Македоника Литера

Вашето Височество Животно

Вјачеслав Купријанов

Вашето Височество Животно

200 мкд 

      Во романот Купри­јанов се зафаќа со цивилизациските и антицивили­за­ци­ски­те димензии на човештвото, односно на нечовештвото.

      Тоа е роман на пародијата и алузијата. Во него е опишано тоталното оѕверување или оживотно­ру­вање, а во пародиска смисла тоа е очовековување на животин­скиот свет – процес што, како што пишува авторот, во современото време оди кон својот побе­­доносен крај. Во Русија романот е окарактеризиран како наследник на „Шинелот“ на Гогољ, каде што главниот лик се поја­­­вува по два века и во поинаква облека и со променета човеч­ка душа. Целосната преобраз­ба на човештвото во животински свет се манифестира во сè со што се сретнува човекот во таканаречената современа цивилизација. Главниот херој на романот не е човек, но не е ниту животно во кафез. Овде херојот е необичен литературен лик.

      Романот претставува антиутопија на реалноста на денешни­на­та. Навлегувајќи од една илузија во друга, авторот на инте­ре­сен, фантастичен и сатиричен начин, навлегува во проблемите на револуционерното и постреволуционерното руско општество. Но ова не е само антиутопија на револуцијата, туку и на еволуцијата на човековата совест. Летечкиот објект што се појавува врз зоолошката градина во Москва е моментот кога започнува големата преобразбата на животните коишто полека стануваат суштества што зборуваат, размислуваат и се подготвени да ја преземат контролата врз светот. Паралелно, меѓу луѓето се појавува вонземјанинот Наметка кој е дојден да ги измени историските настани и да ги дисциплинира луѓето, но и тој бива вовлечен во интригите на човештвото во кое луѓето сè повеќе наликуваат на животни.

      Вјачеслав...

Пишувачот

ПИШУВАЧОТ
(на Берхард Шлинк)
Антологија на современа епистоларна проза
Приредувач: Весна Мојсова – Чепишевска

200 мкд

      Во антологијата на современата епистоларна проза „Пишувачот“, приредена од Весна Мојсова – Чепишевска, се застапени: Татјана Кокаљ и Јана Коларич (Словенија),

      Јопана Шчепковска, Јануш Леон Вишневски, Јежи Сосновски, Хана Ковалевска (Полска), Ренато Баретиќ (Хрватска), Азриел Библиович (Колумбија), Русана Бардарска (Бугарија), Anna Dassialgo / Гордана Влаиќ...

Песната на воинот

Артур Лундквист

300 мкд.

270 стр./ A5 формат (200x140)

       Преведен на повеќе јазици. Приказната го следи кралот од лулката во Македонија до гробот, преку сите решавачки настани за време на неговиот освојувачи поход.

       Ги опишува и политичките состојби и животната приказна на големиот крал. Дава сестрана и избалансирана слика за големиот освојувач, без да го возвишува или потценува, ги прикажува неговите компликувани пориви, свесните и потсвесните димензии, доближувајќи го на...

Селани од островот

Аугуст Стриндберг

300 мкд.

161 стр./ A5 формат (200x140)

      Романот „Селани од островот“ е едно од најпопуларните дела на шведскиот класик.

      Приказната за Карлсон и мадам Флод се одвива низ психолошки истенчена и драматуршки изострена визура, а претставува и здрав, хумористичен опис на животот во Стокхолмскиот архипелаг. Романот од првата до последната страница е пишуван со мајсторски стил, како добар пример за Стриндберговата јазична вештина, којашто низ целото дело се движи со...

Синот на слугинката

Аугуст Стриндберг

дел 1 - 300 мкд 

192 стр./ A5 формат (200x140)


дел 2 - 300 мкд 

212 стр./ A5 формат (200x140)

 

       Прв во низата големи автобиографски романи на шведската литература. Стриндберг – син на трговец и на слугинка – постојано бил контроверзна фигура.

      Се смета за еден од зачетниците на модерниот театар, а со драмите, романите и новелите си обезбедил место на најчитан писател на сите времиња во Шведска.

      „Синот на слугинката“ е главно субјективен...