Македоника Литера

Екот на векот

Томе Богдановски
ЕКОТ НА ВЕКОТ
(раскази) 
150 ден. 

Повеќето од дваесетте раскази на Богдановски објавени во оваа книга, се веќе вреднувани низ еден објек­тивен вредносен систем – анонимниот конкурс.

 

Авторот многу при­родно влегува во имагинацијата, палимпсестната конс­трук­ција и  реалното; во историското и современото темат­ско подрачје, во документаристичкиот и постмодер­ниот наративен дискурс, кој еднаш е едноставен и класично при­казничен, другпат „уверливо“ фактографски, третпат вдахновен и со лирска боја на раскажувачкиот тон. Дејството во расказите се потпира на цврста драматуршка структура; текот е динамичен или драматичен, со неочекувани пресврти, а дијалогот е одмерен и ефективен. Покрај фиктивните и ликовите „излезени“ од истори­јата или од познати книжевни дела, директни протагонисти во раскажувачкото дејство се и ликови од реалноста. Од една стра­на, се јавуваат Раскољников, Кафка, Прличев, Константин Миладинов..., а од друга Бранко Ставрев, Михаил Ренџов, Живко Чинго, Драган Даутовски...

Томе Богдановски (1938, Бање – Кочанско) е поет, раскажувач, романсиер, драмски писател и учебникар. Карактеристично за овој автор е што голем дел од неговите објавени дела, пред сё расказите радиодрамите и телевизиските драми, најпрвин се наградувани или избрани на анонимни конкурси. Во македонската литература дебитирал истовремено со три книги во 1972 година: „Апокрифи“, збирка песни за возрасни, „Црвениот рид“, збирка раскази за деца и „Го барам своето јато“, збирка песни за возрасни.

Покрај нив ги објавил и: „Бисернини“, збирка песни за деца (наградена со прва награда на анонимниот конкурс на „Детска радост“) „Цветчиња-обетчиња“, збирка песни за деца (наградена со втора награда...

Бојата на времето

Стојмир Симјаноски

350 мкд

      „Бојата на времето“ жанровски ѝ припаѓа на научната фантастика.

      Симјаноски е еден од ретките македонски писатели кој објавува дела од областа на научната фантастика, а романот „Бојата на времето“ може да се смета за неговото најквалитетно и најкомплексно структурно и тематски оформено дело од областа на овој жанр. За појдовна основа во романот Симјаноски зел една од многуте легенди за еден од најгенијалните и неповторливи историски личности...

Вистински приказни

Владимир Плавевски

Вистински приказни

150 мкд

      „Вистински приказни“ на македонскиот писател Владимир Плавевски содржи 14 раскази кои се однесуваат на вистински настани и вистински личности од македонскиот театар и филм: Петре Прличко, Тодор Николовски, Шишков, Бранко Гапо, Дарко Дамески, Ацо Алексов, Ненад Стојановски, Димитар Христов, Душко Костовски, Илија Милчин, Андреј Бељан, Марија Исаја, Боре Ангеловски... Секој текст е проследен и со уметничка фотографија на главниот лик во...

Аксиос ги дели приказните

Ленче Милошевска

Аксиос ги дели приказните
(роман)

150 мкд

      Дневнички инспириран, романескно напишан Аксиос ги дели приказните на Ленче Милошевска неотстапливо потврдува: Сите ние, заедно со нас и нашите блиски, нашиот катадневен интелектуален и емотивен свет и кога сме сами, сосема сами во планините – не сме сами, му припаѓаме на светот и на времето во кои сме. (Миле Неделковски)

Измешани светови

Нове Младеновски
Измешани светови
250.00
         Роман за луѓето Мн од земјата Ма на планетата Ајмез, кои се соочуваат со својот најсериозен егзистенцијален проблем – да решат дали се за преименување или за обезименување.

Трето решение нема, а се принудени на избор. Приказната се сели во зоната која веќе не е земјата Ма, туку е само сива зона... Роман на алузијата, иронијата и цинизмот.