Македоника Литера

Студии за хералдиката во Македонија

Снежана Филипова

400 мкд

      Книгата содржи стручни и научни сознанија и анализи од областа на историјата на уметноста, фокусирани врз хералдиката во средновековните уметности и археолошките наоди откриени во последните години во Македонија.

       Овој труд дава значаен придонес во афирмирањето на македонското уметничко и интелектуално наследство. Во ова издание се шест значајни научни трудови кои третираат процеси, како и case studies во историјата на уметноста на средновековна Македонија на синтетичен и компаративен начин.

      Откривањето на најстарите хералдички грбови од 12 век од Св. Пантелејмон во Нерези и нивно детално интерпретирање како и разоткривањето на портретите на Комненовската династија во ликот на светите воини, е голем придонес на авторката за поместување на датирањето на најстарите грбови во Европа, односно воведување на Македонија во светската мапа на хералдички земји, а не како досега во земји со фиктивни и фантастични грбови од грбовници измислени за нечии потреби за здобивање со повисока титула.

      Книгата е богато илустрирана и е целосно отпечатена во боја.

Една митопоетика

Софија Тренчовска

300 мкд

     Во првиот дел на книгата е содржано студиозното монографско истражување „Митопоетиката во раните драми на Јордан Плевнеш“ со  херменев­тички, митопоетски, филозофски и научен дискурс кон драмското творештво на овој македонски писател. Притоа авторката Тренчовска прави интерпретации на пиесите „Еригон“, „Мацедонише цуштенде“, „Југословенска антитеза“, „Р“ и „Слободен лов“ кои упатуваат на еден автентичен митопоетски систем.

...

Просторите на текстот

Звонко Танески

200 мкд

     Книгата е структурирана во шест различни поглавја кои претставуваат интердисциплинарна целина. Во сите нив е содржан концептот на „просторот“, кој може да се промислува единствено интердисциплинарно. Таквиот интердисциплинарен пристап ја вклучува општествената, историската, метафизичката и временската димензија со цел што поинтегрално да се разбере сложениот концепт на просторот, односно суштинското прашање за тоа како да се премости јазот меѓу теорискиот...

Македонски писмовници (епистолари) од 16 и од 19 век

Михајло Георгиевски

250 мкд

     Со транслитериран текст и истовремено во факсимили во книгата се објавени четири стари македонски писмовници: Слепченскиот, кој потекнува од 16 век, писмовниците на Христе Хаџи Константинович од Прилеп, Арсениј Поп Стефанович и на проигуменот Леонтиј Хиландарски – трите од 19 век.

     Писмовниците претставуваат книги – зборници со обрасци за пишување писма по разни поводи, создадени од црковни или световни лица. Познати се и под името епистолари...

Бахтин и стилското разногласие во македонската литература

Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

250 мкд

     Книгата се однесува на еден специфичен теориски проблем, кој припаѓа на тесно стручните научни истражувања, која првенствено е интересна за истражувачите од областа на литературната наука, но и за научниците од сродните подрачја и дисциплини. Ова истражување, кое, и покрај теориската апаратура и методологија со која се служи, првенствено ги изложува и објаснува оние делови од Бахтиновата теорија, кои досега не биле предмет на подетална анализа во...