Македоника Литера

Една митопоетика

Софија Тренчовска

300 мкд

     Во првиот дел на книгата е содржано студиозното монографско истражување „Митопоетиката во раните драми на Јордан Плевнеш“ со  херменев­тички, митопоетски, филозофски и научен дискурс кон драмското творештво на овој македонски писател. Притоа авторката Тренчовска прави интерпретации на пиесите „Еригон“, „Мацедонише цуштенде“, „Југословенска антитеза“, „Р“ и „Слободен лов“ кои упатуваат на еден автентичен митопоетски систем.

 Вториот дел на книгата е составен од три текста за делата на Војдан Чернодрински, Ѓорги Абаџиев и Коле Чашуле, во областите: театар, интермедијалност, филм и наратологија…

     Рецензентот на книгата „Една митопоетика“, проф. д-р Кристина Николовска, во предговорот пишува: „…Авторската херменевтика на Тренчовска е веќе оформена и препознатлива стилема, која го краси нејзиниот подвиг и го искачува до ранг на монументалност…

     Книгата претставува своевиден прилог кон феноменологијата на новата македонска драмска книжевност.