Македоника Литера

Публицистичката и раскажувачката проза на Коста Шахов

Силвана Костадинова Спасова

400 мкд

      Коста Шахов e еден од основоположниците на македонското новинарство – и како основач и издавач на десетина македонски весници кои излегувале во Бугарија кон крајот на XIX век, но и како уредник и новинар. Тој зад себе оставил значаен публицистички, но не помалку значаен и книжевен опус.

      Оваа студија ја проучува токму публицистичката и литературната, односно раскажувачката проза на Коста Шахов. Книгата не го одредува само неговото место во македонското новинарство, туку и во македонската литература.

      Оваа книга на Спасова претставува прва обемна и детална студија која го обработува раскажувачкиот опус на Шахов, и претставува верзија на докторската тема на авторката, изработена под менторство на проф. д-р Науме Радически. Литературно дело на Коста Шахов ја опфаќа неговата раскажу­вач­ка проза – расказите. Таа е еден значаен сегмент од раскажу­вачката проза не само на авторите што твореле во доцниот девет­наесетти век, туку и на целата македонска литература. Како доследен реалист, не нарушувајќи го започнатиот континуитет на македонските реалисти во деветнаесеттиот век, Шахов во раска­зите во целост опфаќа теми од народниот живот на Македонците. Неговите дела потврдуваат истакнат македонски деец, револуционер, публицист и писател, од крајот на XIX и од почетокот на XX век. Тој е прв претседател на Младата македонска книжoвна дружина. Роден во Охрид (14. IV 1862), рано го напуштил својот роден град и заминал за Софија, каде што и дипломирал на тамошниот правен факултет. Шахов во Бугарија се вклучил во движењето на маке­дон­ските интелектуалци кои се бореле за афирмација на маке­донската национална посебност. Се развива во еден од духовните двигатели на македонското...

Александар III Македонски во македонската книжевност

Ранко Младеноски

300 мкд

      Оваа книга на Ранко Младеноски претставува обемна, темелна и детална студија во која се елаборира застапеноста на македонскиот крал Александар III Македонски во македонските книжевни дела како лик (но и како лирски субјект во поезијата), и тоа, пред сè, од аспект на неговата улога како лик-знак што поврзува бројни народи и култури.

      Книгата е конципирана во четири дела, и тоа: 1) Историја; 2) Теорија; 3) Македонска книжевност и 4) Прилози. Во...

Македонски кодики или поменици од 19 век

Михајло Георгиевски

250 мкд     

      Кодики или поменици се ракописни книги во коишто се испишани имињата на разни спомагатели на одредени цркви или манастири и нивното место од каде што доаѓаат.

      Во кодиките се среќава богат ономастички, топономастички и етнографски материјал и се значаен дел од македонското културно наследство.

      Со транслитериран текст и истовремено во факсимили во книгата се објавени седум стари македонски кодики, и тоа : Летописна книга на црквата...

Творби

Константин Тренчев

200 мкд.

380 стр./ A5 формат (200x140)

      Во книгата Творби е претставено ракописното книжевното наследство на бележитиот општественик, родољуб и лекар Константин Тренчев (1895 – 1969).

       Тренчев е еден од првите македонски доктори, хуманист, патриот и национален деец, доследен до фанатизам на идејата за остварување на македонската државност, за создавање слободна и обединета, самостојна и независна македонска држава. Заедно со неколкумина истомисленици, меѓу...

Совети и раскази од Кекавмен

Јован Белчовски

300 мкд

      Книгата „Совети и раскази“ – чиј автор е Кекавмен, е пишувана од 1075 до 1078 година, и претставува една вистинска слика на општествено-политичките и економските состојби во Империјата во XI и XII век.

      Авторот пишува за многу области од животот – за состојбите во градовите, политичките и идејните борби меѓу странките, посебно помеѓу аристократијата од престолнината и провинциската воена класа – кои се во постојани конфликти. Кекавмен е насочен кон еден...