Македоника Литера

Мисла и смисла

Нове Цветаноски

100 мкд.

236 стр./ A5 формат (200x140)

      Книгата содржи над педесет теориски, критички и есеистички текстови, и претставува избор од близу тридецениската литературнокритичарска актива на авторот.

      „Мисла и смисла“ е составена од два дела. Првиот дел, насловен „Читање и толкување“ содржи еден обемен теориски текст – „Толкувањето на поезијата“, кој всушност е студија за толкувањето на литературното дело, првенствено на песната, и во него се перципирани сите порелевантни теориски искуства од познати автори и школи во светот, а кои пред сè се однесуваат на разгледувањето, односно на анализирањето на литературниот текст како посебно дело (целина), или поточно: ги елаборира херменевтичките теориски постулати и херменевтичките искуства во светот, притоа посочувајќи и на таквите пристапи во есеистичко-теориската практика во македонската литература.

      Во вториот дел, насловен „Избор и збор“ се опфатени критичко-есеистички согледби на дела од современата македонска литература, односно за поезијата, прозата, литературата за деца и млади и за книжевната историја.

      Рецензентот на книгата Науме Радически, меѓу другото, пишува:

      „Видена како целина, книгата „Мисла и смисла“ на Нове Цветаноски претставува камерен, што значи хармо­ничен и целисходно подготвен избор од неговата веќе неколкуде­цениска литературнотеориска и литера­турно­критичка актива. Не случајно, затоа, книгата е и структурирана со оглед на тие два сегмента од неговиот, инаку, уште поширок досегашен ангажман како на планот на литературата, така и пошироко. Непрескок­ли­во е при овој примарен аналитички прочит најпрво претставувањето на Цветаноски како теоретичар. И тоа теоретичар со извонредна широка...

Јазикот како егзистенцијален модел

Маринко Митков
Јазикот како егзистенцијален модел
150 мкд

Во овој труд авторот дава одговор на прашањето: зошто јазикот како најефикасно и спознајно средство најдобро опстојува во историјата на човештвото, односно се прикажува јазикот како модел со кој ќе се моделира егзистенцијата на човекот, што е необичен потфат во досегашната теоретска практика, која досега се задоволувала повеќе со неговиот адекватен опис.

Во трудот претежно се користи материјал од македонскиот јазик. Целта...

Поетскиот дискурс во наставата

Ана Витанова Рингачева
ПОЕТСКИОТ ДИСКУРС ВО НАСТАВАТА
200,00 ден. 

Предмет на истражување на Ана Витанова Рингачева во овој труд е поезијата и нејзините специфики, особености и различности, со посебен акцент на интерпретацијата на поетскиот текст во наставата по литература во средното образование.

 Трудот е поделен на три дела, насловени со: 1. Уметноста во сите нејзини форми, 2. Поезијата како акт на комуникација и 3. Наставна...

Невролошката основа на говорот и јазикот

Јордан Јорданоски

300.00 ден.

239 стр./ A5 формат (200x140)


       „Невролошката основа на говорот и јазикот (развиток и патологија на фонетската страна на исказот кај носителите на македонскиот стандарден јазик)“ од д-р Јордан Јорданоски е единствен труд од овој вид во Република Македонија.

Говорот и јазикот како средство за комуникација отсекогаш се предмет на проучување во повеќе научни дисциплини, но овде за првпат се научно обработени состојбите со македонскиот стандарден јазик...

Количествените категории во македонскиот: Од семантика кон форма

Елена Петроска
300.00 ден.

213 стр./ A5 формат (200x140)

Во трудот на Петроска предмет на проучување се количествените категории во македонскиот јазик кои ги разоткриваат јазичните средства за нивно изразување. Пристапот на разгледување на количествените категории е од семантиката кон формата.

Ваквиот начин на претставување на јазичните средства ја олеснува споредбата на македонскиот јазик со други јазици со што полесно можат да се утврдат сличностите и разликите. Претставени се...