Македоника Литера

Јазикот како егзистенцијален модел

Маринко Митков
Јазикот како егзистенцијален модел
150 мкд

Во овој труд авторот дава одговор на прашањето: зошто јазикот како најефикасно и спознајно средство најдобро опстојува во историјата на човештвото, односно се прикажува јазикот како модел со кој ќе се моделира егзистенцијата на човекот, што е необичен потфат во досегашната теоретска практика, која досега се задоволувала повеќе со неговиот адекватен опис.

Во трудот претежно се користи материјал од македонскиот јазик. Целта, преку анализата на материјалот, а особено на топонимскиот материјал, е да се прикажат најбитните јазични промени во неговата структура (се поаѓа од системот: систем, елемент, структура, конструкција, функционално поведение) како судбински запис и на македонскиот народ.

„Јазикот е пример за најсеопфатен историски запис на егзистенцијата на човекот, пишува Маринко Митков во оваа книга. Зборот за човекот е закон, бил на почетокот и, за чесните луѓе, ќе остане... Јазикот батисува кога батисува човекот. Кога не се води конкретна грижа за конкретниот човек (со работа да си го избори своето место под Сонцето), најмалку останува време да води грижа и за својот конкретен јазик. Во борбата за леб и сол, имаме чувство, ама баш му е гајле за својот јазик и на македонскиот човек... Јазикот е огледало на животот на конкретниот човек. Во оваа книга се укажува и на опасностите за македонскиот јазик од забите на најсовремената технолизација, техникализација и глобализација на светот.“

Поетскиот дискурс во наставата

Ана Витанова Рингачева
ПОЕТСКИОТ ДИСКУРС ВО НАСТАВАТА
200,00 ден. 

Предмет на истражување на Ана Витанова Рингачева во овој труд е поезијата и нејзините специфики, особености и различности, со посебен акцент на интерпретацијата на поетскиот текст во наставата по литература во средното образование.

 Трудот е поделен на три дела, насловени со: 1. Уметноста во сите нејзини форми, 2. Поезијата како акт на комуникација и 3. Наставна...

Невролошката основа на говорот и јазикот

Јордан Јорданоски

300.00 ден.

239 стр./ A5 формат (200x140)


       „Невролошката основа на говорот и јазикот (развиток и патологија на фонетската страна на исказот кај носителите на македонскиот стандарден јазик)“ од д-р Јордан Јорданоски е единствен труд од овој вид во Република Македонија.

Говорот и јазикот како средство за комуникација отсекогаш се предмет на проучување во повеќе научни дисциплини, но овде за првпат се научно обработени состојбите со македонскиот стандарден јазик...

Количествените категории во македонскиот: Од семантика кон форма

Елена Петроска
300.00 ден.

213 стр./ A5 формат (200x140)

Во трудот на Петроска предмет на проучување се количествените категории во македонскиот јазик кои ги разоткриваат јазичните средства за нивно изразување. Пристапот на разгледување на количествените категории е од семантиката кон формата.

Ваквиот начин на претставување на јазичните средства ја олеснува споредбата на македонскиот јазик со други јазици со што полесно можат да се утврдат сличностите и разликите. Претставени се...

Македонските се-конструкции и нивните еквиваленти во англискиот јазик

Лилјана Митковска

200.00 ден.

213 стр. / 240x170


   Македонските конструкциите со рефлексивниот маркер се се разгледуваат во оваа научна монографија  како различни типови на отстапувања од прототипната транзитивна ситуација, односно, како типови на дијатеза.

Одделните функции имаат поинаква распределба на партиципантите и/или нивните конституенти по синтаксичките позиции, во зависност од комуникативната цел. Тие се издвојуваат според семантичките особини на конструкцијата, кои главно...