Македоника Литера

Ракописната традиција во македонските цркви и манастири, кн. 1

Добрила Миловска

Ракописната традиција во македонските цркви и манастири

200 мкд

      Во книгата, која е означена како прва, се претставени девет манастири во кои било создадено големо културно наследство - „Св. Јован Бигорски“, Лесновскиот „Св. Архангел Михаил“, Марковиот „Св. Димитар“, „Св. Прохор Пчињски“, „Св. Јоаким Осоговски“, „Трескавец“, „Зрзе“, „Св. Пантелејмон“ и Слепченскиот манастир „Св. Јован Претеча“.

      Освен куси податоци за историјатот на нивното настанување, за нивните градители и возобновители, во книгата се даваат податоци за ракописите и за нивните творци, односно за посветеноста и истрајноста на пишувачите, но и на нивната предаденост на писменоста и на христијанската вера. 

Апокрифите во македонската писмена традиција, кн. 1

Виолета Мартиновска

Апокрифите во македонската писмена традиција, кн. 1

200 мкд

      Во книгата се анализирани два значајни средновековни ракописа од Македонија – Тиквешкиот (XV) и Попдраголевиот зборник (XIII). Поточно, во трудот е обработена историјата на проучувањата на преписите од овие два зборника, извршена е споредба на Библијата со апокрифите, анализиран е Аврамовиот циклус во Тиквешкиот зборник, како и циклусот на виденијата во двата зборника, а се приложени факсимили од апокрифните...

Поетиката на Григор Прличев:Стилскиот израз во Арматолос и Сердарот

Александра Ѓуркова
ПОЕТИКАТА НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ: СТИЛСКИОТ ИЗРАЗ ВО АРМАТОЛОС И СЕРДАРОТ
150.00 ден.

       Компаративната стилска анализа на двете поеми како методологија на обработка има за цел да ги посочи принципите на создавање и на ресоздавање на едно поетско дело, а спецификата – тоа што оригиналната поема е напишана на грчки ајзик, уште повеќе придонесува кон потребата од продлабочено опфаќање на повеќејазичните влијанија: хомеровски и нехомеровски во поетскиот...

Есејот (Македонско искуство)

Татјана Б. Ефтимоска
Есејот(Македонско искуство)
200.00 ден.
          Книгата се занимава со одбрана на тезата дека во македонската книжевност есејот е рамноправен со другите, веќе прифатени жанрови, како расказот, романот или поемата.

„Есејот како размисла, како став – пишува авторката – му е својствен на секое мислечко битие. Писателот не е божествено предодреден за есеистичкиот запис; ниту, пак, е тоа новинарот или кој и да е автор на кого занимавањето со Зборот му е дел од професионалниот...

Мал книжевен тестамент

Весна Мојсова - Чепишевска

150.00 ден.

261 стр./A5 формат (200x140)

      „Мал книжевен тестамент“ претставува избор од текстови настанати во периодот од 2001 до 2006 година како резултат на интензивно критичко-есеистичко интересирање и проучување на македонската литература од авторката.

Најголем број од текстовите се студии подготвени за значајни научни собири и симпозиуми во Република Македонија и во странство. Во оваа книга Мојсова - Чепишевска подеднакво се интересира и за...