Македоника Литера

Посоки и огледи

Јовица Тасевски Етернијан
100 мкд

145 стр./ A5 формат (200x140)

        Во критичко-есеистичката книга на Јовица Тасевски – Етернијан „Посоки и огледи“ се објавени дваесетина есеи на книжевни теми и литературно-критички огледи за дела од македонската, балканската и светската книжевност. 

Македонски литературен потсетник

Науме Радически

Книга 1 

200 мкд.

484 стр./ A5 формат (200x140)

      Првата книга од „Македонски литературен потсетник“ претставува мозаична аналитичка ретроспектива на македонската литература, започнувајќи од средината на 19 век па сè до првата декада на 21 век. Содржи во најголемиот дел студии, а далеку помалку есеистички и критички прилози за маркантни персонални појави, вредности и процеси во македонската литература.

      На сцената на македонската литература (како поет) и...

Зад текстовите

Маја Апостолоска
Зад текстовите
100 мкд

„Зад текстовите“ се одликува со широк опсег на критичко-есеистичкиот интерес и во теориски интонираните есеи авторката ги елаборира своите гледишта за природата на книжевното дело.

Во првиот дел на книгата се сместени теориски есеи во кои Апостолоска пишува за генезата на книжевните дела, во вториот е објавен освртот за студија на најпознатото дело на рускиот теоретичар со светска слава Јуриј Лотман „Структурата на уметничкиот текст“ (првпат објавен на...

Вовед во Македонистиката

Димитар Пандев
Вовед во Македонистиката
200.00 ден.

Основните теми што се обработуваат во оваа книга се: македонизмите на преминот од филологија во историска лингвистика, македонскиот јазичен тип на преминот од историска во општа лингвистика и македонскиот јазик во општата лингвистика.

Во оваа книга, која има општолингвистички пристап кон македонистиката и македонистички пристап кон општата лингвистика, основниот временски контекст на настаните и делата изнесува еден век, и поточно од...

Мисла и смисла

Нове Цветаноски

100 мкд.

236 стр./ A5 формат (200x140)

      Книгата содржи над педесет теориски, критички и есеистички текстови, и претставува избор од близу тридецениската литературнокритичарска актива на авторот.

      „Мисла и смисла“ е составена од два дела. Првиот дел, насловен „Читање и толкување“ содржи еден обемен теориски текст – „Толкувањето на поезијата“, кој всушност е студија за толкувањето на литературното дело, првенствено на песната, и во него се перципирани сите...