Македоника Литера

Телото и телесноста во романите на Петре М. Андреевски

Магдалена Димчевска
Телото и телесноста во романите на Петре М. Андреевски
300.00 ден.

Книгата на Магдалена Димчевска претставува родова студија за аспектите на телото и телесноста во романите Пиреј,Небеска Тимјановна и Тунел на Андреевски.

Интересот на авторката е насочен кон главните женски ликови, но ги разгледува и машките ликови и нивната поврзаност со женските.

Книгата „Телото и телесноста во романите наПетре М. Андреевски за првпат во македонската филологија осветлува еден сосема нов пристап кон творештвото на Петре М. Андреевски - анализата на статусот на телата и телесноста во неговите романи, тема значајна не само за современата македонска книжевна наука, туку и за нејзините интердисциплинарни врски со родовите студии.

„Исползувајќи ги теориските знаења за телото од западната интелектуална традиција, пишува проф. д-р Јасна Котеска во поговорот на книгата, но и од јужнословенските и од македонските теориски дискурси, Димчевска нуди читање на категориите пол и род, патријархат, сексуалност, традиционална и модерна женскост, мајчиното тело и номадизам кај Андреевски. Воедно, преку анализа на телата во наративниот сетинг кај Андреевски, Димчевска дава детален попис и опис на контекстуализираните тела, на телата во институциите и воопшто во просторите во кои се вдомаќинува телото: од анализа на телата во т.н. среќен простор (семејните куќи) до телата во т.н. простори на насилство, омраза и борба (телото на фронт, во затвор, логор и болница).

`Телото и телесноста во романите наПетре М. Андреевски` е квалитетен, сериозен и елабориран истражувачки труд, кој ја пополнува празнината во анализите на телото и телесноста во делото на Петре М. Андреевски, но истовремено претставува и важен придонес за родовите...

Посоки и огледи

Јовица Тасевски Етернијан
100 мкд

145 стр./ A5 формат (200x140)

        Во критичко-есеистичката книга на Јовица Тасевски – Етернијан „Посоки и огледи“ се објавени дваесетина есеи на книжевни теми и литературно-критички огледи за дела од македонската, балканската и светската книжевност. 

Македонски литературен потсетник

Науме Радически

Книга 1 

200 мкд.

484 стр./ A5 формат (200x140)

      Првата книга од „Македонски литературен потсетник“ претставува мозаична аналитичка ретроспектива на македонската литература, започнувајќи од средината на 19 век па сè до првата декада на 21 век. Содржи во најголемиот дел студии, а далеку помалку есеистички и критички прилози за маркантни персонални појави, вредности и процеси во македонската литература.

      На сцената на македонската литература (како поет) и...

Зад текстовите

Маја Апостолоска
Зад текстовите
100 мкд

„Зад текстовите“ се одликува со широк опсег на критичко-есеистичкиот интерес и во теориски интонираните есеи авторката ги елаборира своите гледишта за природата на книжевното дело.

Во првиот дел на книгата се сместени теориски есеи во кои Апостолоска пишува за генезата на книжевните дела, во вториот е објавен освртот за студија на најпознатото дело на рускиот теоретичар со светска слава Јуриј Лотман „Структурата на уметничкиот текст“ (првпат објавен на...

Вовед во Македонистиката

Димитар Пандев
Вовед во Македонистиката
200.00 ден.

Основните теми што се обработуваат во оваа книга се: македонизмите на преминот од филологија во историска лингвистика, македонскиот јазичен тип на преминот од историска во општа лингвистика и македонскиот јазик во општата лингвистика.

Во оваа книга, која има општолингвистички пристап кон македонистиката и македонистички пристап кон општата лингвистика, основниот временски контекст на настаните и делата изнесува еден век, и поточно од...