонски писмовник е Слеп­чен­скиот писмовник од средината на 16 век. Тој е напишан во Слеп­ченскиот манастир – Демирхисарско, а се чува во Држав­ната библиотека во Москва.

     Во Република Македонија денес се чуваат три писмовници од 19 век, и тоа: Писмовникот на Христе Хаџи Константинович учи­тел прилепски од град Прилеп Македонија од 1824 година, Пис­мов­никот на Арсениј Поп Стефанович од 1844 година и Писмов­никот на проигуменот Леонтиј Хиландарски од почетокот на 19 век.