Македоника Литера

Поезија - Небо

Кристина Николовска
ПОЕЗИЈА – НЕБО      
100 мкд

Книгата на Кристина Николовска „Поезија – небо“ е есеистичко-аналитичен труд посветен на поезијата на Славе Ѓорго Димоски. Таа е резултат на долгогодишното проучување и следење на Николовска на поезијата на овој македонски автор.

Како што најавува авторката во воведната белешка, книгата „е дом на разговори со поетот, но и: студии, поетизирани есеи, критики, рецензии и анализи, воскренати од творечкото поетско небо“, односно дека „целата книга е можен разговор со поезијата“.

Книгата на Кристина Николовска содржи пет „нивоа“, насловени како „Разговорница“ (разговор со поетот, каде тој раскошно се отвора за најсуптилните поетички прашања), „Поезија-небо“, „Осветлувања“, „Растолкувања“ и „Песни-океа­ни“.

Вака заокружена книгата „Поезија небо“ на Николовска, не претставува само есеистичка книга, туку своевиден монографски портрет на еден македонски автор, што претставува ново творечко искуство кај нас.

Систематската долгогодишна научна посветеност на Кристина Николовска на поезијата на Славе Ѓорго Димоски веќе резултира со авторски опус инспириран од неговото творештво. Покрај „заднинскиот“ научен однос кон неговата поезија, дискурсот на Николовска е поетизиран, до степен на дијалогичност со поезијата која ја анализира, но од друга страна е високо комуникативен со пошироката публика, поради откривање на поетовите „рецепти“ за создавање на дело, за откривање на неговите аксиолошки и филозофски системи, особено во интервјуата-есеи. Затоа делото им припаѓа на две области: во литературната есеистика, но и на културологијата, бидејќи е комуникативно со пошироката публика пред која се отворени поетските размисли за поезијата и уметноста и се откриваат тајните за...

Литературна раскрсница

Науме Радически

200.00 ден.

300 стр./A5 формат (200x140)

(Државна награда „Гоце Делчев“, 2007)

       Книгата Литературна раскрсница, која содржи огледи и критики за автори и дела од струшкиот регион, го прикажува проф. д-р Науме Радически во целосна светлина и како истражувач, и како аналитичар и критичари, и како есеист, кој задлабочено се внесува во културолошките истражувања и одговара на прашањата за елементите на поврзаноста меѓу подвигот на браќата Миладиновци и нивниот потесен...

Литературните погледи на Димитар Митрев

Науме Радически

Литературните погледи на Димитар Митрев

150 мкд

      Овој труд е аналитичка студија за фундаменталните димензии на литературно-естетичката мисла (естетичките, литературнотеориските, критичките, литературноисториските погледи и аналитички резултати) на основоположникот на македонската литературна критика и литературна теорија Димитар Митрев. Посветен е главно на основните сфери од неговата литературно-естетичка мисла и актива.

      Прашањата за естетичките погледи...

Беседа против богомилите на Презвитер Козма

Илија Велев
Беседа против богомилите на Презвитер Козма 
300.00 ден.
         „Беседа против богомилите на Презвитер Козма“ е интегрално објавена во две верзии: на црковнословенски и на современ македонски јазик, но делумно и во факсимилна форма. Во оваа книга таа е првпат целосно објавена на современ македонски јазик – досега беа објавени само фрагменти.

Објавувањето на двете верзии на двата дела од текстот на полемичката Беседа на Презвитер Козма й овозможува на пошироката читателска...

Ракописната традиција во македонските цркви и манастири, кн. 1

Добрила Миловска

Ракописната традиција во македонските цркви и манастири

200 мкд

      Во книгата, која е означена како прва, се претставени девет манастири во кои било создадено големо културно наследство - „Св. Јован Бигорски“, Лесновскиот „Св. Архангел Михаил“, Марковиот „Св. Димитар“, „Св. Прохор Пчињски“, „Св. Јоаким Осоговски“, „Трескавец“, „Зрзе“, „Св. Пантелејмон“ и Слепченскиот манастир „Св. Јован Претеча“.

      Освен куси податоци за историјатот на нивното...