Македоника Литера

Александар III Македонски во македонската книжевност

Ранко Младеноски

300 мкд

      Оваа книга на Ранко Младеноски претставува обемна, темелна и детална студија во која се елаборира застапеноста на македонскиот крал Александар III Македонски во македонските книжевни дела како лик (но и како лирски субјект во поезијата), и тоа, пред сè, од аспект на неговата улога како лик-знак што поврзува бројни народи и култури.

      Книгата е конципирана во четири дела, и тоа: 1) Историја; 2) Теорија; 3) Македонска книжевност и 4) Прилози. Во првиот дел е извршен преглед на историските збиднувања од времето на Александар Македонски, односно од 4 век пр. н.е., при што е даден и еден детален опис на освојувачкиот поход на Александар во Египет и на азискиот континент. Во овој дел авторот се покажува и како компетентен проследувач на македонската античка историја, при што „полемизира“, демистифицира или ревидира веќе востановени гледишта во македонската историографија. Тој пишува за многуте отворени прашања поврзани со историјата на античка Македонија кои долго време се тема за полемизирање меѓу истори­чарите. Основните проблемски прашања за кои се полемизира се, пред сè, етнич­ката припадност на античките Македонци, припадноста или неприпадноста на античките Македонци кон хеленскиот свет, карактерот на походот на Алек­сан­дар III Македонски во Азија (дали тој поход е македонски или хеленски), посеб­носта на античката македонска култура, јазикот и „писмото“ на античките Маке­донци, чиј е Александар Македонски (на денешните Македонци или, пак, на денешните Грци), односно кој е денешен наследник (автентичен) на античките Македонци и слично. Младеноски, кој докторираше на тема за ликот на Александар Македонски како интерактивен код на културите во македонската книжевност, во оваа своја...

Македонски кодики или поменици од 19 век

Михајло Георгиевски

250 мкд     

      Кодики или поменици се ракописни книги во коишто се испишани имињата на разни спомагатели на одредени цркви или манастири и нивното место од каде што доаѓаат.

      Во кодиките се среќава богат ономастички, топономастички и етнографски материјал и се значаен дел од македонското културно наследство.

      Со транслитериран текст и истовремено во факсимили во книгата се објавени седум стари македонски кодики, и тоа : Летописна книга на црквата...

Творби

Константин Тренчев

200 мкд.

380 стр./ A5 формат (200x140)

      Во книгата Творби е претставено ракописното книжевното наследство на бележитиот општественик, родољуб и лекар Константин Тренчев (1895 – 1969).

       Тренчев е еден од првите македонски доктори, хуманист, патриот и национален деец, доследен до фанатизам на идејата за остварување на македонската државност, за создавање слободна и обединета, самостојна и независна македонска држава. Заедно со неколкумина истомисленици, меѓу...

Совети и раскази од Кекавмен

Јован Белчовски

300 мкд

      Книгата „Совети и раскази“ – чиј автор е Кекавмен, е пишувана од 1075 до 1078 година, и претставува една вистинска слика на општествено-политичките и економските состојби во Империјата во XI и XII век.

      Авторот пишува за многу области од животот – за состојбите во градовите, политичките и идејните борби меѓу странките, посебно помеѓу аристократијата од престолнината и провинциската воена класа – кои се во постојани конфликти. Кекавмен е насочен кон еден...

Студии за хералдиката во Македонија

Снежана Филипова

400 мкд

      Книгата содржи стручни и научни сознанија и анализи од областа на историјата на уметноста, фокусирани врз хералдиката во средновековните уметности и археолошките наоди откриени во последните години во Македонија.

       Овој труд дава значаен придонес во афирмирањето на македонското уметничко и интелектуално наследство. Во ова издание се шест значајни научни трудови кои третираат процеси, како и case studies во историјата на уметноста на средновековна...