Македоника Литера

Словенска алка

Науме Радически

250 мкд.

570 стр./ A5 формат (200x140)

      „Словенска алка“ е обемна публикација која претставува избор на над четириесет текстови на авторот кои, всушност, се студии за литературни проблеми, теми и автори од поширокиот словенски круг.

      Еден дел од текстовите се однесува на развојните и на типолошките развојни карактеристики на македонската литература во јужнословенски и во општословенски контекст и на меѓусебните релации на македонската литература со другите литератури од словенското литературно заедништво. Друг дел се со доминантно имаголошка природа. Тоа се студии за тематските релации на словенски автори со македонската земја и култура. Некои дела и автори од другите словенски литератури, со македонските специфичности, пак, се компарираат поради сродност или истопојавност на некои вредности.

      „Словенска алка“ е исклучителен труд на потврден автор, истражувач и аналитичар на словенските книжевни заемности и е драгоцен прилог кон македонското национално учество во меѓусебните проследувања и вреднувања во сферите на литературата и културата на словенските народи.

      Науме Радически е роден 1953 година во Дабово (Мешеишта) кај Охрид. Основно училиште завршил 1968 во Дабово, а средно 1972 год. во Охрид. На Филолошкиот факултет во Скопје во 1975 год. завршил студии по историја на југословенските книжевности, а на Филозофскиот факултет студирал историја на уметноста со археологија. На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на кој работи безмалку три децении, магистрирал (1981) и докторирал (1990), а сега е редовен професор по современи јужнословенски книжевности. Уметничката, критичарската и научноистражувачката актива на Радически е разновидна...

Публицистичката и раскажувачката проза на Коста Шахов

Силвана Костадинова Спасова

400 мкд

      Коста Шахов e еден од основоположниците на македонското новинарство – и како основач и издавач на десетина македонски весници кои излегувале во Бугарија кон крајот на XIX век, но и како уредник и новинар. Тој зад себе оставил значаен публицистички, но не помалку значаен и книжевен опус.

      Оваа студија ја проучува токму публицистичката и литературната, односно раскажувачката проза на Коста Шахов. Книгата не го одредува само неговото...

Александар III Македонски во македонската книжевност

Ранко Младеноски

350 мкд

314 стр., Б5 (240 х 170 ), 2016 г.

 

  Оваа книга на Ранко Младеноски претставува обемна, темелна и детална студија во која се елаборира застапеноста на македонскиот крал Александар III Македонски во македонските книжевни дела како лик (но и како лирски субјект во поезијата), и тоа, пред сè, од аспект на неговата улога како лик-знак што поврзува бројни народи и култури.

      Книгата е конципирана во четири дела, и...

Македонски кодики или поменици од 19 век

Михајло Георгиевски

250 мкд     

      Кодики или поменици се ракописни книги во коишто се испишани имињата на разни спомагатели на одредени цркви или манастири и нивното место од каде што доаѓаат.

      Во кодиките се среќава богат ономастички, топономастички и етнографски материјал и се значаен дел од македонското културно наследство.

      Со транслитериран текст и истовремено во факсимили во книгата се објавени седум стари македонски кодики, и тоа : Летописна книга на црквата...

Творби

Константин Тренчев

200 мкд.

380 стр./ A5 формат (200x140)

      Во книгата Творби е претставено ракописното книжевното наследство на бележитиот општественик, родољуб и лекар Константин Тренчев (1895 – 1969).

       Тренчев е еден од првите македонски доктори, хуманист, патриот и национален деец, доследен до фанатизам на идејата за остварување на македонската државност, за создавање слободна и обединета, самостојна и независна македонска држава. Заедно со неколкумина истомисленици, меѓу...