Македоника Литера

Просторите на текстот

Звонко Танески

200 мкд

     Книгата е структурирана во шест различни поглавја кои претставуваат интердисциплинарна целина. Во сите нив е содржан концептот на „просторот“, кој може да се промислува единствено интердисциплинарно. Таквиот интердисциплинарен пристап ја вклучува општествената, историската, метафизичката и временската димензија со цел што поинтегрално да се разбере сложениот концепт на просторот, односно суштинското прашање за тоа како да се премости јазот меѓу теорискиот (епистемолошки) и практичниот простор, меѓу менталното и социјалното, меѓу филозофски осмислениот простор и материјалниот простор на луѓето.

      „Просторите на текстот (по врвиците на критиката и на академското пишување)“ претставува мозаик од жанровски различни текстови од шест тематски подрачја, коишто за авторот се „нов обид за изнаоѓање нов ’простор’ за толкување; за компаративна, поетичка и критичка промисла“. Рецензентот на книгата проф. д-р Ана Мартиноска, пишува: „Критичарското око на Танески во континуитет се посветува и на книжевната критика на дела и од македонската и од словачката јазична средина, и тоа дела кои се однесуваат на сите периоди од развојот на литературата, од медиевалистиката па сè до најсовремените трендови во творештвото... Овие критики и студии покажуваат паралелна, но темелна упатеност во кирилометодиевската проблематика и рецепција, во црковнословенските текстови и сл., но и во современата теоретска и книжевна мисла, во комуниколошките и културолошките теории, имагологијата, споредбените истражувања на книжевните и културните контексти, дури и на алтернативната поетска сцена...“

     „Со самото именување на поглавјата во книгава како: „Просторите на научно-истражувачкиот дискурс“, „Просторите на...

Македонски писмовници (епистолари) од 16 и од 19 век

Михајло Георгиевски

250 мкд

     Со транслитериран текст и истовремено во факсимили во книгата се објавени четири стари македонски писмовници: Слепченскиот, кој потекнува од 16 век, писмовниците на Христе Хаџи Константинович од Прилеп, Арсениј Поп Стефанович и на проигуменот Леонтиј Хиландарски – трите од 19 век.

     Писмовниците претставуваат книги – зборници со обрасци за пишување писма по разни поводи, создадени од црковни или световни лица. Познати се и под името епистолари...

Бахтин и стилското разногласие во македонската литература

Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

250 мкд

     Книгата се однесува на еден специфичен теориски проблем, кој припаѓа на тесно стручните научни истражувања, која првенствено е интересна за истражувачите од областа на литературната наука, но и за научниците од сродните подрачја и дисциплини. Ова истражување, кое, и покрај теориската апаратура и методологија со која се служи, првенствено ги изложува и објаснува оние делови од Бахтиновата теорија, кои досега не биле предмет на подетална анализа во...

Само сонот е стварност

Илинденка Петрушева

200 мкд

      Од книгата „Само сонот е стварност“ со поднаслов од бележникот на еден филмолог може многу да се дознае или да се научи. На пример, нешто повеќе за јапонскиот, рускиот, чешкиот, шпанскиот филм..., нешто повеќе за авторите Фасбиндер, Саура, Тарковски, за Сабо..., нешто повеќе за филмовите што кај нас, во одреден период, биле на кинорепертоарот.

      Но пред сё – да се дознае и да се научи нешто повеќе за нашата македонска кинематографија – што се...

Македонскиот 19 век

Горан Калоѓера

250 мкд

      „Периодот на 19 век во Македонија отсекогаш сум го сметал за најживописниот, најдинамичниот и најбруталниот период во историјата на македонскиот народ. Токму поради тоа му посветив и најмногу внимание како книжевен историчар, осврнувајќи се во своите дела и книги на некои од најинтересните личности од овој период, вклучувајќи ја и нивната книжевна работа...

      Овој период е од витална важност за опстојувањето на Македонците како народ и .....