Македоника Литера

Македонскиот 19 век

Горан Калоѓера

250 мкд

      „Периодот на 19 век во Македонија отсекогаш сум го сметал за најживописниот, најдинамичниот и најбруталниот период во историјата на македонскиот народ. Токму поради тоа му посветив и најмногу внимание како книжевен историчар, осврнувајќи се во своите дела и книги на некои од најинтересните личности од овој период, вклучувајќи ја и нивната книжевна работа...

      Овој период е од витална важност за опстојувањето на Македонците како народ и ... најважните потези по прашањето на црковната автономија, решавањето на јазичното прашање, националната освестеност, културното и книжевно дејствување, вклучувајќи ги и движењата за организирано востание против Турците, почнале да се случуваат токму во 19 век.“ (Горан Калоѓера)

      „За да се напи­ше оваа книга треба да се биде искусен автор, храбар човек и зналец, бидејќи 19 век е најпротивречниот период на македонската опстојба. Згора на тоа, ова дело го пишува човек припадник на друг народ, друга култура и друга јазична средина. Оваа книга е ретка и несекојдневна, бидејќи по својот концепт е вистинска историја на македонскиот 19 век“, напиша Васил Тоциновски по излегувањето на хрватското издание на книгата.

Круме Кепески СТАТИИ И АНАЛИЗИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Круме Кепески

СТАТИИ И АНАЛИЗИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

300 мкд

      Книгата содржи статии, говори, предавања и разработени јазични прашања, што се однесуваат на општите согледувања на развојот на македонскиот јазик и

      за одделни јазични прашања; на методиката на наставата за македонскиот јазик; и на лексиката на македонскиот јазик.

Овие трудови на Кепески во најголем дел овде првпат се објавени и се исклучително значајни од лингвистички и културолошки аспект поради фактот што...

Златото на литературата

Кристина Николовска 

100 мкд.

116 стр./ A5 формат (200x140)

„Златото на литературата“ претставува есеистичко-аналитичен труд посветен на творештвото на Венко Андоновски, односно првата монографска публикација за него.

Книгата е резултат на долгогодишното проучување и следење на Николовска на творештвото на овој македонски автор. Како што најавува авторката во воведната белешка, книгата „е дом на разговори со раскошниот и блескав писател полиграф, но и дом на: студии, поетизирани есеи...

Македонски црковни псалти од 19 век

Михајло Георгиевски

200 мкд

160 стр./ A5 формат (200x140)

 

Во „Македонски црковни псалти од 19 век – автори на музички книги и ракописи“, е презентирана црковно-музичката дејност на близу 30 црковни пејачи од Македонија коишто, покрај својата псалтирска музичка дејност, напишале и нотирани музички ракописи со невматска нотација на источното црковно пеење.

Македонските црковни псалти и музичките рако­писи составени од нив, по кои се пеело во маке­донските цркви и манастири во 19...

Поезија - Небо

Кристина Николовска
ПОЕЗИЈА – НЕБО      
100 мкд

Книгата на Кристина Николовска „Поезија – небо“ е есеистичко-аналитичен труд посветен на поезијата на Славе Ѓорго Димоски. Таа е резултат на долгогодишното проучување и следење на Николовска на поезијата на овој македонски автор.

Како што најавува авторката во воведната белешка, книгата „е дом на разговори со поетот, но и: студии, поетизирани есеи, критики, рецензии и анализи, воскренати од творечкото поетско небо“, односно дека „целата...