Култот кон Големата мајка

Нешка Николова
Култот кон Големата мајка

(аспекти на женскиот креативен принцип)
200.00 ден.
           Оваа книга преставува првата фолклористичко-митолошка студија кај нас на оваа тема согледана од аспект на повеќе научни дисциплини.

Во предговорот на книгата (која претставува магистерски труд на авторката), проф. д-р Нина Анастасова Шкрињариќ, меѓу другото, пишува:

„Во своето истражување Николова со вешти и сигурни потези ја моделира „фигурата“ на Големата Мајка, пополнувајќи ги досегашните „скици“ со драгоцени научни информации. Со максимално згусната граѓа изведува концизна и прецизна експертиза, реконструирајќи го култот кон Големата Мајка и истражувајќи го неговиот „отпечаток“ во македонската народна традиција.

Наспроти неколкуте науч­ни студии и расправи во доменот на археологијата или историјата на уметноста, во македонската наука досега недостасуваше посериозна расправа за овој култ, во која би се вклучиле и другите дисциплини – пред сè фолклористиката и етнографијата. Со исклучителна научна зрелост и суптилен истра­­жувачки нерв, Н. Нико­ло­ва ги детектира и фолклористичко-етно­графски ги аргументира реликтите кои го потврдуваат култот на Големата Мајка на македонска почва. Притоа, применува комбинирани истра­жувачки постапки, користејќи ги искуствата на повеќе науч­ни дисциплини: фолклористиката, етнологијата и етно­графијата, антропологијата, историјата на религиите, компа­ративната митологија и сл.

Големата тајна на Големата Мајка, слично на загатката на Сфингата, во трудот на м-р Н. Николова се дешифрира преку егзистенцијалната вредност на зборот природа. Природата и породот, суштината на Големата мајка!“

Во фокусот на расправата се наоѓаат аспектите на жен­скиот креативен...