Македоника Литера

Македонски црковни псалти од 19 век

Михајло Георгиевски

200 мкд

160 стр./ A5 формат (200x140)

 

Во „Македонски црковни псалти од 19 век – автори на музички книги и ракописи“, е презентирана црковно-музичката дејност на близу 30 црковни пејачи од Македонија коишто, покрај својата псалтирска музичка дејност, напишале и нотирани музички ракописи со невматска нотација на источното црковно пеење.

Македонските црковни псалти и музичките рако­писи составени од нив, по кои се пеело во маке­донските цркви и манастири во 19 век, се осно­вата на македонската црковна музичка култура. Во Македонија црковното пеење има долга традиција. Уште св. Климент Охридски, во рамките на Охридската книжевна школа му прида­вал особено значење. Во 14 век од Македонија произ­легол еден од најголемите христијански псалти и композитори – Св. Јоан Кукузел. Во 19 век, во македонските цркви и манастири, се истакнале повеќе псалти, коишто оставиле длабоки траги во македон­ското црковно пеење, како што се: Иван Стојков од Кочани, Михаил Васиљев од Берово, Димитар Зла­та­нов Градоборски, Јоан Хармосин Охридски, Кали­страт Зографски од Струга, Васил Иванов Бојаџиев и др.

– Црковното пеење во Македонија, пишува д-р Михајло Георгиевски, се развило под влијание на византиската музика којашто имала црковен карактер, но со текот на времето таа придо­би­ла самостојна форма на музичко изразување што денес се нарекува македонска варијанта на визан­тискиот октоих, како што е впрочем и случајот со црковните книжевни текстови напишани во Македо­нија во кои е изразена македонската јазична редак­ци­ја (варијанта) на црковнословенскиот јазик и се нарекуваат македонски книжевни споменици.

Црковните музички дејци во овој труд се претставени според подрачјата каде што дејствувале.

Поезија - Небо

Кристина Николовска
ПОЕЗИЈА – НЕБО      
100 мкд

Книгата на Кристина Николовска „Поезија – небо“ е есеистичко-аналитичен труд посветен на поезијата на Славе Ѓорго Димоски. Таа е резултат на долгогодишното проучување и следење на Николовска на поезијата на овој македонски автор.

Како што најавува авторката во воведната белешка, книгата „е дом на разговори со поетот, но и: студии, поетизирани есеи, критики, рецензии и анализи, воскренати од творечкото поетско небо“, односно дека „целата...

Литературна раскрсница

Науме Радически

200.00 ден.

300 стр./A5 формат (200x140)

(Државна награда „Гоце Делчев“, 2007)

       Книгата Литературна раскрсница, која содржи огледи и критики за автори и дела од струшкиот регион, го прикажува проф. д-р Науме Радически во целосна светлина и како истражувач, и како аналитичар и критичари, и како есеист, кој задлабочено се внесува во културолошките истражувања и одговара на прашањата за елементите на поврзаноста меѓу подвигот на браќата Миладиновци и нивниот потесен...

Литературните погледи на Димитар Митрев

Науме Радически

Литературните погледи на Димитар Митрев

150 мкд

      Овој труд е аналитичка студија за фундаменталните димензии на литературно-естетичката мисла (естетичките, литературнотеориските, критичките, литературноисториските погледи и аналитички резултати) на основоположникот на македонската литературна критика и литературна теорија Димитар Митрев. Посветен е главно на основните сфери од неговата литературно-естетичка мисла и актива.

      Прашањата за естетичките погледи...

Беседа против богомилите на Презвитер Козма

Илија Велев
Беседа против богомилите на Презвитер Козма 

400.00 ден.
230 стр., Б5 (240 х 170), 2011

 

„Беседа против богомилите на Презвитер Козма“ е интегрално објавена во две верзии: на црковнословенски и на современ македонски јазик, но делумно и во факсимилна форма. Во оваа книга таа е првпат целосно објавена на современ македонски јазик – досега беа објавени само фрагменти.

Објавувањето на двете верзии на двата дела од текстот на...