Македоника Литера

Поетскиот дискурс во наставата

Ана Витанова Рингачева
ПОЕТСКИОТ ДИСКУРС ВО НАСТАВАТА
200,00 ден. 

Предмет на истражување на Ана Витанова Рингачева во овој труд е поезијата и нејзините специфики, особености и различности, со посебен акцент на интерпретацијата на поетскиот текст во наставата по литература во средното образование.

 Трудот е поделен на три дела, насловени со: 1. Уметноста во сите нејзини форми, 2. Поезијата како акт на комуникација и 3. Наставна интер­пре­та­ција на поетски текст. На овие три главни структурни еле­мен­ти на трудот им претходи, секако на почетокот, Воведот, а на крајот следи Заклучокот, како завршен дел, во кој се дадени сумирани резултатите од научно-истражувачката работа, кои пак, како такви би требало да претставуваат основа за идни истра­жу­вања од областа на методиката, како можност за унапредување на наставната методологија. Апликативно поставените тези, Ана Витанова Рингачева, ги проверува врз примери од поезијата на Блаже Конески.

Проф. д-р Виолета Димова во предговорот, меѓу другото, пишува:

„Низ внимателно избрани методички постапки, принципи, наставни средства и форми на работа и со добра мотивација, како подготовка за успешна реализација на наставниот час, Ана Витанова Рингачева ја постигнува целта, а тоа е да внесе нови и свежи идеи и да го актуализира веќе кажаното во науката за книжевноста, во лингвистиката, `облекувајќи ги во ново руво` веќе постојните лингвистички правила за функционирање на јазикот, како и современите литературолошки методи, врз кои се базира современата наставна методологија.“

Овој труд дава една поинаква, нова и посвежа форма на наставната интерпретација на поетски текст во наста­ва­та по литература и го посочува актот на комуникација во обработката на литературниот...

Невролошката основа на говорот и јазикот

Јордан Јорданоски

300.00 ден.

239 стр./ A5 формат (200x140)


       „Невролошката основа на говорот и јазикот (развиток и патологија на фонетската страна на исказот кај носителите на македонскиот стандарден јазик)“ од д-р Јордан Јорданоски е единствен труд од овој вид во Република Македонија.

Говорот и јазикот како средство за комуникација отсекогаш се предмет на проучување во повеќе научни дисциплини, но овде за првпат се научно обработени состојбите со македонскиот стандарден јазик...

Количествените категории во македонскиот: Од семантика кон форма

Елена Петроска
300.00 ден.

213 стр./ A5 формат (200x140)

Во трудот на Петроска предмет на проучување се количествените категории во македонскиот јазик кои ги разоткриваат јазичните средства за нивно изразување. Пристапот на разгледување на количествените категории е од семантиката кон формата.

Ваквиот начин на претставување на јазичните средства ја олеснува споредбата на македонскиот јазик со други јазици со што полесно можат да се утврдат сличностите и разликите. Претставени се...

Македонските се-конструкции и нивните еквиваленти во англискиот јазик

Лилјана Митковска

200.00 ден.

213 стр. / 240x170


   Македонските конструкциите со рефлексивниот маркер се се разгледуваат во оваа научна монографија  како различни типови на отстапувања од прототипната транзитивна ситуација, односно, како типови на дијатеза.

Одделните функции имаат поинаква распределба на партиципантите и/или нивните конституенти по синтаксичките позиции, во зависност од комуникативната цел. Тие се издвојуваат според семантичките особини на конструкцијата, кои главно...

Фолклорни социјални фосили

Нина Анастасова Шкрињариќ
ФОЛКЛОРНИ СОЦИЈАЛНИ ФОСИЛИ
цена: 250 ден     

Во оваа фолклористика студија Анастасова Шкрињариќ покажува дека фолклорните творби претставуваат вистински „социоартефакт“, кој во себе го крие отпечатокот од сите изминати фази на човековото социјално живеење.

Антрополозите истакнуваат дека фолклорот содржи своевидни фосилни остатоци од архаичните општествени „институции“, а овие мумифицирани детали можат да се препознаат само доколку се повикаат на помош...