Македоника Литера

Македонските се-конструкции и нивните еквиваленти во англискиот јазик

Лилјана Митковска

200.00 ден.

213 стр. / 240x170


   Македонските конструкциите со рефлексивниот маркер се се разгледуваат во оваа научна монографија  како различни типови на отстапувања од прототипната транзитивна ситуација, односно, како типови на дијатеза.

Одделните функции имаат поинаква распределба на партиципантите и/или нивните конституенти по синтаксичките позиции, во зависност од комуникативната цел. Тие се издвојуваат според семантичките особини на конструкцијата, кои главно зависат од улогата на партиципантот во позиција на субјект. Од синхрониска гледна точка сите овие конструкции покриваат широко семантичко поле меѓу транзитивните и интранзитивните ситуации по вертикала и меѓу активните и пасивните по хоризонтала. Во овој труд се разгледуваат врските меѓу утврдените функции и како тие преминуваат од една во друга, градејќи синџир на граматикализација.

Во вториот дел се анализира какви средства се користат во англискиот јазик за изразување на истите функции. И покрај тоа што меѓу еквивалентите има различни типови конструкции, се јавуваат одредени паралели, кои ја потврдуваат тезата за концептуалните врски меѓу функциите на се-конструкциите.

Фолклорни социјални фосили

Нина Анастасова Шкрињариќ
ФОЛКЛОРНИ СОЦИЈАЛНИ ФОСИЛИ
цена: 250 ден     

Во оваа фолклористика студија Анастасова Шкрињариќ покажува дека фолклорните творби претставуваат вистински „социоартефакт“, кој во себе го крие отпечатокот од сите изминати фази на човековото социјално живеење.

Антрополозите истакнуваат дека фолклорот содржи своевидни фосилни остатоци од архаичните општествени „институции“, а овие мумифицирани детали можат да се препознаат само доколку се повикаат на помош...

Култот кон Големата мајка

Нешка Николова
Култот кон Големата мајка

(аспекти на женскиот креативен принцип)
200.00 ден.
           Оваа книга преставува првата фолклористичко-митолошка студија кај нас на оваа тема согледана од аспект на повеќе научни дисциплини.

Во предговорот на книгата (која претставува магистерски труд на авторката), проф. д-р Нина Анастасова Шкрињариќ, меѓу другото, пишува:

„Во своето истражување Николова со вешти и сигурни потези ја моделира „фигурата“ на Големата Мајка, пополнувајќи ги...