Македоника Литера

Бахтин и стилското разногласие во македонската литература

Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

250 мкд

     Книгата се однесува на еден специфичен теориски проблем, кој припаѓа на тесно стручните научни истражувања, која првенствено е интересна за истражувачите од областа на литературната наука, но и за научниците од сродните подрачја и дисциплини. Ова истражување, кое, и покрај теориската апаратура и методологија со која се служи, првенствено ги изложува и објаснува оние делови од Бахтиновата теорија, кои досега не биле предмет на подетална анализа во македонската наука.

     Во поговорот рецензентот акад. д-р Катица Ќулавкова пишува:

     „Книгата Бахтин и стилското разногласие во македонската литература од Искра Тасевска Хаџи-Бошкова претставува добар показ за тоа како се комбинираат теориските артикулации на книжевните проблеми со интерпретативно-херменевтичките обрасци, применети врз конкретни книжевни дела, традиции и конвенции. Таа е акрибичен приказ на Бахтиновиот поимски комплекс, поврзан со хетероглосијата или туѓиот говор, но и показател за можностите што една методолошка парадигма од почетокот на XX век им ги пружа на новите рецепции и толкувања на книжевноста, било таа да има историска или современа провиниенција. Книгата го покажува широкиот дијапазон на бахтиновската епистемолошка матрица: од античката, преку ренесансната, усно-народната, до модернистичката и постмодернистичката книжевна практика. Примерите од македонската книжевност, земени од период од два века се, од една страна, потврда за актуелноста и релевантноста на Бахтиновата теориско-методолошка парадигма за книжевноста, а, од друга страна, ја покажуваат македонската книжевност како творечка и јазична матрица/ризница, податлива за толкување на феноменологијата на книжевноста.“

Само сонот е стварност

Илинденка Петрушева

200 мкд.

320 стр./ A5 формат (200x140)

      Од книгата „Само сонот е стварност“ со поднаслов од бележникот на еден филмолог може многу да се дознае или да се научи. На пример, нешто повеќе за јапонскиот, рускиот, чешкиот, шпанскиот филм..., нешто повеќе за авторите Фасбиндер, Саура, Тарковски, за Сабо..., нешто повеќе за филмовите што кај нас, во одреден период, биле на кинорепертоарот.

      Но пред сё – да се дознае и да се научи нешто повеќе за нашата...

Македонскиот 19 век

300 мкд

      „Периодот на 19 век во Македонија отсекогаш сум го сметал за најживописниот, најдинамичниот и најбруталниот период во историјата на македонскиот народ. Токму поради тоа му посветив и најмногу внимание како книжевен историчар, осврнувајќи се во своите дела и книги на некои од најинтересните личности од овој период, вклучувајќи ја и нивната книжевна работа...

      Овој период е од витална важност за опстојувањето на Македонците како народ и ... најважните потези по...

Круме Кепески СТАТИИ И АНАЛИЗИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Круме Кепески

СТАТИИ И АНАЛИЗИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

300 мкд

      Книгата содржи статии, говори, предавања и разработени јазични прашања, што се однесуваат на општите согледувања на развојот на македонскиот јазик и

      за одделни јазични прашања; на методиката на наставата за македонскиот јазик; и на лексиката на македонскиот јазик.

Овие трудови на Кепески во најголем дел овде првпат се објавени и се исклучително значајни од лингвистички и културолошки аспект поради фактот што...

Златото на литературата

Кристина Николовска 

100 мкд.

116 стр./ A5 формат (200x140)

„Златото на литературата“ претставува есеистичко-аналитичен труд посветен на творештвото на Венко Андоновски, односно првата монографска публикација за него.

Книгата е резултат на долгогодишното проучување и следење на Николовска на творештвото на овој македонски автор. Како што најавува авторката во воведната белешка, книгата „е дом на разговори со раскошниот и блескав писател полиграф, но и дом на: студии, поетизирани есеи...