Македоника Литера

Поетиката на Григор Прличев:Стилскиот израз во Арматолос и Сердарот

Александра Ѓуркова
ПОЕТИКАТА НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ: СТИЛСКИОТ ИЗРАЗ ВО АРМАТОЛОС И СЕРДАРОТ
150.00 ден.

       Компаративната стилска анализа на двете поеми како методологија на обработка има за цел да ги посочи принципите на создавање и на ресоздавање на едно поетско дело, а спецификата – тоа што оригиналната поема е напишана на грчки ајзик, уште повеќе придонесува кон потребата од продлабочено опфаќање на повеќејазичните влијанија: хомеровски и нехомеровски во поетскиот јазик.

 

Во Македонија се создадени неколку поголеми дела што ја обработуваат оваа тема, но овој труд  е единствен по тоа што се обработува тема што досега не е сосема научно разгледана од аспект на теоријата на преводот и од стилистички аспект.

Трудот се состои од седум глави што се однесуваат на најважните компоненти на стилистичката анализа, при што одделно се обработени најприсутните и најкарактеристичните стилски фигури, и преку ваквата анализа потоа се донесуваат заклучните белешки во врска со творечкиот процес на Прличев.

За оваа книга за стилистички аспект на творештвото на Прличев, авторката во воведот пишува дека природен беше изборот на поемата Арматолос, со оглед на тоа дека за поетот тоа е првото дело со кое тој се претставува пред светот, во својата возвишеност и изразена скромност и што тој „длабоко во себе ја живее и ја преживува драмата што се случува во Арматолос. Јасно е дека инспирацијата и мотивацијата за пишување на ова дело ги наоѓа во народната традиција и пред сè во својот живот. Личниот печат што го остави Прличе во свои¬те стихови има централно значење и за неговиот живот зашто победата на конкурсот во Атина му го промени сосема животот.“

Есејот (Македонско искуство)

Татјана Б. Ефтимоска
Есејот(Македонско искуство)
200.00 ден.
          Книгата се занимава со одбрана на тезата дека во македонската книжевност есејот е рамноправен со другите, веќе прифатени жанрови, како расказот, романот или поемата.

„Есејот како размисла, како став – пишува авторката – му е својствен на секое мислечко битие. Писателот не е божествено предодреден за есеистичкиот запис; ниту, пак, е тоа новинарот или кој и да е автор на кого занимавањето со Зборот му е дел од професионалниот...

Мал книжевен тестамент

Весна Мојсова - Чепишевска

150.00 ден.

261 стр./A5 формат (200x140)

      „Мал книжевен тестамент“ претставува избор од текстови настанати во периодот од 2001 до 2006 година како резултат на интензивно критичко-есеистичко интересирање и проучување на македонската литература од авторката.

Најголем број од текстовите се студии подготвени за значајни научни собири и симпозиуми во Република Македонија и во странство. Во оваа книга Мојсова - Чепишевска подеднакво се интересира и за...

Телото и телесноста во романите на Петре М. Андреевски

Магдалена Димчевска
Телото и телесноста во романите на Петре М. Андреевски
300.00 ден.

Книгата на Магдалена Димчевска претставува родова студија за аспектите на телото и телесноста во романите Пиреј,Небеска Тимјановна и Тунел на Андреевски.

Интересот на авторката е насочен кон главните женски ликови, но ги разгледува и машките ликови и нивната поврзаност со женските.

Книгата „Телото и телесноста во романите наПетре М. Андреевски за првпат во македонската филологија осветлува еден...

Посоки и огледи

Јовица Тасевски Етернијан
100 мкд

145 стр./ A5 формат (200x140)

        Во критичко-есеистичката книга на Јовица Тасевски – Етернијан „Посоки и огледи“ се објавени дваесетина есеи на книжевни теми и литературно-критички огледи за дела од македонската, балканската и светската книжевност.